National Library of Australia

We’re delighted to be able to re-open the Library for pre-booked ticketed access to our collections. Read more...

Showing 1 - 17 of 17 Results for subject:"Grand Canal (China) -- History."
Sort by:
 
 
Zhongguo Da Yunhe shi / zhu bian Chen Bixian ; fu zhu bian Que Longsheng ; zhi xing bian ji Lü Xisheng, Gu Jichen
中国大运河史 / 主编陈璧显 ; 副主编阙龙生 ; 执行编委吕锡生, 顾吉臣
Beijing : Zhonghua shu ju, 2001
北京 : 中华书局, 2001
 
 
Chen meng yi xiang Da Yun He / Ma Wang zhu
沉梦遗香大运河 / 马王著
by Ma, Wang
马王
Beijing : Dong fang chu ban she, 2006
北京 : 東方出版社, 2006
 
 
Zhongguo yun he zhuan / Fu Chonglan zhu
中国运河传 / 傅崇兰著
by Fu, Chonglan, 1940-
傅崇兰, 1940-
Taiyuan Shi : Shanxi ren min chu ban she, 2005
太原市: 山西人民出版社, 2005
 
 
Jinan Shi : Shandong jiao yu chu ban she, 2001
 
 
Zhongguo yun he kai fa shi / Chen Qiaoyi zhu bian
中国运河开发史 / 陈桥驿主编
Beijing shi : Zhonghua shu ju, 2008
北京市 : 中華書局, 2008
 
 
Sui Tang yun he gu dao di ming kao / Zhong Jun, Zhu Changchun, Cai Liang zhu
隋唐运河故道地名考 / 钟军, 朱昌春, 蔡亮著
by Zhong, Jun
钟军
Beijing : Zhongguo she hui chu ban she, 2018
北京 : 中国社会出版社, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo Yunhe shi liao xuan ji / Zhu Xie bian
中國運河史料選輯 / 朱偰編
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1962
北京: 中華書局: 新華書店北京發行所發行, 1962
 
 
Jing Hang da yun he de li shi yu wei lai = History and future of the Beijing-Hangzhou Grand Canal / Dong Wenhu deng zhu
京杭大运河的历史与未来 = History and future of the Beijing-Hangzhou Grand Canal / 董文虎等著
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2008
北京市 : 社会科学文献出版社, 2008
 
 
Ming dai cao he zhi zheng zhi yu guan li / Cai Taibin zhuan ; [zhu bian zhe Zhongguo li shi xue hui]
明代漕河之整治與管理 / 蔡泰彬撰 ; [主編者中國歷史學會]
by Cai, Taibin
蔡泰彬
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 81 [1992]
臺北市 : 臺灣商務印書館 , 民國81 [1992]
 
 
Jing Hang Yunhe zhi li yu kai fa / Zou Baoshan, He Fanneng, He Weigang bian zhu
京杭運河治理与開发 / 邹宝山, 何凡能, 何为剛编著
by Zou, Baoshan
邹宝山
Beijing : Shui li dian li chu ban she : Xin hua shu dian jing shou, 1990
北京 : 水利电力出版社 : 新华书店经售, 1990
 
 
Hangzhou yun he wen xian / zhu bian Chen Shu ; fu zhu bian Song Chuanshui
杭州运河文献 / 主编, 陈述 ; 副主编, 宋传水
Hangzhou Shi : Hangzhou chu ban she, 2006
杭州市 : 杭州出版社, 2006
 
 
Zhongguo cao yun shi / Li Zhiting zhu
中國漕運史 / 李治亭著
by Li, Zhiting
李治亭
Taibei shi : Wen jin chu ban she, Minguo 86 [1997]
臺北市 ; 文津出版社, 民國86 [1997]
 
 
Tang Song di guo yu Yunhe / Quan Hansheng zhu
唐宋帝國與運河 / 全漢昇著
by Quan, Hansheng
全漢昇
Taibei : Zhonghua shu ju, Minguo 45 [1956]
臺北 : 中華書局, 民國54 [1956]
 
 
Zhongguo qi dai : da yun he cheng shi qun xu shi / Liu Shilin, Geng Bo, Li Zheng'ai deng zhu
中国脐带 : 大運河城市群叙事 / 刘士林, 耿波, 李正爱等著
Shenyang Shi : Liaoning ren min chu ban she, 2008
沈阳市 : 辽宁人民出版社, 2008
 
 
 
Hangzhou yun he li shi yan jiu / [zhu bian, Chen Shu]
杭州运河历史研究 / [主编, 陈述]
Hangzhou Shi : Hangzhou chu ban she, 2006
杭州市 : 杭州出版社, 2006
 
 
Nan yun he hang yun yu qu yu she hui jing ji bian qian yan jiu (yi jiu ling yi - yi jiu bao ling) / Hou Lin zhu
南运河航运与区域社会经济变迁研究 (一九〇一-一九八〇) / 侯林著
by Hou, Lin
侯林
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017
北京 : 中國社会科学出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.