National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 256230 Results for subject:Governance.
Sort by:
 
 
Kaya cheguk ŭi wangkwŏn : kukche haksul hoeŭi nonmunjip / [pʻyŏnjŏja Inje Taehakkyo Kaya Munhwa Yŏnʾguso]
加耶諸國의王權 : 국제학술회의논문집 / [編著者仁濟大學校加耶文化硏究所]
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Inje Taehakkyo Kaya Munhwa Yŏnʾguso : Parhaenchʻŏ Sin Sŏwŏn, 1997
서울특별시 : 仁濟大學校加耶文化硏究所 : 發行處新書院, 1997
 
 
Chibanghwa sidae ŭi chiyŏk munje wa chiyŏk chŏngchʻaek : Chŏnnam tongbu chiyŏk ŭi chisokchŏgin palchŏn ŭl wihan pipʻyŏng / Yi Chŏng-nok chiŭm
지방화시대의지역문제와지역정책: 전남동부지역의지속적인발전을위한비평/ 이정록지음
by Yi, Chŏng-nok
이정록
Sŏul-si : Pʻurŭn Kil, 2000
서울시 : 푸른길, 2000
 
 
Tong da luo shui gou! : Duguxiaoxiao de Taiwan ba gua / [zuo zhe Duguxiaoxiao]
痛打落水狗! : 独孤笑笑的台湾八卦 / [作者独孤笑笑]
by Duguxiaoxiao, 1952-
独孤笑笑, 1952-
Singapore : Gadfly Publication, 2009
 
 
Ch'ungbuk ŭi tongnip undong kwa tongnip undongga / Pak Kŏl-sun
충북 의 독립 운동 과 독립 운동가 / 박 걸순
by Pak, Kŏl-sun
박 걸순
Sŏul-si : Kukhak Charyowŏn, 2012
서울시 : 국학 자료원, 2012
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Xinjiang bao kong huo dong zhen xiang / Liu Xueyao zhu
新疆暴恐活動真相 / 劉學銚著
by Liu, Xueyao, 1939-
劉學銚, 1939-
Taibei Shi : Zhi zhi xue shu chu ban she, Minguo 103 [2014]
臺北市 : 致知學術出版社, 民國103 [2014]
BookBook [text, volume]
 
 
Tai yang hua zhi hou / zong bian ji Qian Yongxiang
太陽花之後 / 總編輯錢永祥
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2014
台北市 : 聯經出版事業股份有限公司, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Cheng sheng qian jin : "Ren min ri bao" "Hong qi za zhi" "Jie fang jun bao" 1977 nian yuan dan she lun
乘胜前进 : 《人民日报》《红旗杂志》《解放军报》一九七七年元旦社论
[Beijing] : Ren min chu ban she, 1977
[北京] : 人民出版社, 1977
BookBook [text, volume]
 
 
Xin shi qi zong ren wu jiang hua
新时期总任务讲话
Beijing : Ren min chu ban she, 1978
北京 : 人民出版社, 1978
BookBook [text, volume]
 
 
Ge ming yu fan ge ming : she hui wen hua shi ye xia de Minguo zheng zhi = Revolution, counter-revolution / Wang Qisheng zhu
革命与反革命 : 社会文化视野下的民国政治 = Revolution, counter-revolution / 王奇生著
by Wang, Qisheng
王奇生
Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2010
北京 : 社会科学文献出版社, 2010
 
 
Xin shi ji Zhongguo te da cheng shi gong gong xing zheng guan li : yi Shanghai wei ge an de fa zhan zhan lue yan jiu = City / zhu bian Li Qi ; fu zhu bian Chen Qixing
新世纪中国特大城市公共行政管理 : 以上海为个案的发展战略研究 = City / 主编李琪 ; 副主编陈奇星
Shanghai Shi : Wen hui chu ban she, 2003
上海市 : 文汇出版社, 2003
 
 
Wei jian she she hui zhu yi de xian dai qiang guo er fen dou : re lie qing zhu Zhonghua Renmin Gongheguo cheng li 28 zhou nian
为建设社会主义的现代強国而奋斗 : 热烈庆祝中华人民共和国成立二十八周年
Xianggang : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian Xianggang fen dian, 1977
香港 : 生活・讀書・新知三联书店香港分店, 1977
 
 
Yuan dan xian ci
元旦献词
Xianggang : Xianggang san lian shu dian, 1974
香港 : 香港三联书店, 1974
 
 
Nihon no seiji kizokutachi : ishiki to seiji fūdo / Mainichi Shinbun Urawa Shikyoku
日本の政治貴族たち : 意識と政治風土 / 毎日新聞浦和支局
Tōkyō : Kadokawa Shoten, Shōwa 62 [1987]
東京 : 角川書店, 昭和 62 [1987]
BookBook [text, volume]
 
 
Cong liu si dao ling ba / Liu Xiaobo zhu ; Yu Jie zhu bian
從六四到零八 / 劉曉波著 ; 余杰主編
Uniform title: Works. Selections. 2016
by Liu, Xiaobo, 1955-
劉曉波, 1955-
Taibei Shi : Zhu liu chu ban you xian gong si, 2016 nian 4 yue
台北市 : 主流出版有限公司, 2016年4月
BookBook [text, volume]
 
 
Hangzhou shi zheng fu shi zhou nian ji nian te kan : (Minguo 26 nian) / Hangzhou shi zheng fu mi shu chu bian
杭州市政府十周年紀念特刊 : (民國26年) / 杭州市政府秘書處編
by Hangzhou (China)
杭州 (China)
[Taibei xian Yonghe Shi] : Wen hai chu ban she, [1993?]
[臺北縣永和市] : 文海出版社, [1993?]
 
 
Shanghai bang de huang hun / Shi Bi bian zhu
上海幫的黃昏 / 史畢編著
by Shi, Bi
史畢
Xianggang : Xianggang wen hua yi shu chu ban she, 2007
香港 : 香港文化藝術出版社, 2007
 
 
Shanghai di fang zi zhi yan jiu : 1905-1927 = Shanghai difang zizhi yanjiu / Zhou Songqing zhu
上海地方自治研究 : 1905-1927 = Shanghai difang zizhi yanjiu / 周松青著
by Zhou, Songqing, 1969-
周松青, 1969-
Shanghai : Shanghai she hui ke xue yuan chu ban she, 2005
上海 : 上海社会科学院出版社 2005
 
 
Ji kui Shanghai bang / Zi Ping zhu bian
擊潰上海幫 / 子平主編
[Xianggang] : Huan qiu shi ye (Xianggang) gong si, 2006
[香港] : 環球實業(香港)公司, 2006
 
 
Wu zhi bian jing shen, jing shen bian wu zhi
物質變精神, 精神變物質
Xianggang : Chao yang chu ban she, 1971
香港 : 朝陽出版社, 1971
 
 
Zai kuo da de zhong yang gong zuo hui yi shang de jiang hua : [1962 nian 1 yue 30 ri] / Mao Zedong
在扩大的中央工作会议上的讲话 : [一九六二年一月三十日] / 毛泽东
by Mao, Zedong, 1893-1976
毛泽东, 1893-1976
[Beijing] : Ren min chu ban she, 1978
[北京] : 人民出版社, 1978
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.