National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 121 - 140 of 638 Results for subject:"Gautama Buddha."
Sort by:
 
 
by Diputhera, Oka
[Djakarta] : Ditdjen Bimas Hindu dan Buddha, Projek Penerangan Bimbingan dan Dawah / Chutbah Agama Hindu dan Buddha, Projek Penerangan Bimbingan dan Da'wah /Chutbah Agama Hindu dan Buddha, [197-?]
 
 
Kwā čha mā pen Phraphutthačhao 5 phraʻong / rīaprīang dōi Sukphat ʻAnončhān
กว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ / mเรียบเรียง โดย สุขพัฒน์ อนนท์จารย์
by Sukphat ʻAnončhān
สุขพัฒน์ อนนท์จารย์
Krung Thēp : Lūk Sō̧. Thamphakdī , 2547 [2004]
กรุงเทพ : ลูก ส.ธรรมภักดี, 2547 [2004]
 
 
Phǣnkān kū ʻitsaraphāp khō̜ng Čhaochāi Sitthattha / dōi Čhamnōng Thō̧ngprasœ̄t
แผนการกู้อิสรภาพของเจ้าชายสิทธัตถะ / โดย จำนงค์ ทองประเสริฐ
by Čhamnong Thō̜ngprasœ̄t
จำนงค์ ทองประเสริฐ
Krung Thēp : Dūangkǣo, 2547 [2004]
กรุงเทพ : ดวงแก้ว, 2547 [2004]
 
 
Dū rū phutthaprawat / [rīaprīang, Wilairat Yangrō̜t]
ดู รู้ พุทธประวัติ / [เรียบเรียง,วิไลรัตน์ ยังรอต]
by Wilairat Yangrō̜t
วิไลรัตน์ ยังรอต
Krung Thēp : Samnakphim Miusīam : Čhatčhamnāi dōi Bō̜risat ʻAmarin Buk Sentœ̄, 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ มิวเซียม : จัดจำหน่ายโดยบริษัทอมรินทร์บุ้คเซ็นเตอร์, ๒๕๕๒
 
 
by Hesse, Hermann, 1877-1962
[New York : Published for James Laughlin by New Directions Publishing, 1957]
 
 
45 phansā khō̜ng Phraphutthačhao / Phra Sāsanasōphon (Suwatthanō) rīaprīang
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า / พระสาสนโสภณ (สุวฑฺฒโน) เรียบเรียง
by Čharœ̄n Supreme Patriarch, 1913-2013
เจริญ Supreme Patriarch, 1913-2013
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Mahāmakut Rātchawitthayālai, 2510
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2510
 
 
 
 
 
 
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.