National Library of Australia

Due to major building activity some of our collections are temporarily unavailable. Please check the catalogue carefully to find out if your selection is impacted.  Learn more

Showing 1 - 20 of 298 Results for subject:"Guangdong Sheng (China) -- History."
Sort by:
 
 
Xinhui xian zhi [microform]
新會縣志 [microform]
[Guangdong : s.n.], 1840
[廣東 : s.n.], 1840
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Xinhui xian zhi. Xu bian / Xinhui shi di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui
新会县志. 续编 / 新会市地方史志编纂委员会
[Canton] : Guangdong ren min chu ban she, 1998
[Canton] : 广东人民出版社, 1998
 
 
Haiyan xiang tu shi / Li Yiji xie
海宴鄉土史 / 李奕楫写
by Li, Yiji
李奕楫
Xianggang : Fa xing ren Yu Zhonghuan, Minguo 49 [1960]
香港 : 發行人余中煥, 民國49 [1960]
 
 
Kangxi Xinhui xian zhi : 18 juan, juan shou 1 juan / Jia Luoying xiu ; Xue Qijiao deng zuan
康熙新會縣志 : 18卷, 卷首 1卷 / 賈雒英修 ; 薛起蛟等纂
Uniform title: Xinhui xian ji
新會縣志
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1991
北京: 書目文獻出版社 : 新華書店北京發行所發行, 1991
 
 
Yangjiang Xian zhi / Yangjiang shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian
阳江县志 / 阳江市地方志编纂委员会编
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 2000
广州 : 广东人民出版社, 2000
 
 
Xinhui xian zhi / Xinhui xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui
新會縣志 / 新会县地方志编纂委员会
[Canton] : Guangdong ren min chu ban she, 1996
[Canton] : 广东人民出版社, 1996
 
 
Lianjiang xian zhi / Lianjiang xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui
廉江县志 / 廉江县地方志编纂委员会
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 1995
广州 : 广东人民出版社, 1995
 
 
Pingyuan xian zhi / Pingyuan xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui
平远县志 / 平远县地方志编纂委员会
[Guangzhou] ; Guangdong ren min chu ban she, 1993
[广州] : 广东人民出版社, 1993
 
 
Taishan tong lue = Tai shan tong lue / Huang Jianyun zhu bian
台山通略 = Tai shan tong lue / 黄剑云主编
[Hong Kong? : s.n., 1990?]
 
 
Mei Xian zhi / [Mei Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui]
梅县誌 / [梅县地方志编纂委员会]
[Canton] : Guangdong ren min chu ban she, 1995
[Canton] : 广东人民出版社, 1995
 
 
Chaoyang Xian zhi / Chaoyang Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui
潮阳县志 / 潮阳市地方志编纂委员会
[Guangzhou Shi] : Guangdong ren min chu ban she, 1997
[广州市] : 广东人民出版社, 1997
 
 
Jian ming Taishan tong shi / Huang Jianyun bian zhu
简明台山通史 / 黄剑云编著
by Huang, Jianyun
黄剑云
[Beijing?] : Zhongguo xian zhen nian jian she, 1999
[北京?] : 中国县镇年鉴社, 1999
 
 
Hua Xian zhi / Hua Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian
花县志 / 花县地方志编纂委员会编
[Canton] : Guangdong ren min chu ban she, 1995
[Canton] : 广东人民出版社, 1995
 
 
Jiaying zhou zhi : Guangdong sheng / Wen Zhonghe zuan ; Wu Zongzhuo xiu
嘉應州志 : 卷 / 温仲和纂 ; 吳宗焯修
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 57 [1968]
臺北 : 成文出版社, 民國57 [1968]
 
 
Xinfeng xian zhi / Xinfeng xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui
新丰县志 / 新丰县地方志编纂委员会
[Guangzhou] : Guangdong ren min chu ban she : Guangdong sheng Xin hua shu dian jing xiao, 1998
[Guangzhou] : 广东人民出版社 : 广东省新华书店经销, 1998
 
 
Zhongguo gong chan dang Guangdong sheng Taishan xian zu zhi shi zi liao, Guangdong sheng Taishan xian jun zheng tong qun zu zhi shi zi liao, (1926 nian chu--1987.11 yünh) /...
中国共产党广东省台山县基层组织史资料, 广东省台山县军政统群组织史资料, (1926 年初--1987.11 月) / 中共台山县委组织部, 中共台山县委党史资料征集硏究领导小组办公室, 台山县档案馆合编
[Canton] : Taishan xian ren min yin shua chang, 1989
[Canton] : 台山县人民印刷厂, 1989
 
 
Boluo xian gai kuang / Boluo xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi bian
博羅縣概况/ 博羅縣地方志编纂委員會辦公室編
[Kwangtung?] : Boluo xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui, 1990
[Kwangtung?] : 博羅縣地方志编纂委員會辦公室, 1990
 
 
Taishan xian zhi / zhu xiu Chen Zhuojun, Chen Yuzheng ; zhu shen Li Jing ; zhu bian Huang Jianyun
台山縣志 / 主修陈卓俊, 陈毓铮 ; 主审李劲 ; 主编黄剑云
[Taishang shi?] : Taishan shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui, 1993
台山市?] : 台山市地方志编纂委员会, 1993
 
 
Hua Xian gai kuang / Hua Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui ban gong shi bian
花縣概况 / 花縣地方志編纂委員會辨公室編
[Kwangtung? : s.n.], 1988 (
[Kwangtung? ; s.n.], 1988 (
 
 
Doumen Xian zhi / Guangdong Sheng Doumen Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian
斗門县志 / 广东省斗門县地方志编纂委员会编
Beijing : Zhonghua shu ju, 2001
北京 : 中华书局, 2001
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.