National Library of Australia

From Monday 29 November, the Reading Rooms will reopen at reduced hours. You can now start planning your visit and request items from the Catalogue. Find out more...

Showing 1 - 20 of 47 Results for subject:"Furniture -- China."
Sort by:
 
 
Guangxi jia ju tu ji = Guangxi jiaju tuji / Guangxi Zhuangzu Zizhiqu qing gong ye ju, Guangxi Zhuangzu Zizhiqu biao zhun ji liang ju bian
广西家具图集 = Guangxi jiaju tuji / 广西壮族自治区轻工业局, 广西壮族自治区标准计量局编
Nanning shi : Guangxi ren min chu ban she, 1979
南宁市 : 广西人民出版社, 1979
 
 
Zhongguo gu dai jia ju / Hu Desheng
中國古代家具 / 胡德生
by Hu, Desheng
胡德生
Shanghai : Shanghai wen hua chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1992
上海 : 上海文化出版社 : 新華書店经销, 1992
 
 
by Roche, Odilon
Stuttgart, Hoffmann, 1924
 
 
Zhongguo gu dai de jia ju / Hu Desheng
中國古代的家具 / 胡德生
by Hu, Desheng
胡德生
Beijing Shi : Shang wu yin shu guan guo ji you xian gong si : Fa xing xin hua shu dian, 1997
北京市: 商务印书馆国际有限公司 : 发行新华书店, 1997
 
 
Taipei, Taiwan : Kwang Hwa Publishing, 1992
 
 
by Ecke, Gustav
Rutland, Vermont : Charles E. Tuttle, 1962
 
 
by Xu, Zanyou
[Peking] : Gao deng jiao yu chu ban she, 1992
 
 
Zhongguo li dai jia ju / Hu Wenyan zhu
中国历代家具 / 胡文彥著
by Hu, Wenyan
胡文彥
Ha'erbin : Heilongjiang ren min chu ban she : Heilongjiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1988
哈尔滨 : 黑龙江人民出版社: 黑龙江省新华书店发行, 1988
 
 
Zhongguo gu dian jia ju shou cang yu jian shang quan shu [electronic resource] = Zhongguogudianjiajushoucangyujianshangquanshu / zhu bian Liu Jingfeng
中国古典家具收藏与鉴赏全书 [electronic resource] = Zhongguogudianjiajushoucangyujianshangquanshu / 主编刘景峰
Tianjin Shi : Tianjin gu ji chu ban she, 2005
天津市 : 天津古籍出版社, 2005
BookBook, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Chuan tong gu jia ju zhi zuo ji yi : liu zhu lao shou yi / Lu Yuzhang zhu
传统古家具制作技艺 : 留住老手艺 / 路玉章著
by Lu, Yuzhang
路玉章
Beijing : Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2007
北京 : 中国建筑工业出版社, 2007
 
 
Jia ju yu min su / Hu Wenyan, Yu Shuyan zhu
家具与民俗 / 胡文彥, 于淑岩著
by Hu, Wenyan
胡文彥
Shijiazhuang Shi : Hebei mei shu chu ban she, 2002
石家庄市 : 河北美朮出版社, 2002
 
 
Zhongguo chuan tong jia ju she ji / Meng Hongyu bian zhu
中国传统家具设计 / 孟红雨编著
by Meng, Hongyu, 1973-
孟红雨, 1973-
Beijing : Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, 2010
北京 : 中国建筑工业出版社, 2010
 
 
Mebel' ī īnter'ery Kītai͡a : pervyĭ v sovremennoĭ Rossīī al'bom po īstorīī tradīt͡sīonnoĭ kītaĭskoĭ mebelī ī...
Мебель и интерьеры Китая : первый в современной России альбом по истории традиционной китайской мебели и интерьера / В.Г. Белозерова
by Belozerova, V. G
Белозерова, В. Г
Moskovskoĭ : Soi͡uza pīsateleĭ Rossīī ; c2009
Московской : Союза писателей России ; c2009
 
 
Ming shi jia ju yan jiu / Wang Shixiang bian zhu ; Yuan Quanyou zhi tu
明式家具研究 / 王世襄編著; 袁荃猷製圖
by Wang, Shixiang, 1914-
王世襄, 1914-
Xianggang : San lian shu dian Xianggang you xian gong si, 1989
香港: 三聯書店香港有限公司, 1989
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.