National Library of Australia

We’re delighted to be able to re-open the Library for pre-booked ticketed access to our collections. Read more...

Showing 1 - 20 of 24 Results for subject:"Hangzhou Shi (China) -- History."
Sort by:
 
 
Yuhang gong an zhi / Yuhang Shi gong an ju bian
余杭公安志 / 余杭市公安局编
Hangzhou : Zhejiang da xue chu ban she, 1997
杭州 : 浙江大学出版社, 1997
 
 
Hangzhou Shi Xihu Qu dang zheng da shi ji : 1949-2005 / Zhong gong Hangzhou Shi Xiju Qu wei yuan hui, Hangzhou Shi Xihu Qu ren min zheng fu
杭州市西湖区党政大事记 : 1949-2005 / 中共杭州市西湖区委员会, 杭州市西湖区人民政府编
Beijing : Zhonggong dang shi chu ban she, 2006
北京 : 中共党史出版社, 2006
 
 
Hangzhou Shi zhi / Hangzhou Shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian
杭州市志 / 杭州市地方志编纂委员会编
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Bei jing fa xing suo fa xing, 1996-<2001>
北京 : 中華書局 : 新华书店北京发行所发行, 1996-<2001>
 
 
by Wang, Shilun
[Hangzhou] : Zhejiang ren min chu ban she, 1979
 
 
Wu lin zhang gu cong bian / Ding Bing, Ding Shen ji
武林掌故叢編 / 丁丙, 丁申辑
Yangzhou Shi : Guang ling shu she, 2008
揚州市 : 廣陵書社, 2008
 
 
Nan Song du cheng lin'an / Xu Jijun zhu
南宋都城临安 / 徐吉军著
by Xu, Jijun, 1961-
徐吉军, 1961-
Hangzhou Shi : Hangzhou chu ban she, 2008
杭州市 : 杭州出版社, 2008
 
 
Qian lang gun gun : Yuhang Xian qing zhu jian guo 40 zhou nian lao gan bu hui yi lu / Yuhang Xian lao gan bu hui yi lu bian ji wei yuan hui bian
前浪滚滚 : 余杭县庆祝建国40周年老干部回忆录 / 余杭县老干部回忆录编辑委员会编
Yuhang : Yuhang xian gan bu hui yi lu bian ji ban gong shi, 1989
余杭 : 余杭县干部回忆录编辑办公室, 1989
BookBook [text, volume]
 
 
Nan Song Lin'an da shi ji / Fang Jianxin zhu
南宋临安大事记 / 方建新著
by Fang, Jianxin
方建新
Hangzhou Shi : Hangzhou chu ban she, 2008
杭州市 : 杭州出版社, 2008
 
 
Xi Hu wen xian ji cheng / Wang Guoping zhu bian
西湖文献集成 / 王国平主编
Hangzhou Shi : Hangzhou chu ban she, 2004-
杭州市 : 杭州出版社, 2004-
 
 
Xixi ren wen [electronic resource] / Ke Xiaolin
西溪人文 [electronic resource] / 柯晓琳
by Ke, Xiaolin
柯晓琳
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 2010
上海 : 上海教育出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
 
Hangzhou de yi hong bi ying : "Xi Hu you lan zhi" de ren wen chan shi / Hong Liang zhu
杭州的一泓碧影 : 《西湖游览志》的人文阐释 / 洪亮著
by Hong, Liang, 1945-
洪亮, 1945-
Shanghai : Shanghai yin yue xue yuan chu ban she, 2008
上海 : 上海音乐学院出版社, 2008
 
 
Minguo Hangzhou shi liao ji kan / Hangzhou wen shi yan jiu hui, Minguo Zhejiang shi yan jiu zhong xin bian
民國杭州史料輯刊 / 杭州文史研究會, 民國浙江史研究中心編
Beijing Shi : Guo jia tu shu guan chu ban she, 2011
北京市 : 國家圖書館出版社, 2011
 
 
Hangzhou jiu wen = Hangzhou old news / Dai Qingyu dian jiao ; Dai Qingyu, Lu Qun ping shuo
杭州旧闻 = Hangzhou old news / 戴庆钰点校 ; 戴庆钰, 卢群评说
Suzhou Shi : Gu wu xuan chu ban she, 2003
苏州市 : 古吴轩出版社, 2003
 
 
Hangzhou yun he wen xian / zhu bian Chen Shu ; fu zhu bian Song Chuanshui
杭州运河文献 / 主编, 陈述 ; 副主编, 宋传水
Hangzhou Shi : Hangzhou chu ban she, 2006
杭州市 : 杭州出版社, 2006
 
 
Hangzhou Shi ren da zhi / "Hangzhou Shi ren da zhi" bian zuan wei yuan hui bian
杭州市人大志 / "杭州市人大志"编纂委员会编
Hangzhou Shi : Zhejiang she ying chu ban she, 2002
杭州市 : 浙江摄影出版社, 2002
 
 
Zhongguo gong chan dang Hangzhou di fang shi lüe : (1919-1949) / Zhong gong Hangzhou Shi wei dang shi yan jiu shi bian
中国共产党杭州地方史略 : (1919-1949) / 中共杭州市委党史研究室编
[Hangzhou Shi : Zhong gong Hangzhou Shi wei dang shi yan jiu shi, 1992]
[杭州市 : 中共杭州市委党史研究室, 1992]
 
 
Liang Jing fan hua / Shi Tao, Liu Jie zhu
兩京繁華 / 石濤, 劉傑著
by Shi, Tao, 1969-
石濤, 1969-
Xianggang : Xianggang zhong he chu ban you xian gong si, 2012
香港 : 香港中和出版有限公司, 2012
 
 
Hangzhou Shi jiao tong zhi / Hangzhou Shi jiao tong zhi bian shen wei yuan hui bian
杭州市交通志 / 杭州市交通志编审委员会编
Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2003
北京市 : 中華書局, 2003
 
 
Hangzhou yun he li shi yan jiu / [zhu bian, Chen Shu]
杭州运河历史研究 / [主编, 陈述]
Hangzhou Shi : Hangzhou chu ban she, 2006
杭州市 : 杭州出版社, 2006
 
 
Hangzhou dang shi zi liao / Zhong gong Hangzhou Shi wei dang shi zi liao zheng ji xiao zu bian
杭州党史资料 / 中共杭州市委党史资料征集小组编
[Hangzhou Shi] : Zhong gong Hangzhou Shi wei dang shi zi liao zheng ji xiao zu, 1981-
[杭州市] : 中共杭州市委党史资料征集小组, 1981-
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.