National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 43 Results for subject:"Geology -- China -- Periodicals."
Sort by:
 
 
Zhongguo di zhi = Zhongguo dizhi / Zhonghua Renmin Gongheguo di zhi kuang chan bu zhu ban
中国地质 = Zhongguo dizhi / 中华人民共和国地质矿产部主办
Beijing : Di zhi chu ban she
北京 : 地质出版社
 
 
Di zhi yue kan / Di zhi bu di zhi yue kan bian wei hui bian
地質月刋 / 地質部地質月刋編委会編
Beijing : Di zhi chu ban she, 1958-1959
北京 : 地質出版社, 1958-1959
 
 
Zhongguo di zhi ke xue yuan yuan bao. 562 zong he da dui fen kan / 562 zong he da dui bian
中国地质科学院院报. 562 综合大队分刊 / 562 综合大队编
Beijing : Di zhi chu ban she, 1980-
北京 : 地质出版社, 1980-
 
 
Di zhi zhi shi
地質知識
Beijing : Di zhi chu ban she
北京 : 地質出版社
 
 
Zhongguo di zhi ke xue yuan yuan bao
中国地质科学院院报
Beijing : Di zhi chu ban she, 1979-1994
北京 : 地质出版社, 1979-1994
 
 
Di zhi lun ping = Geological review / Zhongguo di zhi xue hui, Di zhi lun ping bian ji wei yuan hui bian ji
地質論評 = Geological review / 中国地貭学会, 地質論評編輯委員会編輯
Beijing : Di zhi chu ban she
北京 : 地貭出版社
 
 
Chengdu di zhi xue yuan xue bao = Journal of Chengdu College of Geology
成都地质学院学报 = Journal of Chengdu College of Geology
Chengdu : gai xue yuan
成都 : 该学院
 
 
Shi you yu tian ran qi di zhi = Oil & gas geology
石油与天然气地质 = Oil & gas geology
[Peking] : Di zhi bu shi you pu cha kan tan ju : Zhongguo di zhi xue hui shi you di zhi zhuan ye wei yuan hui, 1980-
[Peking] : 地质部石油普查勘探局 : 中国地质学会石油地质专业委员会, 1980-
 
 
Xi'an di zhi xue yuan xue bao = Journal of Xi'an College of Geology / Xi'an di zhi xue yuan xue bao bian ji wei yuan hui
西安地质学院学报 = Journal of Xi'an College of Geology / 西安地质学院学报编辑委员会
Xi'an : Xi'an di zhi xue yuan xue bao bian ji bu
西安 : 西安地质学院学报编辑部
 
 
Di zhi xue bao = Acta geologica Sinica
地质学报 = Acta geologica Sinica
[Beijing] : Ke xue chu ban she
[北京] : 科学出版社
 
 
Uniform title: Di zhi xue bao. English
1988- : Beijing : Geological Pub. House ; New York : Distributed abroad by Pergamon Press, 1988- , <2009-> : Beijing : Geological Society of China ; Richmond, Vic., Australia : Blackwell Pub. Asia Pt
JournalJournal, OnlineOnline
 
 
Uniform title: Xian dai di zhi (Online)
Beijing : Wuhan di zhi xue yuan Beijing yan jiu sheng yuan, 1987-
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Uniform title: Gao xiao di zhi xue bao (Online)
Nanjing Shi : "Gao xiao di zhi xue bao" bian ji bu, 1995-
JournalJournal, OnlineOnline [electronic resource] =]
 
 
Gong cheng di zhi xue bao = Journal of engineering geology
工程地质学报 = Journal of engineering geology
Beijing : Ke xue chu ban she
北京 : 科学出版社
 
 
Uniform title: Di zhi xue bao. English
Beijing : Geological Publishing House ; New York : Distributed abroad by Pergamon Press, 1988-
 
 
Zhongguo di si ji yan jiu = Quaternaria Sinica / Zhongguo di si ji yan jiu wei yuan hui
中国第四紀硏究 = Quaternaria Sinica / 中国第四紀硏究委員会
Beijing : Ke xue chu ban she
北京 : 科学出版社
 
 
Di zhi ke yan cheng guo xuan ji / Zhongguo ke xue yuan di zhi yan jiu suo
地质科学研究成果选集 / 中国科学院地质研究所编著
Beijing : Wen wu chu ban she
北京 : 文物出版社
 
 
Di qiu ke xue. Zhongguo di zhi da xue xue bao = Earth science
地球科学. 中国地质大学学报 = Earth science
Wuhan Shi : Zhongguo di zhi da xue xue bao bian ji bu, 1988-
武汉市 : 中国地质大学学报编辑部, 1988-
 
 
Zhonghua Renmin Gongheguo di zhi kuang chan bu nian jian
中国华人民共和国地质矿产部年鉴
Beijing : Di zhi chu ban she, 1986-
北京: 地质出版社, 1986-
 
 
Chen ji xue bao = Acta sedimentologica Sinica / Zhongguo kuang wu yan shi di qiu hua xue xue hui chen ji xue hui, Zhongguo di zhi xue hui chen ji di zhi zhuan ye wei yuan hui...
沉积学报 = Acta sedimentologica Sinica / 中国矿物岩石地球化学学会沉积学会, 中国地貭学会沉积地貭专业委员会編辑
[Lanzhou shi] : Gansu ren min chu ban she
[兰州市] : 甘肃人民出版社
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.