National Library of Australia

Showing 1 - 13 of 13 Results for subject:"Guangdong Sheng (China) -- Population."
Sort by:
 
 
Zhongguo ren kou. Guangdong fen ce / zhu bian Zhu Yuncheng ; fu zhu bian Chen Haoguang, Lu Datong
中国人口. 广东分册 / 主编朱云成 ; 副主编陈浩光, 陆大同
Beijing : Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1988
北京 : 中国财政经济出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1988
 
 
Guangdong Sheng zhi. Ren kou zhi / Guangdong Sheng di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui bian
廣東省志. 人口志 / 广东省地方史志编纂委员会编
[Guangzhou Shi] : Guangdong ren min chu ban she, 1995
[广州市] : 广东人民出版社, 1995
 
 
Guangdong ren kou fa zhan zhan lüe yan jiu / Ou Guangyuan, Lei Yulan zhu bian
广东人口发展战略研究 / 欧广源, 雷于蓝主编
Beijing Shi : Zhongguo ren kou chu ban she, 2006
北京市 : 中国人口出版社, 2006
 
 
Guangdong Sheng 2010 nian ren kou pu cha zi liao / Guangdong Sheng tong ji ju, Guangdong Sheng ren kou pu cha ban gong shi bian = Tabulation on the 2010 population census of...
广东省2010年人口普查资料 / 广东省统计局, 广东省人口普查办公室编 = Tabulation on the 2010 population census of Guangdong Province / compiled by Guangdong Provincial Bureau of Statistics, Office for the Population Census of Guangdong Province
Beijing Shi : Zhongguo tong ji chu ban she, 2012
北京市 : 中国统计出版社, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
Kua shi ji de Zhongguo ren kou. Guangdong juan / "Kua shi ji de Zhongguo ren kou" ʾGuangdong juanʾ bian wei hui bian zhu
跨世纪的中国人口. 广东卷 / /跨世纪的中国人口》 (广东卷) 编委会编
Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she, 1994
北京 : 中國统计出版社, 1994
 
 
Shi ji zhi jiao de Zhongguo ren kou. Guangdong juan = China's population at the turn of the centuries / Guangdong Sheng ren kou pu cha ban gong shi bian
世纪之交的中国人口. 广东卷 = China's population at the turn of the centuries / 广东省人口普查办公室编
Beijing : Zhongguo tong ji chu ban she, 2005
北京 : 中国统计出版社, 2005
 
 
Guangdong sheng di si ci ren kou pu cha liu dong ren kou zi liao / Guangdong sheng ren kou pu cha ban gong shi bian
广东省第四次人口普查流动人口资料 / 广东省人口普查办公室编
[Canton : s.n.], 1992
 
 
Guangdong ren kou zhuang kuang fen xi yu yu ce / Guangdong Sheng ren kou pu cha ban gong shi bian
广东人口状况分析与预测 / 广东省人口普查办公室编
[Canton] : Zhongshan da xue chu ban she : Guangdong Sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
[Canton] : 中山大学出版社 : 广东省新华书店发行, 1986
 
 
Guangdong Sheng 2000 nian ren kou pu cha zi liao / Guangdong Sheng ren kou pu cha ban gong shi bian = Tabulations on the 2000 population census of Guang Dong Province / edited...
广东省2000年人口普查资料 / 广东省人口普查办公室编 = Tabulations on the 2000 population census of Guang Dong Province / edited by Population Census Office of Guang Dong Province
Beijing Shi : Zhongguo tong ji chu ban she, 2002
北京市 : 中国统计出版社, 2002
 
 
Guangdong sheng 1990 nian ren kou pu cha zi liao : dian zi ji suan ji hui zong / Guangdong sheng ren kou pu cha ban gong shi bian = Tabulations on the 1990 population census of...
广东省1990年人口普查资料 : 电子计算机汇总 / 广东省人口普查办公室编 = Tabulations on the population census of Guang Dong Province: computer tabulation / edited by Population Census Office of Guang Dong Province
[Peking] : Zhongguo tong ji chu ban she, 1992
[Peking] : 中国统计出版社, 1992
 
 
Guangdong Sheng 1987 nian 1% ren kou chou yang diao cha zi liao : ti yao ben / Guangdong sheng ren kou pu cha ban gong shi
广东省1987年1%人口抽样调查资料 : 提要本 / 广东省人口普查办公室
[Guangdong] : Guangdong sheng ren kou pu cha ban gong shi, 1988
[广东] : 广东省人口普查办公室, 1988
 
 
Shi heng de liang xing "tian ping" : Guangdong Sheng chu sheng xing bie bi wen ti tan tao = Lopsided balance in sex : discuss in the unbalance of birth sex ratio in...
失衡的两性"天平" : 广东省出生性别比问题探讨 = Lopsided balance in sex : discuss in the unbalance of birth sex ratio in Guangdong Province / 梁宏著
by Liang, Hong, 1977-
梁宏, 1977-
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2008
北京市 : 社会科学文献出版社, 2008
 
 
Guangdong Sheng di liu ci quan guo ren kou pu cha jian bao hui bian / Guangdong Sheng di liu ci quan guo ren kou pu cha ling dao xiao zu ban gong shi bian
广东省第六次全国人口普查简报汇编 / 广东省第六次全国人口普查领导小组办公室编
[Canton : s.n.], 2011
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.