National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 621 - 638 of 638 Results for subject:"Gautama Buddha."
Sort by:
 
 
Nangsū thī ralưk Phrarātchaphithī yok čhunlamongkut læ somphōt Phraphutthabāt Čhangwat Saraburī Phutthasakkarāt 2542. / rīaprīang dōi...
หนังสือที่ระลึกพระราชพิธียกจุลมงกุฏและสมโภชพระพุทธบาทจังหวัด สระบุรี พุทธศักราช 2542 / เรียบเรียงโดย กำธรเทพ กระต่ายทอง ... [et al.]
by Kamthō̜nthēp Kratāithō̜ng
กำธรเทพ กระต่ายทอง
Krung Thēp : Krasūang Sưksāthikān : Čhangwat Saraburī, 2542 [1999]
กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ : จังหวัดสระบุรี, 2542 [1999]
 
 
Khunkhrū Khrư̄a Bunyasing Sēnānān sǣng hǣng panyā / Wiphā Kongkanan bannāthikān
คุณครูเครือ บุณยสิงห์ เสนานาญ แสงแห่งปัญญา / วิภา กงกะนันทน์ บรรณาธิการ
Rātchaburī : Mūnnithi Khrư̄a Suthat Sēnānān læ Khrō̜pkhrūa Khunkhrū Khrư̄a Sēnānān, 2558 [2015]
ราชบุรี : มูลนิธิเครือสุทัศน์ เสนานาญ และครอบครัวคุณครูเครือ เสนานาญ, ๒๕๕๘
BookBook [text, still image, volume]
 
 
 
ʻAnusō̜n nư̄ang nai ngān phrarātchathān nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phra Thēpwisutthikhun (Līam ʻAlīnō), Phra Rātchasinlasangwō̜n...
อนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ พระเทพวิสุทธิคุณ (เลี่ยม อลีโน), พระราชศีลสังวร (ช่วง อตฺถเวที)
Songkhla : Khana Sit Wat Matchimāwāt, 2525 [1982] , Krung Thēp : ʻAmmarin Kānphim, 2525 [1982]
สงขลา : คณะศิษย์ วัดมัชฌิมาวาส, ๒๕๒๕ , กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, ๒๕๒๕
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Nangsư̄ thīralưk wan trong kap sadet sawankhot nai Phrabāt Somdet-- Phra Pinklāo Čhaoyūhūa, 7 Makarākhom 2527 / ʻAmphan Tanthawatthana, phūrīaprīang
หนังสือที่ระลึกวันตรงกับเสด็จสวรรคตในพระบาทสมเด็จฯ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ๗ มกราคม ๒๕๒๗ / อำพัน ตัณฑวรรธนะ, ผู้เรียบเรียง
Krung Thēp : Narong Kō̜ngbunmā, 2527 [1984]
กรุงเทพฯ : ณรงค์ กองบุญมา, ๒๕๒๗
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Thā sūng ʻāyu pen ko̜ nā pen phūsūngʻāyu / Somdet Phra Phutthakhōsāčhān (Prayut)
ถ้าสูงอายุเป็น ก็เป็นผู้สูงอายุ / สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต)
by Phra Thēpwēthī (Prayut)
พระเทพเวที (ประยุทธ์)
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Wasuthān, 2560 [2017]
กรุงเทพฯ : ครอบครัววสุธาร, ๒๕๖๐ , กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล กรุ๊ป, ๒๕๖๐ , กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, ๒๕๖๐
BookBook [text, still image, volume]
 
 
 
[Bangkok : Kropkhrua Woraphiphat, 2544 i.e. 2001]
 
 
Phra Phutthasirimānrawichai : Phraphutthačhao phūchana mān dūai siri / bannāthikān, Phisēt Čhīačhanphong
พระพุทธสิริมารวิชัย : พระพุทธเจ้าผู้ชนะมารด้วยสิริ / บรรณาธิการ, พิเศษ เจียจันทร์พงษ์
[Bangkok] : Krom Sinlapākō̜n : Thanākhān Thai Phānit, 2556 [2013]
[Bangkok] : กรมศิลปากร : ธนาคารไทยพาณิชย์, 2556 [2013]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Phra Sī Sanphet mai thūk fai lō̜k thō̜ng tō̜n krung tǣk / Phō̜sō̜. Dō̜rō̜. Rungrōt Phiromʻanukūn
พระศรีสรรเพชญ์ ไม่ถูกไฟเผาลอกทอง ตอนกรุงแตก / ผศ. ดร. รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล
by Rungrōt Phiromʻanukūn, 1974-
รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล, 1974-
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, 2560 [2017]
กรุงเทพ : สำนักพิมพ์มติชน, 2560 [2017]
BookBook [text, volume]
 
 
Ngān ʻō̜k mēn phrarātchathān phlœ̄ng sop Somdet Phra Phuthāčhān (ʻĀt ʻĀsapha Mahāthēra) na mēn lūang na phapphlā ʻItsariyāphō̜n,...
งานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ๑๔ เมษายน ๒๕๓๓
Krung Thēp : Khana Song Hon Tawanʻō̜k, 2533 [1990] , Krung Thēp : Khana Song læ Sit Samnak Wat Mahāthāt, 2533 [1990] , Krung Thēp : Rōngphim Mahāčhulalongkō̜n Rātchawitthayālai, 2533 [1990]
กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์หนตะวันออก, 2533 [1990] , กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์และศิษย์ สำนักวัดมหาธาตุ, 2533 [1990] , กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2533 [1990]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Mō̜m Rātchawong Thawīwatthayā Kasēmsī Čhō̜.Chō̜. na mēn Wat...
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ม.ร.ว.ทวีวัฒยา เกษมศรี จ.ช. ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Kasēmsī, 2560 [2017] , Krung Thēp : Mahāmakutrātchawitthaȳalai, 2560 [2017] , Krung Thēp : Thammasaphā læ Sathāban Banlư̄tham, 2544 [2011] , Krung Thēp : Sathāban Panyā Prathīp, Rōngrīan Panyā Prathīp læ Rōngrīan Thō̜sī, 2560 [2017]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวเกษมศรี, ๒๕๖๐ , กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐ , กรุงเทพฯ : ธรรมสภาและสถาบันบรรลือธรรม, ๒๕๔๔ , กรุงเทพฯ : สถาบันปัญญาประทีป, โรงเรียนปัญญาประทีปและ โรงเรียนทอสี, ๒๕๖๐
BookBook [text, still image, volume, audio disc]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.