National Library of Australia

Showing 41 - 54 of 54 Results for subject:"Governors -- Thailand -- Biography."
Sort by:
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Sanē Watthanathō̜n, 10 Mīnākhom 2529
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายเสน่ห์ วัฑฒนาธร, 10 มีนาคม ๒๕๒๙
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Watthanathō̜n, 2529 [1986]
กรุงเทพฯ : ครอบครัววัฑฒนาธร, ๒๕๒๙
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Rư̄ang bō̜rommarāchāphisēk ; læ, Rư̄ang Phrarātchawang Bāng Paʻin / dōi Phra Wō̜rawongthœ̄ Krommamư̄n Phitthayalāpphrưtthiyākō̜n
เรื่องบรมราชาภิเษก ; และ, เรื่องพระราชวังบางปะอิน / โดย พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร
by Phitthayalāpphrưtthiyākō̜n, Prince, grandson of Mongkut, King of Siam, 1885-1974
พิทยลาภพฤฒิยากร, Prince, grandson of Mongkut, King of Siam, 1885-1974
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Mō̜m Čhao Prasopprasong Chumphon, 2509 [1966]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวหม่อมเจ้าประสบประสงค์, ๒๕๐๙
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Thīralưk nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Thawīp Thawīphānit Mō̜.Wō̜.Mō̜., Pō̜.Chō̜. na mēn lūang nā phlapphlā...
ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ นายทวีป ทวีพาณิชย์ ม.ว.ม., ป.ช. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์, วัดเทพศิรินทราวาส, กรุงเทพมหานคร, วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Nāi Thawīp Thawīphānit ], 2556 [2013]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัวนายทวีป ทวีพาณิชย์], ๒๕๕๖
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Kānsīa dindǣn Thai hai kǣ Farangsēt / khō̜ng Lūang Wičhitwāthakān
การเสียดินแดนไทยให้แก่ฝรั่งเศส / ของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
by Wičhitwāthakān (Kimlīang), Lūang, 1898-1962
วิจิตรวาทการ (กิมเลี้ยง), หลวง, 1898-1962
พระนคร : ครอบครัววิเศษสุวรรณ์, ๒๕๑๓
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n nư̄ang nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Naī Lœ̄dēt Čhētsadāchat, Wanʻāthit thī 10 dư̄an Karakadākhom Phutthasakkarāt...
อนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ นายเลอเดช เจษฎาฉัตร, วันอาทิตย์ที่ ๑๐ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์, วัดเทพศิรินทราวาส
[Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Lœ̄dēt Čhētsadāchat], 2554 [2011]
[กรุงเทพฯ : ครอบครัว นายเลอเดช เจษฎาฉัตร], ๒๕๕๔
 
 
Pakīranam photčhanāt læ ʻanantawiphāk / khō̜ng Phrayā Sīsunthō̜nwōhān (Nō̜i ʻĀčhārayāngkūn)
ปกีระณำพจนาดถ์ และอนันตวิภาค / ของ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจาริยางกูร)
by Sīsunthō̜nwōhān (Nō̜i), Phrayā, 1822-1891
ศรีสุนทรโวหาร (น้อย), พระยา, 1822-1891
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Būranasomphop, 2521 [1978]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวบูรณสมภพ, ๒๕๒๑
BookBook [text, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Thamrong Phatthanarat Mō̜.Pō̜.Chō̜., Mō̜.Wō̜.Mō̜., Phō̜ Pō̜.Rō̜. 4 na mēn lūang...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพนายธำรง พัฒนรัฐ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ภ.ป.ร. ๔ ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Phatthanarat, 2561 [2018]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวพัฒนรัฐ, ๒๕๖๑
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Rō̜ng ʻAmmāt ʻĒk Phō̜.Tō̜.ʻŌ̜. Nāiphǣt Kāo Naranō̜ng Tō̜.Mō̜. na mēn Wat...
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ รองอำมาตย์เอก พ.ต.อ. นายแพทย์ ก้าว ณระนอง ต.ม. ณเมรุวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๓๘
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Nāiphǣt Kāo Naranō̜ng, 2538 [1995]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวนายแพทย์ ก้าว ณระนอง, ๒๕๓๘
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Rāmrāt ramlưk
รามราช รำลึก
by Sawat ʻItsarāngkūn, M. L., 1895-1975
รามราชภักดี, พระยา, 1895-1975
Krung Thēp : Khrō̜pkhrū̃a Phrayā Rāmrātchaphakdī, 2519 [1976]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวพระยารามราชภักดี, ๒๕๑๙
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Botkhwām bāng rư̄ang læ photčhanānukrom chabap phœ̄mtœ̄m / dōi Phrayā Rātchasēnā (Siri Thēhatsadin na ʻAyutthayā)
บทความบางเรื่อง และพจนานุกรมฉบับเพิ่มเติม / โดย พระยาราชเสนา (ศิริ เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
by Rātchasēnā (Siri), Phrayā, 1881-1974
ราชเสนา (ศิริ), พระยา, 1881-1974
Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Khrō̜pkhrūa Phrayā Rātchasēnā, 2517 [1974]
กรุงเทพมหานคร : ครอบครัวพระยาราชเสนา, ๒๕๑๗
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Rūam rư̄ang khō̜ng Phrayā Sunthō̜nthēpkitčhārak (Thō̜ng Čhantharāngsu) / Mō̜m Čhao Phrō̜m Ladāwan
รวมเรื่องของพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ (ทอง จันทรางศุ) / หม่อมเจ้าพร้อม ลดาวัลย์
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Čhantharāngsu, 2561 [2018]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวจันทรางศุ, ๒๕๖๑
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Tamrā bǣp thamnīam nai rātchasamnak khrang Krung Sī ʻAyutthayā. Kap, Phrawičhān khō̜ng Somdet-- Krom Phrayā Damrongrachānuphāp
ตำราแบบธรรมเนียมในราชสำนักครั้งกรุงศรีอยุธยา. กับ, พระวิจารณ์ของสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
Phra Nakhō̜n : Phadungsak Čhanthimākhom, 2508 [1965] , Phra Nakhō̜n : Krom Sinlapākō̜n, Phrưtsačhikāyon 2508 [1965]
พระนคร : ผดุงศักดิ์ จันทิมาคม, ๒๕๐๘ , พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๐๘
BookBook [text, volume]
 
 
Phim pen ʻanusō̜n nai kān thī song phrakarunā prōtklao-- phrarātchathān phraborō̜mmarāchānukhro̜ læ sadet phrarātchadamnœ̄n...
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ และเสด็จพระราชกำเนินพระราชทานเพลิงศพ นายประหยัด สมานมิตร ป.ม. ต.จ.ว. ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันพฤห้สบดีที่ ๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Samānmit, 2515 [1972] , Krung Thēp : Krasūang Mahātthai, Kumphāphan 2515 [February 1972]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวสมานมิตร, ๒๕๑๕ , กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย, กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.