National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 5 of 5 Results for subject:"Guangdong Sheng (China) -- Relations -- China -- Macau (Special Administrative Region)"
Sort by:
 
 
Yue Ao guan xi shi = Yue Ao guanxi shi / Deng Kaisong, Wu Zhiliang, Lu Xiaomin zhu bian
粤澳关系史 = Yue Ao guanxi shi / 鄧開頌, 吳志良, 陸曉敏主編
Beijing Shi : Zhongguo shu dian, 1999
北京市 : 中國書店, 1999
 
 
Yue Gang Ao wen hua guan xi / Xu Xihui, Li Ping zhu bian
粤港澳文化关系 / 许锡挥, 李平主编
Guangzhou : Zhongshan da xue chu ban she : Guangdong xin hua fa xing ji tuan jing xiao, 2001
广州 : 中山大学出版社 : 广东新华发行集团经销, 2001
 
 
Yue Ao guan xi san shi nian (1979-2008) [electronic resource] / Li Zhenwu ... [et al.] bian zhu
粤澳关系三十年(1979-2008) [electronic resource] / 李振武 ... [et al.]编著
Beijing : Zhongguo guo ji guang bo chu ban she, 2010
北京 : 中国国际广播出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Guangdong sheng zhi. Yue Gang Ao guan xi zhi / Guangdong sheng di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui bian
广东省志. 粤港澳关系志 / 广东省地方史志编纂委员会编
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 2005
广州 : 广东人民出版社, 2005
 
 
Yue Gang Ao she hui guan xi / zhu bian Li Weimin
粤港澳社会关系 / 主编李伟民
Guangzhou : Zhongshan da xue chu ban she : Guangdong xin hua fa xing ji tuan jing xiao, 2001
广州 : 中山大学出版社 : 广东新华发行集团经销, 2001
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.