National Library of Australia

The National Library Reading Rooms are now open at reduced hours. Find out more to plan your visit.

Showing 1 - 19 of 19 Results for subject:"Heaven -- Buddhism."
Sort by:
 
 
Kāp Phramālai / Thēp Sunthō̜nrasārathūn
กาพย์พระมาลัย / เทพ สุนทรศารทูล
by Thēp Sunthō̜nrasārathūn
เทพ สุนทรศารทูล
Krung Thēp : Samnakphim Phranārāi : Bō̜risat Khlet Thai čhatčhamnāi, 2536 [1993]
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ พระนารายณ์ : บริษัทเคล็ดไทย จัดจำหน่าย, 2536 [1993]
 
 
Phra Mālai khamlūang / phraniphon Čhaofā Thammathibēt
พระมาลัยคำหลวง / พระนิพนธ์ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศ
by Thammathibēt, Prince, son of Borommakot, King of Siam, 1715-1755
ธรรมธิเบศ, Prince, son of Borommakot, King of Siam, 1715-1755
[Bangkok] : Samnakphim Mahāwitthayālai Sukhōthaithammathirat , 2550 [2007]
[กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๐
 
 
Kæ rō̜i Phra Mālai / Dēndāo Sinpānon
แกะรอย พระมาลัย / เด่นดาว ศิลปานนท์
by Dēndāo Sinpānon
เด่นดาว ศิลปานนท์
Nonthaburī : Miusīam Prēt, 2553 [2010]
นนทบุรี : มิวเซียมเพรส, ๒๕๕๓
 
 
Bō̜k narok-sawan nithān sāthok 12 kan : thuk kan sadǣng narok sawan khūkan pai, phūsāng phūfang dai bun māk / samnūan ʻēk khō̜ng Mahā Pui...
บอกนรก-สวรรค์นิทานสาธก ๑๒ กัณฑ์ : ทุกกัณฑ์แสดวนรกสวรรค์คู่กันไป, ผู้สร้างผู้ฟังได้บุญมาก / สำนวนเอกของ มหาปุ้ย แสงฉาย อนงคาราม
by Pui, Phra Mahā
ปุ้ย, พระมหา
[Bangkok] : Sō̜. Thammaphakdī, 1987?]
[กรุงเทพ] : ส. ธรรมภักดี, [๒๕๓๐?]
 
 
Khamphī sūat Phra Mālai, chabap Sō̜. Thammaphakdī
คัมภีร์สวดพระมาลัย, ฉบับ ส. ธรรมภักดี
[Bangkok : Samnakngān Sō̜. Thammaphakdī, 197-?]
[กรุงเทพฯ : สำนังาน ส. ธรรมภักดี, ๒๕๒-?]
 
 
Samut Phra Mālai : Wat Būn ʻAmphœ̄ Mư̄ang čhangwat Nakhō̜n Rātchasīmā / Rō̜ng Sāttrāčhān Wīnā Wīsaphen bannāthikān
สมุดพระมาลัย : วัดบูรพ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา / รองศาสตราจารย์ วีณา วีสเพ็ญ บรรณาธิการ
Mahā Sārakhām : Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām, 2558 [2015]
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๘ [2015]
BookBook [text, still image, volume]
 
[Phra Mālai] [manuscript]
[พระมาลัย] [manuscript]
[S.l. : s.n., 18--]
ManuscriptManuscript, OnlineOnline
 
 
Krung Thēp : Hō̜samut hǣng Chāt, Krom Sinlapākō̜n, Krasūang Sưksāthikān, 2543 [2000]
กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ, กรมศิลปากร, กระทรวงศึกษาธิการ, 2543 [2000]
 
 
Wannakam Thai rư̄ang Phūmiwilāsinī / dōi Phra Wisutthisōphon (Wilāt) Pō̜ 9 rīaprīang
วรรณกรรมไทยเรื่อง ภูมิวิลาสินี / โดย พระวิสุทธิโสภณ (วิลาศ) ป 9 เรียบเรียง
by Phra Rātchawisutthisōphon (Wilāt)
พระราชวิสุทธิโสภณ (วิลาศ)
[Bangkok] : : Thanākhān Krung Thēp Čhamkat, 2513 [1970]
[Bangkok] : : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด, 2513 [1970]
 
 
Chư̄a bǣp Sukhōthai : mungnā sū sawan hanlang hai narok / dōi Thō̜ngʻin Wongsōthō̜n
เชื่อแบบสุโขทัย : มุ่งหน้าสู่สวรรค์ หันหลังให้นรก / โดย ทองอินทร์ วงศ์โสธร
by Thō̜ngʻin Wongsōthō̜n
ทองอินทร์ วงศ์โสธร
Nakhō̜n Phanom : Thō̜ngʻin Wongsōthō̜n, 2561 [2018]
นครพนม : ทองอินทร์ วงศ์โสธร, 2561 [2018]
BookBook [text, volume]
 
