National Library of Australia

We’re delighted to be able to increase our reading room services and opening hours. Read more...

Showing 1 - 20 of 146 Results for subject:"Guangxi Zhuangzu Zizhiqu (China) -- History."
Sort by:
 
 
Guilin Shi Diecai Qu zhi [electronic resource] / Guilin Shi Diecai Qu di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian
桂林市叠彩区志 [electronic resource] / 桂林市叠彩区地方志编纂委员会编
Nanning : Guangxi ren min chu ban she, 2012
南宁 : 广西人民出版社, 2012
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Xindu xian zhi : 7 juan / Yu Kunshan zuan
信都縣志 : 7卷 / 玉崑山纂
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 56 [1967]
臺北 : 成文出版社, 民國56 [1967]
 
 
Zhongshan xian zhi / "Zhongshan xian zhi" bian zuan wei yuan hui bian
鈡山县志 / 《钟山县志》编纂委员会编
Nanning Shi : Guangxi ren min chu ban she, 1995
南宁市 : 广西人民出版社, 1995
 
 
Hexian zhi : shi juan / [Liang Peiying, Long Xianyu zuan]
賀縣志 : 十卷 / [梁培煐, 龍先鈺纂]
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 56 [1967]
臺北 : 成文出版社, 民國56 [1967]
 
 
Xincheng xian zhi / Xincheng xian zhi bian zuan wei yuan hui bian
忻城县志 / 忻城县志编纂委员会编
Nanning Shi : Guangxi ren min chu ban she, 1997
南宁市 : 广西人民出版社, 1997
 
 
Jiajing Qinzhou zhi [microform] / Lin Xiyuan bian
嘉靖欽州志 [microform] / 林希元編
[China : s.n., 1529]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Xinning Zhou zhi : [6 juan] / Dai Huannan xiu ; Zhang Cankui zuan
新寧州志 : [6卷] / 戴焕南修 ; 張粲奎纂
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 64 [1975]
台北 : 成文出版社, 民國64 [1975]
 
 
Hezhou wen wu jing cui [electronic resource] / Liao Ping zhu bian
贺州文物精粹 [electronic resource] / 廖平主编
Nanning : Guangxi ren min chu ban she, 2012
南宁 : 广西人民出版社, 2012
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Cong bian luan dao jun sheng : Guangxi de chu qi xian dai hua, 1860-1937 / Zhu Hongyuan zhu
從變亂到軍省 : 廣西的初期現代化, 1860-1937 / 朱浤源著
by Zhu, Hongyuan
朱浤源
Zhonghua Minguo Taibei Shi : Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo, Minguo 84 [1995]
中華民國臺北市 : 中央研究院近代史研究所, 民國84 [1995]
 
 
20 shi ji 30 nian dai de Guangxi / Zhong Wendian zhu bian
20 世纪 30 年代的廣西 / 钟文典主编
Guangxi Guilin Shi : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 1992 [i.e. 1993]
广西桂林市 : 广西师范大学出版社, 1992 [i.e. 1993]
 
 
Beijing tu shu guan gu ji zhen ben cong kan. 41 / [ Beijing tu shu guan gu ji chu ban bian ji zu]
北京圖書館古籍珍本叢刊. 41 / [北京圖書館古籍出版編輯組]
Beijing : Shu mu wen xian chu ban she, [1988?]
北京 : 書目文獻出版社, [1988?]
 
 
"Qing shi lu" Guangxi zi liao ji lu / Guangxi Zhuangzu Zizhiqu tong zhi guan, Guangxi Zhuangzu Zizhiqu tu shu guan bian
《清实录》广西资料輯录 / 广西壮族自治区通志馆, 广西壮族自治区图书馆编
Nanning Shi : Guangxi ren min chu ban she, 1988
南宁市 : 广西人民出版社, 1988
 
 
Guangxi ge ming dou zheng hui yi lu / Guangxi Zhuangzu Zizhiqu ge ming shi bian ji wei yuan hui bian
广西革命斗争回忆录 / 广西壮族自治区革命历史编辑委员会编
Nanning Shi : Guangxi ren min chu ban she, 1981-
南宁市 : 广西人民出版社, 1981-
 
 
Guangxi feng wu zhi / [Mo Jie zhu bian]
广西风物志 / [莫杰主编]
Nanning Shi : Guangxi ren min chu ban she : Guangxi xin hua shu dian fa xing, 1984
南宁市 : 广西人民出版社 : 广西新華書店发行, 1984
 
 
"Dong fang za zhi" zhong Guangxi shi liao zhai bian
《东方杂志》中广西史料摘编
[Nanning shi] : Guangxi she hui ke xue yuan qing bao zi liao shi, 1984
[南宁市] : 广西社会科学院情报资料室, 1984
 
 
Guixian zhi : 18 juan / Liang Chongding deng zuan ; Ou Qingxi xiu
貴縣志 : 18卷 / 梁崇鼎等纂 ; 歐卿羲修
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 56 [1967]
臺北 : 成文出版社, 民國56 [1967]
 
 
Guilin wen hua cheng shi hua / Wei Hualing zhu
桂林文化城史话 / 魏华龄著
by Wei, Hualing
魏华龄
Nanning shi : Guangxi ren min chu ban she : Guangxi xin hua shu dian fa xing, 1987
南宁市 : 广西人民出版社 : 广西新華書店发行, 1987
 
 
Guilin shi hua / Zhang Yigui, Zhang Jiafan zhu ; [hui tu Xiao Weimin, she ying Feng Xiaoming deng]
桂林史话 / 张益桂, 张家璠著 ; [绘图肖伟民, 摄影封小明等]
by Zhang, Yigui
张益桂
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1979
上海 : 上海人民出版社 : 新華書店上海发行所发行, 1979
 
 
Guangxi tong zhi : [279 juan, juan shou 1 juan]/ Xie Qikun jian xiu ; Shen Yunlong zhu bian
廣西通志 : [279卷, 卷首1卷] / 謝啓昆監修 ; 沈雲龍主編
[Taibei shi] : Wen hai chu ban she, Minguo 55 [1966]
[臺北市] : 文海出版社, 民國55 [1966]
 
 
Yue xi cong zai : [30 juan] / Wang Sen zhuan
粤西叢載 : [30卷] / 汪森撰
Taibei Shi : Guang wen shu ju, Minguo 58 [1969]
台北市 : 廣文書局, 民國58 [1969]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.