National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 1063 Results for subject:"Generals -- China -- Biography."
Sort by:
 
 
Sunzi bing fa si xiang ti xi jing jie = Suen tzyy / Wang Jiandong bian zhu
孫子兵法思想體系精解 = Suen tzyy / 王建東編著
by Wang, Jiandong
王建東
[Taoyuan Xian] Zhongli : Wang Jiandong ; Taibei : zong jing xiao Li ming wen hua shi ye gong si, Minguo 65 [1976]
[桃園縣]中壢 : 王建東 ; 台北 : 總經銷黎明文化事業公司, 民國65 [1976]
 
 
Bi ji kai guo jiang shuai / Dong Baocun zhu
笔记开国将帅 / 董保存著
by Dong, Baocun
董保存
Hangzhou Shi : Zhejiang ren min chu ban she, 2006
杭州市 : 浙江人民出版社, 2006
 
 
Zhongguo shi da ming jiang : tie xue dan xin / Zhu Yongxin bian zhu
中國十大名將 : 鐵血丹心 / 朱永新編著
by Zhu, Yongxin
朱永新
Taibei Xian Xindian Shi : Ming tian wen hua you xian gong si, 2003
台北縣新店市 : 名田文化有限公司, 2003
 
 
Zhongguo ming jiang lie zhuan / Wang Wende bian zhu
中國名將列傳 / 王文德編著
by Wang, Wende
王文德
[Taiwan] : Shi da shu ju ; Tainan shi : Zong dai li Wen da shu ju, Minguo 74 [1985]
[Taiwan] : 世大書局 ; 台南市 : 總代理文大書局, 民國74 [1985]
 
 
Zhongguo li dai jun shi ren wu zhuan lüe / Zhang Wenda, Weimin zhu
中國歷代軍事人物传略/ 张文达,维民著
by Zhang, Wenda
Ha'erbin : Heilongjiang ren min chu ban she : Heilongjiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
哈尔滨: 黑龙江人民出版社: 黑龙江省新华书店发行, 1982
 
 
Kai guo jiang shuai de lin zhong shi ke / Luo Yuansheng zhu
开国将帅的临终时刻 / 罗元生著
by Luo, Yuansheng
罗元生
Beijing : Zhongguo qing nian chu ban she, 2003
北京 : 中国青年出版社, 2003
 
 
Kong jun gao ji jiang ling zhuan / Kong jun zheng zhi bu bian
空军高级将领传 / 空军政治部编
Beijing : Lan tian chu ban she, 2002
北京 : 蓝天出版社, 2002
 
 
Zhong gong san dai jiang shuai men / An Yi zhu
中共三代將帥們 / 安宜著
by An, Yi
安宜
Xianggang : You xian chu ban she, 2003
香港 : 有限出版社, 2003
 
 
Shi qi shi bai jiang zhuan / [Zhang Yu ji]. Bai jiang zhuan xu bian / [He Qiaoxin bian ji ; "Zhongguo bing shu ji cheng" bian wei hui bian]
十七史百将传 / [张预集]. 百将传续编 / [何乔新编集 ; 《中国兵书集成》编委会编]
by Zhang, Yu
张预
Beijing shi : Jie fang jun chu ban she ; Shenyang shi : Liao Shen shu she, 1991
北京市 : 解放军出版社 ; 沈阳市 : 辽沈书社, 1991
 
 
Guang Ming jiang zhuan / Huang Daozhou zhu duan ; Meng Bing dian jiao ; [Yu Yuechuan cha tu]
廣名將傳 / 黄道周注断 ; 孟冰点校 ; [于月川插图]
by Huang, Daozhou, 1585-1646
黄道周, 1585-1646
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 书目文献出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Zhang Wenlie yi ji / Zhang Jiayu ; zhu bian zhe Yang Lianggong ... et al. ; bian ji zhe Wu Fuyuan
張文烈遺集 / 張家玉 ; 主編者楊亮功 ... et al. ; 編輯者吳幅員
Uniform title: Works. 1975
by Zhang, Jiayu, 1616-1647
張家玉, 1616-1647
Taibei Shi : Taiwan kai ming shu dian, Minguo 64 [1975]
臺北市 : 臺灣開明書店, 民國64 [1975]
 
 
Zhongguo dang dai jiang jun feng cai / Wang Xiaopeng zhu bian
中国当代将军风采 / 王霄鹏主编
Beijing shi : Zhong gong dang shi chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian, 1993
北京市 : 中共党史出版社 : 经销新华书店, 1993
 
 
Zhong gong jun shi ren wu ping zhuan / Jin Qianli zhu
中共軍事人物評傳/ 金千里著
by Jin, Qianli
金千里
Xianggang : Xing hui tu shu you xian gong si, 1992
香港 : 星輝圖書有限公司, 1992
 
 
Jiang shuai lu / Chen Tao, Zhou Linbao
将帅录 / 陈涛, 周林宝
by Chen, Tao
陈涛
Changsha Shi : Hunan ren min chu ban she : Hunan sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
长沙市 : 湖南人民出版社 : 湖南省新華書店发行, 1985
 
 
Zhongguo gu dai ming jiang zhuan / He Yingzhong ... [et al.] bian zhu
中国古代名将传 / 何应忠 ... [et al.] 编著
Nanning Shi : Guangxi ren min chu ban she : Guangxi xin hua shu dian fa xing, 1988
南宁市 : 广西人民出版社 : 广西新華書店发行, 1988
 
 
Jin guo bu rang xu mei : Zhongguo zhu ming nü jiang xiao zhuan = Zhong guo zhu mingnu jiang xiao zhuan / [Yue Ping zhu]
巾帼不让须眉 : 中国著名女将小传 = Zhong guo zhu mingnu jiang xiao zhuan / [乐平著]
by Yue, Ping
乐平
Zhengzhou Shi : Zhongzhou gu ji chu ban she : Henan sheng xin hua shu dian fa xing, 1991
郑州市 : 中州古籍出版社 : 河南省新华书店发行, 1991
 
 
Cong jiao fu dao jiang jun / Ye Changgeng zhu
从脚夫到将军 / 叶长庚著
by Ye, Changgeng, 1903?-1986
叶长庚, 1903?-1986
Beijing : Jie fang jun chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 解放军出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Mao Zedong zhu mu de zhu ming jiang shuai / Jiang Feng, Wang Han zhu bian
毛泽东瞩目的著名将帅 / 陈锋, 王翰主编
Wuhan : Chang Jiang wen yi chu ban she, 2003
武汉 : 长江文艺出版社, 2003
 
 
Zhang Wenlie yi ji / Zhang Jiayu ; zhu bian zhe Yang Lianggong ... et al. ; bian ji zhe Wu Fuyuan
張文烈遺集 / 張家玉 ; 主編者楊亮功 ... et al. ; 編輯者吳幅員
Uniform title: Works. 1975
by Zhang, Jiayu, 1616-1647
張家玉, 1616-1647
Taibei Shi : Taiwan kai ming shu dian, Minguo 64 [1975]
臺北市 : 臺灣開明書店, 民國64 [1975]
 
 
Shi da ming jiang / Li Peidong, Shi Huikang deng zhu
十大名将 / 李培栋, 施惠康等著
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 1989
上海 : 上海古籍出版社, 1989
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.