National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 15602 Results for subject:Genealogy.
Sort by:
 
 
Hubei Yun Xian Chen shi jia pu
湖北鄖縣陳氏家譜
[Taipei? : s.n., 1986?]
 
 
Hagi-han shoka keifu / Okabe Tadao hencho
萩藩諸家系譜 / 岡部忠夫編著
by Okabe, Tadao, 1920-
岡部忠夫, 1920-
Tōkyō : Biwa Shobō, 1983
東京 : 琵琶書房, 1983
 
 
Jinjiang San huai tang Wang shi zong pu / Liu Naiming zuan ji
錦江三槐堂王氏宗譜 / 劉迺明纂輯
Taibei Xian Banqiao Shi : Long wen chu ban she, Minguo 92 [2003]
臺北縣板橋市 : 龍文出版社, 民國92 [2003]
 
 
Anping Gao shi da zong shi pu : 21 juan / Gao Chuntiao zuan ji ; Gao Tingshen zeng ji
安平高氏大宗世譜 : 21卷 / 高淳迢纂輯 ; 高烶深增輯
Taibei Xian Banqiao Shi : Long wen chu ban she, Minguo 92 [2003]
臺北縣板橋市 : 龍文出版社, 民國92 [2003]
 
 
Dalian Han shi zu pu / ming yu gu wen Han Shuying ; gu wen Han Wei ; zhu bian Han Xingfang ; fu zhu bian Han Yuexing
大连韩氏族谱 / 名誉顾问韩树英 ; 顾问韩伟 ; 主编韩行方 ; 副主编韩悦行
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2006
北京市 : 社会科学文献出版社, 2006
 
 
Hu'nan Shiwen gong Zheng shi tong jian shi liao / Zheng Zirang zhu
湖南仕文公郑氏通鉴史料 / 郑自让编著
by Zheng, Zirang
郑自让
Beijing : Xian zhuang shu ju, 2007
北京 : 線装書局, 2007
 
 
Lai shi li shi wen wu hui bian / [bian zhu Gaoxiong Shi Lai Luo Fu zong qin hui]
賴氏歷史文物匯編 / [編者高雄市賴羅傅宗親會]
Gaoxiong Shi : Luo shi chu ban she, Minguo 64 [1975]
高雄市 : 羅氏出版社, 民國64 [1975]
 
 
Huang cheng Ding shi jia zu / Jiang Huimin zhu
黄城丁氏家族 / 蒋惠民著
by Jiang, Huimin
蒋惠民
Jinan Shi : Shandong da xue chu ban she, 2004
济南市 : 山东大学出版社, 2004
 
 
Nanguan Yang shi zu pu : [juan 12 bu fen]
南關楊氏族譜 : [卷12部份]
[China? : s.n., n.d.]
 
 
Wu shi jia pu [electronic resource] / Niu Bo zhu bian
武氏家谱 [electronic resource] / 牛勃主编
Lanzhou : Gansu ren min mei shu chu ban she, 2013
兰州 : 甘肃人民美术出版社, 2013
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zhejiang jia pu zong mu ti yao / "Zhejiang jia pu zong mu ti yao" bian ji wei yuan hui bian zhu
浙江家譜總目提要 / 《浙江家譜總目提要 》編輯委員會編著
Hangzhou Shi : Zhejiang ren min chu ban she, 2005
杭州市 : 浙江人民出版社, 2005
 
 
Zhongguo Yi zu pu die xuan bian. Sichuan juan / zhu bian, Qumuchehe
中国彝族谱牒选编. 四川卷 / 主编, 曲木车和
Chengdu Shi : Sichuan min zu chu ban she, 2007
成都市 : 四川民族出版社, 2007
 
 
Taishan Tan shi zu pu / Taishan Tan Guangyu tong xiang hui bian
台山譚氏族譜 / 台山譚光裕同鄉會編
[Taishan : Taishan Tan Guangyu tong xiang hui], 1994
[台山 : 台山譚光裕同鄉會], 1994
 
 
Lujiang He shi wen shi kao lu [electronic resource] / Sheng Huai
庐江何氏文史考录 [electronic resource] / 盛淮
Nanchang : Jiangxi gao xiao chu ban she, 2010
南昌 : 江西高校出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Min jin dang ren zai Zhongguo : Bian Lü de Zhongguo chu ti yan / Xu Zongmao zhu
民進黨人在中國 : 扁呂的中國初體驗 / 徐宗懋著
by Xu, Zongmao
徐宗懋
Taibei Shi : Shi ying chu ban she, 2004
臺北市 : 時英出版社, 2004
 
 
Cao Xueqin zu ji zai Jinxian kao / Mei Hua zhu
曹雪芹祖籍在进贤考 / 梅华著
by Mei, Hua
梅华
Beijing : Zuo jia chu ban she, 2010
北京 : 作家出版社, 2010
 
 
Guo jia tu shu guan suo cang Hui pu zi yuan yan jiu : 32 zhong xi jian Huizhou jia pu xu lu / Tan Jiasheng zhu
國家圖書館所藏徽譜資源研究 : 32种稀见徽州家谱叙录 / 談家勝著
by Zhongguo guo jia tu shu guan
中國國家圖書館
Beijing : Anhui da xue chu ban she, 2011
北京 : 安徽大學出版社, 2011
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Shama Shiyi jia zhi de hun yin / Shama Aqing zhu
沙马石乙家支的婚姻 / 沙马阿青著
by Shama, Aqing, 1969-
沙马阿青, 1969-
Kunming Shi : Yunnan ren min chu ban she, 2007
昆明市 : 云南人民出版社, 2007
 
 
Chosŏn sidae Kyŏnggi pukpu chiyŏk chipsŏngchʻon kwa sajok / [kŭlssŭni Chŏng Man-jo oe]
조선시대경기북부지역集姓村과士族 / [글쓴이정만조외]
Sŏul-si : Kungmin Taehakkyo Chʻulpʻanbu, 2004
서울시 : 국민대학교출판부, 2004
 
 
Xunjiang Wu shi zu pu : 4 juan / Wu Zaidai bian ji
潯江吳氏族譜 : 4卷 / 吳在帶編輯
Taibei Xian Banqiao Shi : Long wen chu ban she, Minguo 92 [2003]
臺北縣板橋市 : 龍文出版社, 民國92 [2003]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.