National Library of Australia

Showing 21 - 40 of 54 Results for subject:"Governors -- Thailand -- Biography."
Sort by:
 
 
Tham chut trīamphrom / dōi Phra Thammawisutthimongkhon (Lūangtā Phra Mahā Būa Yānasampannō)
ธรรมชุดเตรียมพร้อม / โดยพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
by Boowa Ñāṇasampanno, Phra Mahā
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Nāi Čhamnīan Sasibut, 2556 [2013]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวนายจำเนียร ศศิบุตร, ๒๕๕๖
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Thīralưk ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Čhamrūn Piyamputra Mō̜.Pō̜.Chō̜., Mō̜.Wō̜.Mō̜., Phō̜.Pō̜.Rō̜. 3 na mēn Wat...
ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นายจำรูญ ปิยัมปุตระ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ภ.ป.ร. ๓ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Piyamputra, 2561 [2018]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวปิยัมปุตระ, ๒๕๖๑
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Khun Sanitprachākō̜n, Thō̜.Chō̜., Thō̜.Mō̜. na mēn Way Makutkasattriyārām, Wanʻangkhān thī...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ขุนสนิทประชากร ท.ช., ท.ม. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันอังคารที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๔
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Sanitprachākō̜n 2524 [1981] , Krung Thēp : Krom Sinlapākō̜n, Thanwākhom 2524 [December 1981]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวสนิทประชากร ๒๕๒๔ , กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ธันวาคม ๒๕๒๔
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Čhāt ʻUratsayanan Pō̜.Čhō̜., Mō̜.Pō̜.Chō̜., Mō̜.Wō̜.Mō̜, Phō̜.Pō̜.Rō̜. 3...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายจาด อุรัสยะนันทน์ ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม.,ภ.ป.ร. ๓ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa ʻUratsayanan, 2560 [2017]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวอุรัสยะนันทน์, ๒๕๖๐
BookBook [text, still image, volume]
 
 
[Thī ralưk ngān chāpanakitsop Khunphō̜ Sērī Thanasanti]
[ที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อ เสรี ธนสันติ]
[ʻUbon Rātchathānī : Khrō̜pkhrūa Nāi Sērī Thanasanti], 2547 [2004]
[อุบลราชธานี : ครอบครัวนายเสรี ธนสันติ], ๒๕๔๗
 
 
Thīralưk nư̄ang nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Rō̜i ʻĒk Sīrat Harirak Mō̜.Wō̜.Mō̜., Pō̜.Chō̜., Phō̜.Pō̜.Rō̜. 4 na mēn...
ที่ระลึกเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ ร้อยเอก ศรีรัตน์ หริรักษ์ ม.ว.ม., ป.ช., ภ.ป.ร. ๔ ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Rō̜i ʻĒk Sīrat Harirak, 2556 [2013]
กรุงเทพฯ : ครอบครัว ร้อยเอก ศรีรัตน์ หริรักษ์, ๒๕๕๖
BookBook [text, still image, volume]
 
 
[ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Chaiwat Hutačharœ̄n]
[อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายชัยวัฒน์ หุตะเจริญ]
[Bangkok : Khrō̜pkhrūa Nāi Chaiwat Hutačharœ̄n], 2551 [2008]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว นายชัยวัฒน์ หุตะเจริญ], ๒๕๕๑
 
 
Naī Sangat Čhanchǣmchō̜i, Pō̜.Chō̜., Pō̜.Mō̜., Phō̜.Pō̜.Rō̜.4
นายสงัด จันทร์แช่มช้อย ป.ช., ป.ม. ภ.ป.ร.๔
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Čhanchǣmchō̜i, 2562 [2019]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวจันทร์แช่มช้อย, ๒๕๖๒
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phrayā Sunthō̜nphiphit Mō̜.Wō̜.Mō̜., Pō̜.Chō̜., Thō̜.Chō̜. na Wat Phra Sīmahāthāt,...
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระยาสุนทรพิพิธ ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ. ณ วัดพระศรีมหาธาตุ วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๖
Krung Thēp : Krasūang Mahātthai, 2516 [1973]
กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๑๖
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Suthī ʻŌpʻō̜m Pō̜.Chō̜.,Pō̜.Mō̜ na mēn nā phlapphlā ʻItsariyāphō̜n, Wat...
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสุธี โอบอ้อม ป.ช.ป.ม. ณ เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2525
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Khrō̜pkhrūa ʻŌpʻō̜m, 2525 [1982]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวโอบอ้อม, ๒๕๒๕
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n nai kān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phō̜.Tǭ. Phaisān ʻŌwāttrakūn na chāpanasathān Kō̜ngthap ʻĀkāt Wat...
อนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.ไพศาล โอวาทตระกูล ณ ฌาปนสถาน กองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๓
Krung Thēp : Bangʻō̜n ʻOwāttrakūn, 2533 [1990]
กรุงเทพฯ : บังอร โอวาทตระกูล, ๒๕๓๓
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Chūan mūan chư̄n : thamma banthœ̄ng lāi rư̄ang lao / Phraʻāčhān Phrom ; plǣ dōi Sīwarā ʻItsara
ชวนม่วนชื่น : ธรรมะบันเทิงหลายเรื่องเล่า / พระอาจารย์ พรหม ; แปลโดย ศรีวรา อิสสระ
Uniform title: Opening the door of your heart. Thai
by Ajahn Brahm, 1951-
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Phongʻāraya, 2555 [2012] , ©2004
กรุงเทพฯ : ครอบครัวพงศ์อารยะ, ๒๕๕๕
BookBook [text, volume]
 
 
Rư̄ang Phraprathommačhēdī / Čhaophrayā Thiphākō̜nwong, rīaprīang
เรื่องพระปฐมเจดีย์ / เจ้าพระยาทิพากรวงศ, เรียบเรียง
by Thiphākō̜nwongmahākōsāthibō̜dī (Kham), Čhaophrayā, 1813-1870
ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขำ), เจ้าพระยา, 1813-1870
Phra Nakhō̜n : Hō̜phrasamut Wachirayān, 2469 [1926]
พระนคร : หอพระสมุดวชิรญาณ, ๒๔๖๙
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Phrarātchathān phlœ̄ng sop ʻAmmāt Thō Phra Prachākō̜nbō̜rirak (Prachā) Sunthō̜nsārathūn)
พระราชทานเพลิงศพ อำมาตย์โท พระประชากรบริรักษ์ (ประชา สุนทรศารทูล)
Krung Thēp : Damrong Sunthō̜nsārathūn, 2516 [1973]
กรุงเทพฯ : ดำรง สุนทรศารทูล, ๒๕๑๖
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi ʻAkkharaphō̜ng Phayakkhantara Mō̜.Pō̜.Chō̜., Mō̜.Wō̜.Mō̜ na mēn Wat...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายอัครพงศ์ พยัคฆันตร ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม, เขตพระนคร, กรุงเทพมหานคร, วันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔
[Krung Thēp : Khrō̜̜pkhrūa Nāi ʻAkkharaphō̜ng Phayakkhantara], 2554 [2011]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวนายอัครพงศ์ พยัคฆันตร], ๒๕๕๔
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.