National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 33 Results for subject:"Gu, Yanwu, 1613-1682."
Sort by:
 
 
Tinglin xue shu ping / He Yikun bian zhu
亭林學術評 / 何貽焜編著
by He, Yikun
何貽焜
Taibei : Zheng zhong shu ju, Minguo 65 [1976]
臺北 : 正中書局, 民國65 [1976]
 
 
Gu Ningren xue pu / Xie Guozhen zhu
顧寧人學譜 / 謝國楨著
by Xie, Guozhen, 1901-
謝國楨, 1901-
[Taibei] : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 56 [1967]
[臺北] : 臺灣商務印書館, 民國56 [1967]
 
 
Gu Yanwu / Zhang Qizhi
顾炎武 / 张岂之
by Zhang, Qizhi
张岂之
Beijing : Zhonghua shu ch"u : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京: 中华书局 : 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
Gu Tinglin (Yanwu) xue ji / Cun cui xue she bian ji
顧亭林(炎武)學記 / 存萃學社編集
by Zhang, Shunhui
張舜徽
Xianggang : Cong wen shu dian, 1971
香港 : 崇文書店, 1971
 
 
Gu Tinglin xue pu / Xie Guozhen zhu
顧亭林學譜 / 謝國楨著
by Xie, Guozhen, 1901-1982
謝國楨, 1901-1982
Shanghai : Shang wu yin shu guan : Xin hua shu dian zong jing shou, 1957
上海 : 商務印書館 : 新華書店總經售, 1957
 
 
Gu Yanwu shi yi shi / Lu Xingji bian zhu
頋炎武诗译释 / 卢兴基编著
by Lu, Xingji
卢兴基
Ha'erbin : Heilongjiang ren min chu ban she : Heilongjiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
哈尔滨 : 黑龙江人民出版社 : 黑龙江省新华书店发行, 1984
 
 
Gu Tinglin shi ji hui zhu / Wang Quchang ji ; Wu Piji jiao
顧亭林詩集彙注 / 王蘧常輯 ; 吳丕績校
[Yonghe shi] : Wen hai chu ban she, [1986?]
[永和市] : 文海出版社, [1986?]
 
 
Gu Tinglin ji qi shi xue / [Fu Rongke zhuan]
顧亭林及其史學 / [傅榮珂撰]
by Fu, Rongke
傅榮珂
Minguo 67 [1978]
民國67 [1978]
 
 
Gu Tinglin shi ji hui zhu / Gu Yanwu zhu ; Wang Quchang ji zhu ; Wu Piji biao jiao
頋亭林詩集彙注 / 顧炎武著 ; 王蘧常輯注 ; 吴丕績標校
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1983
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海發行所發行, 1983
 
 
Gu Tinglin xian sheng nian pu / Zhang Mu bian
顧亭林先生年譜 / 張穆編
by Zhang, Mu, 1805-1849
張穆, 1805-1849
Taibei shi : Guang wen shu ju, Minguo 60 [1971]
臺北市: 廣文書局, 民國60 [1971]
 
 
Ri zhi lu ji shi : fang gu ci ban / Gu Yanwu zhu ; Huang Rucheng ji shi
日知錄集釋 : 仿古字版 / 顧炎武著 ; 黄汝成集釋
by Huang, Rucheng, 1799-1837
黄汝成, 1799-1837
Zhengzhou Shi : Zhongzhou gu ji chu ban she, 1990
郑州市 : 中州古籍出版社, 1990
 
 
"Ri zhi lu" Wen yuan ge ben chou hui yu gao / [zuo zhe Gu Yanwu]
"日知录" 文渊阁本抽毀余稿 / [作者顾炎武]
by Gu, Yanwu, 1613-1682
顾炎武, 1613-1682
Beijing : Quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin , 2000
北京 : 全囯图书馆文献缩微复制中心 , 2000
 
 
Gu Yanwu / Lu Xingji
顾炎武 / 卢兴基
by Lu, Xingji
卢兴基
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1985
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1985
 
 
Gu Tinglin xian sheng nian pu san zhong / Beijing tu shu guan chu ban she [bian]
顧亭林先生年譜三種 / 北京圖書館出版社 [編]
Beijing : Beijing tu shu guan chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1997
北京 : 北京圖書館出版社 : 經銷新華書店北京發行所, 1997
 
 
Ri zhi lu qi shi / Gu Yanwu zhu ; Huang Rucheng ji shi ; luan Baoqun, Lü Zongli jiao dian
日知錄集釋 / 顾炎武著 ; 黄汝成集释 ; 奕保群, 呂宗力校点
Shijiazhuang : Hua shan wen yi chu ban she ; [Peking] : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
石家庄 : 花山文艺出版社 ; [Peking] : 新华书店北京发行所发行, 1990
 
 
Qing Gu Tinglin xian sheng Yanwu nian pu / Zhang Mu bian
清顧亭林先生炎武年譜 / 張穆編
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 69 [1980]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國69 [1980]
 
 
Gu Yanwu / Shen Jiarong zhu
顾炎武 / 沈嘉荣著
by Shen, Jiarong
沈嘉荣
[Nanjing shi] : Jiangsu ren min chu ban she : Jiangsu sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
[南京市] : 江苏人民出版社 : 江苏省新華書店发行, 1982
 
 
Gu Yanwu ping zhuan / Xu Sumin zhu ; Nanjing da xue Zhongguo si xiang jia yan jiu zhong xin
顾炎武评传 / 许苏民著 ; 南京大学中国思想家研究中心
by Xu, Sumin
许苏民
Nanjing Shi : Nanjing da xue chu ban she, 2006
南京市 : 南京大学出版社, 2006
 
 
Ri zhi lu ji shi : wai qi zhong / Gu Yanwu zhu ; Huang Rucheng ji shi
日知錄集釋 : 外七种 / 顧炎武著 ; 黄汝成集釋
by Huang, Rucheng, 1799-1837
黄汝成, 1799-1837
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1985
上海 : 上海古籍出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1985
 
 
Gu Tinglin xian sheng nian pu : [4 juan] ; fu lu / Zhang Mu bian
顧亭林先生年譜 : [4卷] ; 附錄 / 張穆編
Taibei shi : Taiwan shang wu yin shu guan, Minguo 54 [1965]
臺北市 : 臺灣商務印書館, 民國54 [1965]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.