National Library of Australia

Preview the redeveloped Catalogue before it launches late July.

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 38 Results for subject:"History -- Dictionaries -- Chinese."
Sort by:
 
 
Tianjin da ci dian = Tianjin dacidian / Lai Xinxia, Guo Fengqi zhu bian
天津大辞典 = Tianjin dacidian / 来新夏, 郭凤岐主编
Tianjin Shi : Tianjin she hui ke xue yuan chu ban she, 2001
天津市 : 天津社会科学院出版社, 2001
 
 
Zhongguo gong chan dang li shi da ci dian. Chuang li shi qi fen ce
中国共产党历史大辞典. 创立时期分册
[Peking] : Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1989
[Peking] : 中共中央党校出版社 : 新华书店经销, 1989
 
 
Zhongguo ren min jie fang jun li shi ci dian / ["Zhongguo ren min jie fang jun li shi ci dian" bian wei hui bian]
中国人民解放军历史辞典 / [《中国人民解放军历史辞典》编委会编]
Beijing : Jun shi ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
北京 : 军事科学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1990
 
 
Zhongguo gong chan dang li shi da ci dian = A dictionary of the history of the Chinese communist party / [zhu bian Liao Gailong]
中国共产党历史大辞典= A dictionary of the history of the Chinese communist party / [主编廖盖隆]
Beijing : Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she, 2001
北京 : 中共中央党校出版社, 2001
 
 
Jing ji si xiang shi / Yu Zongxian zhu bian
經濟思想史 / 于宗先主編
Taibei Shi : Lian jing chu ban shi ye gong si, Minguo 75 [1986]
臺北市 : 聯經出版事業公司, 民國75 [1986]
 
 
Jian ming li shi shi jian ci dian / Liu Zongxu, Guo Peng zhu bian
简明历史事件辞典 / 刘宗绪, 郭澎主编
Shijiazhuang Shi : Hebei ren min chu ban she : Hebei sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
石家庄市 : 河北人民出版社 : 河北省新華書店发行, 1987
 
 
Ci hai. Li shi fen ce, Zhongguo jin dai shi= Ci hai
辞海. 历史分册, 中国近代史= Ci hai
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 1982
上海: 上海辞书出版社, 1982
 
 
Ci hai. Li shi fen ce, Zhongguo xian dai shi
辞海. 历史分册, 中国现代史
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 1980
上海: 上海辞书出版社, 1980
 
 
Zhongguo li shi ci dian / zhu bian Zhang Zuoyao ... [et al.]
中国历史辞典 / 主编张作耀 ... [et al.]
Beijing : Wen hua yi shu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo jing xiao, 1991
北京 : 文化藝術出版社 : 新华书店北京发行所经销, 1991
 
 
Taiwan li shi ci dian / Tong Jianyin zhu bian
台湾历史辞典 / 佟建寅主编
Beijing : Qun zhong chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1991
北京 : 群众出版社 : 新华书店经销, 1991
 
 
Er shi liu shi jing yao ci dian / Men Kui zhu bian
二十六史精要辞典 / 门岿主编
Tianjin shi : Ren min ri bao chu ban she, 1993
天津市 : 人民日报出版社, 1993
 
 
Taiwan li shi ci dian / Yang Bichuan zhu
台灣歷史辭典 / 楊碧川著
by Yang, Bichuan
楊碧川
Taibei Shi : Qian wei chu ban she, 1997
台北市 : 前衛出版社, 1997
 
 
Shi jie li shi ci dian / ["Shi jie li shi ci dian" bian wei hui bian ; zhu bian Jin Wenhan, Guo Shengming, Sun Daotian]
世界历史词典 / [《世界历史词典》编委会編 ; 主編靳文翰, 郭圣铭, 孙道天]
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she : Shanghai ci shu chu ban she fa xing suo fa xing, 1985
上海 : 上海辞书出版社 : 上海辞书出版社发行所发行, 1985
 
 
Jian ming Zhong wai li shi ci dian / Feng Tianyu, Huang Banghe zhu bian
简明中外历史辞典 / 冯天瑜, 黄邦和主编
[WuHan shi] : Hubei ren min chu ban she : Xin hua shu dian Hubei fa xing suo fa xing, 1985
[武汉市] : 湖北人民出版社 : 新華書店湖北发行所发行, 1985
 
 
Zhongguo li shi dian gu ci dian / Que Xunwu zhu bian
中国历史典故辞典 / 阙勋吾主编
Xi'an : San qin chu ban she, 1989
西安 : 三秦出版社, 1989
 
 
Ou Zhou li shi da ci dian / zhu bian Wang Juefei
欧洲历史大辞典 / 主编王觉非
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 2007
上海 : 上海辞书出版社, 2007
 
 
Ci hai. Li shi fen ce. Zhongguo gu dai shi = Ci hai
辞海. 历史分册・中国古代史 = Ci hai
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 1981
上海 : 上海辞书出版社, 1981
 
 
Taiwan li shi ci dian / Xu Xueji zong ce hua = Dictionary of Taiwan history / edited by Hsu Hsueh-chi
臺灣歷史辭典 / 許雪姬總策畫 = Dictionary of Taiwan history / edited by Hsu Hsueh-chi
Taibei Shi : Xing zheng yuan wen hua jian she wei yuan hui, 2004
台北市 : 行政院文化建設委員會, 2004
 
 
Er shi liu shi da ci dian / zhu bian Feng Tao ... [et al.]
二十六史大辞典 / 主编冯涛 ... [et al.]
Beijing shi : Jiu zhou tu shu chu ban she, 1999
北京市 : 九洲图书出版社, 1999
 
 
Zhongguo li shi da ci dian / [zhu bian Zheng Tianting, Wu Ze, Yang Zhijiu]
中国历史大辞典 / [主编郑天挺, 吴泽, 杨志玖]
Shanghai shi : Shanghai ci shu chu ban she, 2000
上海市 : 上海辞书出版社, 2000
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.