National Library of Australia

Our reading rooms will be closed on Monday 30 May. Check our opening hours before your visit.
Showing 1 - 20 of 17479 Results for subject:Geography.
Sort by:
 
 
Guiyang shi zhi. Di li zhi / Guiyang shi zhi bian zuan wei yuan hui bian
贵阳市志. 地理志 / 贵阳市志编纂委员会编
Guiyang Shi : Guizhou ren min chu ban she, 1986
贵阳市 : 贵州人民出版社, 1986
 
 
Chimyŏng i p'umŭn Han'guksa. tasŏt pŏntchae iyagi, Ch'ungch'ŏng-bukto p'yŏn / Yi Ŭn-sik chiŭm
지명 이 품은 한국사. 다섯 번째 이야기, 충청북도 편 / 이 은식 지음
by Yi, Ŭn-sik
이 은식
Sŏul-si : T'aorŭm, 2012
서울시 : 타오름, 2012
 
 
Kangwŏn-do ttang irŭm
강원도땅이름
Kangwŏn-do Chʻunchʻŏn-si : Hanʾguk Tʻoji Kongsa, Kangwŏn Chisa, 1997
강원도춘천시 : 한국토지공사,강원지사, 1997
 
 
Xuantong Guizhou di li zhi : 8 juan / Yi ming zhuan ; ["Zhongguo di fang zhi ji cheng" bian ji gong zuo wei yuan hui bian]
宣統貴州地理志 : 8卷 / 佚名撰 ; [《中國地方志集成》編輯工作委員會編]
Chengdu : Ba Shu shu she, 2006
成都 : 巴蜀書社, 2006
 
 
Shinsen Shinano chishi / Ōta Tsuruo hen
新撰信濃地誌 / 太田鶴雄編
by Ōta, Tsuruo, 1859-1920
太田鶴雄, 1859-1920
Nagano-ken Higashichikuma-gun Matsumoto-chō : Suikindō, Meiji 27 [1894]
長野縣東筑摩郡松本町 : 水琴堂, 明治 27 [1894]
 
 
Guangzhou cheng fang zhi / Huang Foyi bian zuan ; Qiu Jiang, Zheng Limin ; Chi Yiwu dian zhu ; Ling nan wen ku bian ji wei yuan hui, Guangdong Zhonghua min zu wen hua cu jin hui...
广州城坊志 / 黄佛颐编纂 ; 仇江, 郑力民, 迟以武点注 ; 岭南文库编辑委员会, 广东中华民族文化促进会合编
by Huang, Foyi
黄佛颐
Guangzhou Shi : Guangdong ren min chu ban she, 2012
广州市 : 广东人民出版社, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
Yuan Ming Beijing jian du yu liang shi gong ying : lue lun Yuan Ming ren men de ren shi he shi jian / Wang Peihua zhu
元明北京建都与粮食供应 : 略论元明人们的认识和实践 / 王培华著
by Wang, Peihua
王培华
Beijing : Beijing chu ban she chu ban ji tuan : Wen jin chu ban she, 2005
北京 : 北京出版社出版集团 : 文津出版社, 2005
 
 
Yu gong zhu jie du : yi juan, tu shuo yi juan / Ma Junliang zhuan
禹貢註節讀 : 一卷, 圖說一卷 / 馬俊良撰
by Ma, Junliang
馬俊良
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Yu gong zhang ju : si juan, mo yi juan / Tan Yun zhuan
禹貢章句 : 四卷, 末一卷 / 譚澐撰
by Tan, Yun, ju ren 1862
譚澐, ju ren 1862
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Yu gong zheng quan : si juan / Yao Yanqu zhuan
禹貢正詮 : 四卷 / 姚彥渠撰
by Yao, Yanqu, 19th century
姚彥渠, 19th century
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Yu gong gu jin yi an : bu fen juan / Bu zhu zhuan zhe
禹貢古今義案 : 不分卷 / 不著撰者
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Yu gong hui jie : liu juan, shou yi juan / Hong Zhaoyun zhuan
禹貢匯解 : 六卷, 首一卷 / 洪兆雲撰
by Hong, Zhaoyun
洪兆雲
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Yu gong shi gu : yi juan ; fu wen ji zhai ke : yi juan / Sun Qiaonian zhuan
禹貢釋詁 : 一卷 ; 附文集摘刻 : 一卷 / 孫喬年撰
by Sun, Qiaonian
孫喬年
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Yu gong hui lan : si juan, zong lun yi juan / Xia Zhifang zhuan
禹貢彙覧 : 四卷, 總論一卷 / 夏之芳撰
by Xia, Zhifang, jin shi 1723
夏之芳, 1723年進士
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Yu gong jin shi : er juan / Rui Risong zhuan
禹貢今釋 : 二卷 / 芮日松撰
by Rui, Risong
芮日松
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Yu gong gu jin zhu tong shi : liu juan / Hou Zhen zhuan
禹貢古今注通釋 : 六卷 / 侯楨撰
by Hou, Zhen
侯楨
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Yu gong zhui zhi jie yao : yi juan / Wang Yanshi ji
禹貢錐指節要 : 一卷 / 汪彥石輯
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Taiwan shan guo zhi : 70% guo tu zai ren shi / Jing dian za zhi bian zhu
臺灣山國誌 : 70%國土再認識 / 經典雜誌編著
Taibei Shi : Jing dian za zhi : Cai tuan fa ren Ci ji chuan bo ren wen zhi ye ji jin hui, 2011
台北市 : 經典雜誌 : 財團法人慈濟傳播人文志業基金會, 2011
 
 
Yu gong shan shui shi : jiu juan / Cui Qihui zhuan
禹貢山水詩 : 九卷 / 崔启晦撰
by Cui, Qihui
崔启晦
[Beijing] : Beijing chu ban she, [2000]
[北京] : 北京出版社, [2000]
 
 
Yu gong zhui zhi / Hu Wei zhu ; Zou Yilin zheng li
禹貢錐指 / 胡渭著 ; 鄒逸麟整理
by Hu, Wei, 1633-1714
胡渭, 1633-1714
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1996
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海發行所發行, 1996
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.