National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 1 - 20 of 35 Results for subject:"Guangxi Zhuangzu Zizhiqu (China) -- Description and travel."
Sort by:
 
 
Guilin = Guilin = Kyerim Si / [she ying Huang Fuwang ... deng ; Zhongguo lü you chu ban she mei shu bian ji shi bian ji]
桂林 = Guilin = 계림시 / [摄影黃富旺 ... 等 ; 中囯旅游出版社美朮编辑室编辑]
Beijing : Zhongguo lü you chu ban she, 1996
北京 : 中囯旅游出版社, 1996
 
 
Chang lü bao ku : Guangxi / Chen Song bian zhu
常綠寶庫 : 廣西 / 陳松編著
by Chen, Song
陳松
Jiulong : Zhonghua shu ju Xianggang fen ju, 1976
九龍 : 中華書局香港分局, 1976
 
 
Guilin shan shui / Chen Wenjun zhu
桂林山水 / 陈文俊著
by Chen, Wenjun
陈文俊
Beijing : Di zhi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 地質出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Shan shui Zhongguo. Guangxi juan / Jiang Rong zhu bian ; Liu Yahu, Sun Huaikuan deng bian zhu
山水中国. 广西卷 / 江溶主编 ; 刘亚虎、孙怀宽等编著
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2007
北京市 : 北京大学出版社, 2007
 
 
Guangxi di li / Chen Zhengxiang bian zhu
廣西地理 / 陳正祥編著
by Chen, Zhengxiang
陳正祥
Taibei : Zheng zhong shu ju, Minguo 66 [1977]
台北 : 正中書局, 民國66 [1977]
 
 
Guangxi lü xing ji / Tian Shulan zhu
廣西旅行記 / 田曙嵐著
by Tian, Shulan
田曙嵐
Washington, D.C. : Center for Chinese Research Materials, Association of Research Libraries, [1984?]
 
 
Guilin xing lü ji / Chen Fan
桂林行旅記 / 陳凡
by Chen, Fan
陳凡
Aomen : Yu jin shu wu, 1978
澳門 : 于今書屋, 1978
 
 
Quan xin Guangxi you / bian zhu Xie Shiqiu
全新廣西遊 / 編著謝式邱
by Xie, Shiqiu
謝式邱
Xianggang : Nan Yue chu ban she : Fa xing San lian shu dian you xian gong si, 1990
香港 : 南粤出版社 : 發行三聯書店有限公司, 1990
 
 
Guangxi ming sheng zhi : [10 juan / Cao Xuequan zhuan]
廣西名勝志 : [10卷 / 曹學佺撰]
by Cao, Xuequan, 1574-1647
曹學佺, 1574-1647
[Shanghai] : Shanghai gu ji shu dian fu yin, [19]79
[Shanghai] : 上海古籍書店复印, [19]79
 
 
Guangxi zhi nan, Shen Yongchun bian
廣西指南, 沈永椿編
by Shen, Yongchun
沈永椿
Changsha, Shang wu yin shu guan, Minguo 29 [1940]
長沙, 商務印書館, 民國29 [1940]
 
 
Guangxi ming sheng ji you / Lü Mengxi zhu
广西名胜纪游 / 吕孟禧著
by Lü, Mengxi
吕孟禧
Nanning : Guangxi min zu chu ban she : Guangxi xin hua shu dian fa xing, 1983
南宁 : 广西民族出版社 : 广西新华书店发行, 1983
 
 
Yue xi suo ji [microform] : 1 juan / Shen, Yuelin
粤西瑣記 [microform] : 1卷 / 沈曰霖撰
by Shen, Yuelin, 1696-1762
沈曰霖, 1696-1762
[China : s.n., between 1696-1980]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Guilin you zong / Situ qin, Kang Qiao she ying
桂林遊踪 / 司徒勤, 康喬攝影
by Situ, Qin
司徒勤
Xianggang : Gang hua chu ban she, [1974]
香港 : 港華出版社, [1974]
 
 
Guangxi you ji / Ben she bian
广西游记/ 本社编
Nanning shi : Guangxi ren min chu ban she : Guangxi xin hua shu dian fa xing, 1980
南宁市: 广西人民出版社: 广西新華書店发行, 1980
 
 
Lingnan yi shi / Huaxiyishi bian ci ; Zuiyankuangke ping dian. Chi ya :bYüeh-xi za ji / Kuang Zhanruo zhuan
嶺南逸史/ 花溪逸士編次 ; 醉言狂客評點.赤雅: 粤西雜記/鄺湛若撰.
by Huaxiyishi
花溪逸士.
Taibei Shi : Guang wen shu ju, Minguo 76 [1987]
台北市: 廣文書局, 民國76 [1987]
 
 
Yue Gui ming cheng jin xi, Yun Shan deng zhu
粤桂名城今昔, 雲山等著
[Xianggang] Xianggang chao yang chu ban she [1971]
[香港] 香港朝陽出版社 [1971]
 
 
Qi xing gong yuan / Zhang Yigui bian zhu
七星公园 / 张益桂编著
by Zhang, Yigui
张益桂
Nanning Shi : Lijiang chu ban she : Guangxi xin hua shu dian fa xing, 1982
南宁市 : 漓江出版社 : 广西新華書店发行, 1982
 
 
Zhongguo dao you hui cui : Guangxi, Guangdong / Shanghai she hui ke xue yuan shen bian ; Gao Shiheng, Yan Shengwu, Li Jiawen
中国导游荟萃 : 广西、广东 / 上海社会科学院申编;高事恒,严绳武, 李家文
Beijing : Zhongguo lü you chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京 : 中国旅游出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
Yue jian bian : [4 juan] / Wang Linheng zhuan
粤劍編 : [4卷] / 王臨亨撰
by Wang, Linheng, jin shi 1589
王臨亨, jin shi 1589
Taibei Shi : Guang wen shu ju you xian gong si, Minguo 58 [1969]
臺北市 : 廣文書局有限公司, 民國58 [1969]
 
 
Kang zhan yi zong : Guangxi kang zhan wen hua yi chan tu ji / zhu bian Li Jianping ; fu zhu bian Wen Fengyi ... [et al]
抗战遗踪 : 广西抗战文化遗产图集 / 主编李建平 ; 副主编文丰义 ... [et al]
Nanning Shi : Guangxi ren min chu ban she, 2005
南宁市 : 广西人民出版社, 2005
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.