National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 363 Results for subject:"Hebei Sheng (China)"
Sort by:
 
 
Tanggu xin gang
塘沽新港
by China. Xing zheng yuan. Xin wen ju
China. 行政院. 新聞局
[Nanjing, Xing zheng yuan xin wen ju, 1947]
[南京, 行政院新聞局, 1947]
 
 
Zhili Wanxian zhi : [9 juan] / Tian Yuan deng zuan xiu ; Zhu Maode chong xiu
直隸完縣志 : [9卷] / 田瑗等纂修 ; 朱懋徳重修
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 65 [1976]
台北 : 成文出版社, 民國65 [1976]
 
 
Jinxian zhi liao : [2 juan] / Liu Dongfan xiu ; Wang Zhaotang bian ji
晉縣志料 : [2卷] / 劉東藩修 ; 王召棠編輯
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 65 [1976]
台北 : 成文出版社, 民國65 [1976]
 
 
Weixian zhi : [20 juan] / Cui Zhengchun xiu ; Shang Xibin zuan
威縣志 : [20卷] / 崔正春修 ; 尚希賓纂
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 65 [1976]
臺北 : 成文出版社, 民國65 [1976]
 
 
Zhao Xian zhi / Hebei sheng Zhao Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan
趙縣志 / 河北省赵县地方志编纂委员会编纂
Beijing : Zhongguo cheng shi chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1993
北京 : 中國城市出版社 : 新华书店经销, 1993
 
 
She Xian zhi / She Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian
涉县志 / 涉县地方志编纂委员会编
Beijing Shi : Zhongguo dui wai fan yi chu ban gong si, 1998
北京市 : 中国对外翻译出版公司, 1998
 
 
Jixian zhi / Jixian zhi bian xiu wei yuan hui bian zhu
蓟县志/ 蓟县志编修委员会编著
[Tientsin] : Tianjin she hui ke xue yuan chu ban she : Nan kai da xue chu ban she, 1991
[Tientsin] : 天津社会科学院出版社 : 南开大学出版社, 1991
 
 
Jin Xian xiang tu zhi : 3 zhang / Li Xi zuan
晉縣鄉土志 : 3章 / 李席纂
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 57 [1968]
臺北 : 成文出版社, 民國57[1968]
 
 
Ba Xian zhi / Ba Xian bian shi xiu zhi wei yuan hui
霸县志 / 霸县编史修志委员会
Shijiazhuang Shi : Hebei ren min chu ban she, 1989
石家庄市 : 河北人民出版社, 1989
 
 
Jing xian zhi : [14 juan] / Geng Zhaodong jian xiu ; Zhang Ruyi zong zuan
景縣志 : [14卷] / 耿兆棟監修 ; 張汝漪總纂
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 65 [1976]
臺北 : 成文出版社, 民國65 [1976]
 
 
Ba Xian xin zhi : 8 juan / Liu Chongben deng zuan ; Liu Tingchang deng xiu
霸縣新志 : 8卷 / 劉崇本等纂 ; 劉廷昌等修
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 57 [1968]
臺北 : 成文出版社, 民國57 [1968]
 
 
Jiajing Kaizhou zhi [microform]/ Wang Chongqing bian
嘉靖開州志 [microform]/ 王崇慶編
[China : s.n.], 1534
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Qianxi xian zhi / Qianxi xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian; Pan Xiuhua, Sun Wanzhong zhu bian
遷西縣誌 / 迁西县地方志编纂委员会编;潘秀华,孙万忠主编
Beijing : Zhongguo ke xue ji shu chu ban she, 1991
北京 : 中国科学技术出版社, 1991
 
 
Qingyuan Xian zhi / Qingyuan Xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Zhang Sengyuan
清苑县志 / 清苑县地方志编纂委员会编纂 ; 主编张僧元
Beijing : Xin hua chu ban she, [1992?]
北京 : 新华出版社, [1992?]
 
 
Funing xian zhi / Funing xian zhi bian shen wei yuan hui
抚宁县志 / 抚宁县志编审委员会
Shijiazhuang Shi : Hebei ren min chu ban she, 1990
石家庄市 : 河北人民出版社, 1990
 
 
Pingshan xian zhi / Pingshan xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian
平山县志 / 平山县地方志编纂委员会编
[Beijing shi] : Zhongguo shu ji chu ban she, 1996
[北京市] : 中国书籍出版社, 1996
 
 
Wuqiang xian zhi / Hebei sheng Wuqiang xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian ; zhu bian Li Jiuzhu
武强县志 / 河北省武强县地方志编纂委员会编 ; 主编李玖柱
Beijing Shi : fang zhi chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1996
北京市 : 方志出版社 : 新华书店经销, 1996
 
 
Qinghe xian zhi / Hebei sheng Qinghe xian di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan
清河县志 / 河北省清河县地方志编纂委员会编纂
Beijing : Zhongguo cheng shi chu ban she, 1993
北京 : 中国城市出版社, 1993
 
 
Funing xian zhi : 16 juan, juan shou 1 juan / Zhang Shanghe, Shi Menglan deng zuan xiu
撫寧縣志 : 16卷, 卷首 1卷 / 張上龢, 史夢蘭等纂修
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 58 [1969]
臺北 : 成文出版社, 民國58 [1969]
 
 
Wuqiang xian xin zhi : 12 juan / Zhai Shenxing zuan xiu
武強縣新志 : 12卷 / 翟慎行纂修
Taibei : Cheng wen chu ban she, Minguo 58 [1969]
臺北 : 成文出版社, 民國58 [1969]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.