National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 68 Results for subject:"Ghost stories, Chinese."
Sort by:
 
 
Bu pa gui de gu shi / Zhongguo she hui ke xue yuan wen xue yan jiu suo bian
不怕鬼的故事 / 中国社会科学院文学研究所编
Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1978
北京 : 人民文学出版社, 1978
BookBook [text, volume]
 
 
Huan jing mi li / Zhang Yu zhu
幻境迷離 / 張宇著
by Zhang, Yu
張宇
Xianggang : Bo yi chu ban ji tuan, 1986
香港 : 博益出版集團, 1986
 
 
Liao zhai bai hua yun wen / Pu Songling zhu; [Ma Lixun bian]
聊斋白話韵文 / 蒲松齢著; [馬立勛編]
by Pu, Songling, 1640-1715
蒲松齡, 1640-1715
Beijing : Beijing shi Zhongguo shu dian : Beijing shi xin hua shu dian fa xing, 1987
北京: 北京市中国书店 : 北京市新华书店发行
 
 
Liao zhai zhi yi : er shi si juan chao ben / Pu Songling zhu
聊齋誌異 : 二十四卷抄本 / 蒲松龄著
by Pu, Songling, 1640-1715
蒲松龄, 1640-1715
Jinan : Qi lu shu she, 1981
济南 : 齐鲁书社, 1981
 
 
Er tan lei zeng / Wang Tonggui zhuan ; Lü Youren, Sun Shunlin jiao dian
耳谈类增 / 王同轨撰 ; 吕友仁, 孙顺霖校点
by Wang, Tonggui, active 1620
王同轨, active 1620
Zhengzhou shi : Zhongzhou gu ji chu ban she, 1994
郑州市 : 中州古籍出版社, 1994
 
 
Zhongguo gui hu xiao shuo zhan / Shi Xiaotian bian zhu
中國鬼狐小說展/ 史笑天編著
by Shi, Xiaotian
史笑天
Taibei shi : Xi dai shu ban you xian gong si, Minguo 70 [1981]
台北市: 希代書版有限公司, 民國70 [1981]
 
 
Xiao gui xiong hun ji / Cui Guoguang ... [et al.] jiao dian ; [zhu bian Lin Chen, Duan Wengui]
枭鬼雄魂记/ 崔国光 ... [et al.] 校点; [主编林辰, 段文桂]
Shenyang shi : Liao Shen shu she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1992
沈阳市: 辽沈书社 : 辽宁省新华书店发行, 1992
 
 
Huan ling / Yu Guo zhu ; [zhu bian Li Guowei ; cha tu Hong Yuqing]
換靈 / 余過著 ; [主編李國威 ; 插圖洪育慶]
by Yu, Guo
余過
Xianggang : Bo yi chu ban ji tuan : Fa xing Xiao tai yang you xian gong si, 1986
香港 : 博益出版集團 : 發行小太陽有限公司, 1986
 
 
Gui shi / Zhang Yu zhu
鬼使 / 張宇著
by Zhang, Yu
張宇
Xianggang : Bo yi chu ban ji tuan, 1986
香港 : 博益出版集團, 1986
 
 
Liao zhai xin yi / Li Shijun, Song Xinyou, Shen Xiufu ; [cha tu Wang Chaorui ... et al.]
聊齋新譯 / 李世钧, 宋新有, 申修福 ; [挿图王朝瑞 ... et al.]
Uniform title: Liao zhai zhi yi. Selections
聊斎志异. Selections
by Pu, Songling, 1640-1715
蒲松龄, 1640-1715
Taiyuan : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
太原 : 山西人民出版社 : 山西省新華書店发行, 1982
 
 
Jie sheng / Zhang Yu zhu
接生 / 張宇著
by Zhang, Yu
張宇
Xianggang : Bo yi chu ban ji tuan : Fa xing Xiao tai yang you xian gong si, 1984
香港 : 博益出版集團 : 發行小太陽有限公司, 1984
 
 
Zhongguo ling yi xiao shuo zhan / Bi Zhen zhu
中國靈異小說展 / 畢珍著
by Bi, Zhen, 1926-
畢珍, 1926-
Taibei Shi : Jing mei chu ban she : Xi dai shu ban you xian gong si fa xing, Minguo 73 [1984]
台北市 : 精美出版社 : 希代書版有限公司發行, 民國73 [1984]
 
 
Xin shi biao dian Liao zhai zhi yi / Zhu Yiming biao dian
新式標點聊齋誌異 / 朱益明標點
by Pu, Songling, 1640-1715
蒲松龄, 1640-1715
Shanghai : Da da tu shu gong ying she, Min 23 [1934]
上海 : 大達圖書供應社, 民 23 [1934]
 
 
Zhu xue zhai chao ben Liao zhai zhi yi / [Pu Songling zhu]
铸雪齋抄本聊齋志異 / [蒲松齡著]
Uniform title: Liao zhai zhi yi
聊齋志異
by Pu, Songling, 1640-1715
蒲松齡, 1640-1715
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 1974
上海 : 上海人民出版社, 1974
 
 
Xue xue / Yu Wuyu zhu
血穴 / 余無語著
by Yu, Wuyu
余無語
[Hong Kong] : Xianggang chu ban she ; Jiulong : Fa xing Li yuan shu bao she you xian gong si, 1986
[Hong Kong] : 香港出版社 ; 九龍 : 發行利源書報社有限公司, 1986
 
 
Yue wei cao tang bi ji / (Qing) Ji Yun zhuan
閱微草堂筆記 / (清) 纪昀撰
by Ji, yun, 1724-1805
纪昀, 1724-1805
Beijing : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2014
北京市 : 國家圖書館出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Gui shang shen / Zhang Yu zhu
鬼上身 / 張宇著
by Zhang, Yu
張宇
Xianggang : Bo yi chu ban ji tuan, 1986
香港 : 博益出版集團, 1986
 
 
Jing xuan bai hua Liao zhai / Sheng Wei xuan
精选白话聊斋 / 盛伟选
Jinan : Shandong ren min chu ban she : Shandong sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
济南 : 山东人民出版社 : 山东省新华书店发行, 1986
 
 
Sou shen hou ji / Tao Qian zhuan ; Wang Shaoying jiao zhu
搜神後記 / 陶潛撰 ; 汪紹楹校注
by Tao, Qian, 372?-427
陶潛, 372?-427
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京 : 中华书局 : 新华書店北京發行所發行, 1981
 
 
Xianggang liao zhai / Yu Wuyu zhu
香港聊齋 / 余無語著
by Yu, Wuyu
余無語
Xianggang : Xianggang zhou kan chu ban she ; Jiulong : Fa xing Li yuan shu bao she, 1985
香港 : 香港周刊出版社 ; 九龍 : 發行利源書報社, 1985
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.