 
Ton chabap ʻaksō̜n Khō̜m Thai rư̄ang Phra Mālai tō̜n Phra Mālai khưn pai namatsakān Phrathātčhulāmanī bon sawan dai sonthanā kap Phraʻīn læ...
ต้นฉบับอักษรขอมไทย เรื่องพระมาลัย ตอน พระมาลัยขึ้นไปนมัสการพระธาตุจุฬามณีบนสวรรค์ ได้สนทนากับพระอินทร์และพระศรีอารย์ถอดเป็นภาษาไทยปัจจุบัน / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉลวย มงคล และ ดร. ศุภรางศุ์ อินทรารุณ ผู้ปริวรรตเป็นอักษรไทยและถอดความเป็นภาษาไทยปัจจุบัน
[Bangkok] : Sāttrāčhān Chalūai, 2551 [2008]
[Bangkok] : ฉลวย มงคล, 2551 [2008]
BookBook [text, volume]
 
 
Han Wei Liu chao fo dao liang jiao zhi tian tang di yu shuo / Xiao Dengfu zhu
漢魏六朝佛道兩教之天堂地獄說 / 蕭登福著
by Xiao, Dengfu
蕭登福
Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu chū, Minguo 78 [1989]
臺北市 : 臺灣學生書局, 民國78 [1989]
 
 
Mālai satthā : phonlawat khō̜ng Kānsūat phra Mālai čhāk tāng sanām wičhai / Paramin Čhāruwō̜n
มาลัยศรัทธา พลวัตของการสวดพระมาลัยจากต่างสนามวิจัย / ปรมินท์ จารุวร
by Paramin Čhāruwō̜n
ปรมินท์ จารุวร
Krung Thēp : Khrōngkān Phœ̄iphrǣ Phongngān Wichākān Khana ʻAksō̜nsāt Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, Phrưtsačhikāyon 2556 [November 2013]
กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พฤศจิกายน 2556
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Phrarātchaprārop nai Phrabāt Somdet Phra Čhulačhō̜mklao Čhaoyūhūa wā dūai hēt hǣng khwāmtāi nai thāmklāng ʻāyu. Rư̄ang thīeo...
พระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยเหตุแห่งความตายในท่ามกลางอายุ. เรื่องเที่ยวต่มทางรถไฟ / พระนิพนธ์ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ. และ, เรื่องเมืองสวรรค์ / ของเสฐียรโกเศศ
Phra Nakhō̜n : Rattanā Wutthitham, 2512 [1969] , Phra Nakhō̜n : Krom Sinlapākō̜n, 2512 [1969]
พระนคร : รัตนา วุฒิธรรม, ๒๕๑๒ , พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๑๒ , พระนคร : โรงพิมพ์การศาสนา, กรมการศาสนา, ๒๕๑๒
BookBook [text, volume]
 
 
Phūmiwilāsinī /$c dōi Phra Thēpmunī (Wilāt Yānawarō Pō̜.Thō̜. 9), Čhaoʻāwāt Wat Dō̜n, Khēt Yānnāwā, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n
ภูมิวิลาสินี /$c โดยพระเทพมุนี (วิลาศ ญาณวโร ป.ธ.๙), เจ้าอาวาสวัดดอน เขตยานนาวา, กรุงเทพมหานคร
by Phra Rātchawisutthisōphon (Wilāt)
พระราชวิสุทธิโสภณ (วิลาศ)
[Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : Khana Song Yānnāwā], 2530 [1987]
[กรุงเทพมหานคร : คณะสงฆ์ยานนาวา], ๒๕๓๐
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Phūmiwilāsinī / dōi Phra Rātchawisutthisōphon (Wilat̄ Yānawarō)
ภูมิวิลาสินี / โดย พระราชวิสุทธิโสภณ (วิลาศ ญาณวโร)
by Phra Rātchawisutthisōphon (Wilāt)
พระราชวิสุทธิโสภณ (วิลาศ)
[Bangkok] : Khana Song Khēt Yānnāwā, 2524 [1981]
[Bangkok] : คณะสงฆ์เขตยานนาวา, ๒๕๒๔ [1981]
BookBook [text, volume]
 
 
[Nai kānphrarātchathān phlœ̄ng sop Phra Phrommōlī (Wilāt Yānawarō Pō̧.Thō̧ 9) Čhaoʻāwāt Wat Yānnāwā na mēn lūang nā phlapphlā...
[ในการพระราชทานเพลิงศพ พระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร ป.ท. 9) เจ้าอาวาทวัดยานนาวา ณ เมรุหลวง ณ พลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 29 เมษายน 2001]
[Bangkok] : [Khana Song Wat Yānnāwā], [2544 i.e. 2001]
[Bangkok] : [คณะสงฆ์วัดยานนาวา], [2544 i.e. 2001]
 
 
Dōi sadet phrarātchakuson ʻō̜k mēn phrarātchathān phlœ̄ng sop Somdet Phra Phutthakhōsāčhān (Wīra Phatthačhārīmahāthēra...
โดยเสด็จพระราชกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารีมหาเถระ ป.ธ ๙) วันเสาร์ที่ ๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร / กองบรรณาธิการ, พระราชวิจิตรปฏิภาณ [and four others]
Krung Thēp : Khana Song Wat Suthatthēpwarārāmrātchawō̜ramahāwihān, 2559 [2016] , Krung Thēp : SamākhomʻAnurak ʻĒkkasān Bōrān, 2559 [2016]
กรุงเทพฯ : คณะสงฆ์วัดสุทัศนเทพวราราม, ๒๕๕๙ , กรุงเทพฯ : สมาคมอนุรักษ์เอกสารโบราณ, ๒๕๕๙
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.