National Library of Australia

Reopening Update - August 2020: Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 17 of 17 Results for subject:"Guangzhou (China) -- Social life and customs."
Sort by:
 
 
Guangzhou ren = Guangzhouren / Li Gongming zhu
广州人 = Guangzhouren / 李公明著
by Li, Gongming
李公明
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian jing xiao, 1997
杭州 : 浙江人民出版社 : 浙江省新华书店经销, 1997
 
 
Guangzhou ren de sheng huo fang shi / Deng Yanchao zhu bian ; Li Jiangtao, Fu Zhihai, Huang Shoucheng fu zhu bian
广州人的生活方式 / 邓演超主编 ; 李江涛, 符志海, 黄守成副主编
[Haikou] : Hainan ren min chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian jing xiao, 1988
[海口] : 海南人民出版社 : 广东省新华书店经销, 1988
 
 
Guangzhou min su qu tan / Wu Yuefeng, Lu Boyi zhu
广州民俗趣谈/ 伍岳峰,卢博仪著
by Wu, Yuefeng
伍岳峰
Guangzhou shi : Guangzhou wen hua chu ban she, 1989
广州市: 廣州文化出版社, 1989
 
 
Guangzhou de zhu ti sheng huo / Li Dahua, Zhou Cuiling bian zhu
广州的主题生活 / 李大华, 周翠玲编著
by Li, Dahua
李大华
Guangzhou Shi : Zhong shan da xue chu ban she, 2006
广州市 : 中山大学出版社, 2006
 
 
Guangzhou jiu ying / [bian ji Guangdong bo wu guan ; zhuan wen Li Suimei]
廣州旧影 / [编辑广州博物馆 ; 撰文李穗梅]
Beijing : Ren min mei shu chu ban she, 1998
北京 : 人民美术出版社, 1998
 
 
Guangzhou cheng nei / Yifan zhu ; Zhang Xiaogui, Yang Xiangyan yi ; Hu Qiaoli, Jiang Jianguo shen jiao
广州城内 / 伊凡著 ; 张小贵, 杨向艳译 ; 胡巧利, 蒋建国审校
Uniform title: Inside Canton. Chinese
by Yvan, Melchior, 1803-1873
Guangzhou Shi : Guangdong ren min chu ban she, 2008
广州市 : 广东人民出版社, 2008
 
 
Su hua Guangzhou / Zeng Yingfeng zhu
俗话广州 / 曽应枫著
by Zeng, Yingfeng
曽应枫
Guangzhou Shi : Guangzhou chu ban she, 2000
广州市 : 广州出版社, 2000
 
 
by Chow, Janvi
[Adelaide] : Janvi Off-the-beaten-path Tours Publishing, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Bian ge shi qi de sheng huo [electronic resource] : jin dai Guangzhou feng shang xi su yan jiu / Yang Qiu zhu
变革时期的生活 [electronic resource] : 近代广州风尚习俗研究 / 杨秋著
by Yang, Qiu
杨秋
Guangzhou : Ji nan da xue chu ban she, 2013
广州 : 暨南大学出版社, 2013
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Fenghuang Cun de bian qian : "Hua nan de xiang cun sheng huo" zhui zong yan jiu = Changes of Phoenix village : re-study Daniel Kulp's Phoenix village / Zhou...
凤凰村的变迁 : "华南的乡村生活"追踪研究 = Changes of Phoenix village : re-study Daniel Kulp's Phoenix village / 周大鸣著
by Zhou, Daming
周大鸣
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2006
北京市 : 社会科学文献出版社, 2006
 
 
Yang cheng feng hua lu. Xu, Dang dai Zhong wai zuo jia bi xia de Guangzhou / Guangzhou Shi wen shi yan jiu guan bian
羊城风华录. 续, 当代中外作家笔下的广州 / 广州市文史研究馆编
Guangzhou Shi : Hua cheng chu ban she, 2008
广州市 : 花城出版社, 2008
 
 
Hui jia : Yi ge Aozhou xiao gu niang zai Zhongguo de mei shu ri ji = Going Home : An Australian Girl's Art Diary in China / Chinese translation by Kathy Huang
回家 : 一个澳洲小姑娘在中国的美术日记 = Going Home : An Australian Girl's Art Diary in China / Chinese translation by 凯西黄
by Wu, Lily
吴悠
Willoughby : Rainbow Dragon Publishing, 2008
 
 
by Carroll, John M. (John Mark), 1961-
Lanham : Rowman & Littlefield, [2020]
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.