National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 54 Results for subject:"Governors -- Thailand -- Biography."
Sort by:
 
 
Banthưk phūwā-- ʻAphirak Kōsayōthin / [Wongsaphat, rīaprīang]
บันทึกผู้ว่าฯ อภิรักษ์ โกษะโยธิน / [วงศพัฒน์, เรียบเรียง]
Krung Thēp : Phrǣo, 2549 [2006]
กรุงเทพฯ : แพรว, 2549
 
 
Thō̜t hūa sing / Phaisān Samrānsap
ถอดหัวสิงห์ / ไพศาล สำราญทรัพย์
by Phaisān Samrānsap
ไพศาล สำราญทรัพย์
Samut Sākhō̜n : Phaisān Samrānsap, 2560 [2017]
สมุทรสาคร : ไพศาล สำราญทรัพย์, 2560 [2017]
BookBook [text, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Chalō̜ng Watcharākō̜n Pō̜.Chō̜., Pō̜.Mō̜. na mēn Wat Thātthō̜ng, Khet Watthanā,...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายฉลอง วัชรากร ป.ช., ป.ม. ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓
[Bangkok : Khrō̜pkhrūa NāI Chalō̜ng Watchrākō̜n], 2553 [2010]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว นายฉลอง วัชรากร], ๒๕๕๓
 
 
Chāttrakān ʻanusō̜n
ชาติตระการอนุสรณ์
Phra Nakhō̜n : Khrō̜pkhrūa Mō̜.Rō̜.Wō̜ Čhit Khanēčhō̜n, 2511 [1968]
พระนคร : ครอบครัว ม.ร.ว. จิตร คเนจร, ๒๕๑๑ , พระนคร : โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ, ๒๕๑๑
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Prachum phongsāwadān. Phāk thī 65, Phrarātchaphongsāwadān Krung Thon Burī / chabap Phan Čhanthanumāt (Čhœ̄m)
ประชุมพงศาวดาร. ภาคที่ ๖๕, พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี / ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)
Krung Thēp : Nāng Prakō̜p Sārālak, 2506 [1963] , Krung Thēp : Krom Sinlapākō̜n, Phrưtsačhikāyon 2506 [November 1963]
กรุงเทพฯ : นางประกอบ สฤษฎิ์สาราลักษณ์, ๒๕๐๖ , กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, พฤศจิกายน ๒๕๐๖
BookBook [text, volume]
 
 
Somdet Phrathēprattanarātchasudā-- Sayāmbō̜mmarātchakumārī song phrakarunā prōtklao prōtkramō̜m sadet phrarātchadamnœ̄n pai nai...
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายมานิต ศิลปอาชา ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Sinlapaʻāchā, 2552 [2009]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวศิลปอาชา, 2552
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phra Bannasātsāthō̜n (Sangā Khuptārak na mēn Wat Thāt Thō̜ng, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, 24...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระบรรณศาสน์สาทร (สง่า คุปตารักษ์) ณ เมรุวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร ๒๔ มิถุนายน ๒๕๑๗
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Khuptārak, 2517 [1974]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวคุปตารักษ์ ๒๕๕๗ , กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์รวมมิตรไทย, ๒๕๕๗
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n nư̄ang nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Phinit Phōphan Pō̜. Mō̜., Thō̜. Chō̜., na mēn nā phlapphlā ʻitsariyāphō̜n...
อนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ นายพินิต โพธิพันธุ์ ป.ม., ท.ช. ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ๑๙ มีนาคม ๒๕๒๒
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Nāi Phinit Phōphan], 2522 [1979]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว นายพินิต โพธิพันธุ์], ๒๕๒๒
 
 
[Bangkok : Khropkhrua Sutlapha, 2544 i.e. 2001]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Thānī Rōtčhanālak Mō̜.Pō̜.Chō̜., Mō̜.Wō̜.Mō̜. na mēn Wat Makutkasattriyārām,...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายธานี โรจนาลักษณ์ ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม, เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕
[Krung Thep : Khrō̜pkhrūa Nāi Thānī Rōtčhanālak], 2555 [2012]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวนายธานี โรจนาลักษณ์], ๒๕๕๕
 
 
Nāi Thō̜ng mahātlek / Thongthō̜ng Čhanthrāngsu
นายทองมหาดเล็ก / ธงทอง จันทรางศุ
by Thongthō̜ng Čhanthrāngsu
ธงทอง จันทรางศุ
Krung Thēp : Samnakphim Matichon, 2558 [2015]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ มติชน, ๒๕๕๘
BookBook [text, volume]
 
 
Chaiwat Hutačharœ̄n
ชัยวัฒน์ หุตะเจริญ
[Bangkok : Khrō̧pkhrūa Nāi Chaiwat Hutačharœ̄n, 2551 i.e. 2008]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว นายชัยวัฒน์ หุตะเจริญ, ๒๕๕๑]
 
 
Lak Thai / dōi Khun Wičhitmāttrā (Sangā Kančhanākkhaphan
หลักไทย / โดยขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธ์)
by Wičhitmāttrā (Sangā), Khun, 1897-1980
วิจิตรมาตรา (สง่า), ขุน, 1897-1980
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Nāi Chān Kānčhanākkhaphan], 2556 [2013]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวนายชาญ กาญจนาคพันธุ์], ๒๕๕๖
 
 
Hūaʻok Palat Krasūang / Winyū ʻAngkhanārak
หัวอกปลัดกระทรวง / วิญญู อังคณารักษ์
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Matichon, 2544 [2001]
กรุงเทพมหานคร : มติชน, ๒๕๔๔
 
 
Thīralưk nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi ʻUthaiphan Sangūansœ̄msī Mō̜.Pō̜.Chō̜., Mō̜.Wō̜.Mō̜. na mēn Wat...
ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ นายอุทัยพันธุ์ สงวนเสริมศรี ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุวัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Nāi ʻUthaiphan Sangūansœ̄msī], 2554 [2011]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว นายอุทัยพันธุ์ สงวนเสริมศรี], ๒๕๕๔
 
 
Čhaophrayā ʻAphaiphūbēt (Chum) : čhaomư̄ang Phratabō̜ng khon sutthāi tai pokkhrō̜ng Sayām / Wīrasak Čhansongsǣng
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม) : เจ้าเมืองพระตะบองคนสุดท้ายใต้ปกครองสยาม / วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
by Wīrasak Čhansongsǣng
วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
Krung Thēp : Yipsī Samnakphim, 2557 [2014]
กรุงเทพฯ : ยิปชี สำนักพิมพ์, 2557
BookBook [text, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Phon Wongsārōt Mō̜.Wō̜.Mō̜., Pō̜.Chō̜. na mēn lūang nā phlapphlā, Wat...
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายพล วงศาโรจน์ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรร์ วัดเทพศิรินทร่วาส วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2529
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Nāi Phon Wongsārōt], 2529 [1986]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวนายพล วงศาโรจน์], 2529
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.