National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 847 Results for subject:"History -- Dictionaries."
Sort by:
 
 
Nagasaki jiten. Rekishi hen / kanshū Akizuki Tatsuichirō ... [et al.] ; shippitsu Yamada Kan ...[et al.]
長崎事典. 歴史編 / 監修秋月辰一郎 ...[et al.] ; 執筆山田かん ...[et al.]
Nagasaki-shi : Nagasaki Bunkensha, Shōwa 57 [1982]
長崎市 : 長崎文献社, 昭和57 [1982]
 
 
Tianjin da ci dian = Tianjin dacidian / Lai Xinxia, Guo Fengqi zhu bian
天津大辞典 = Tianjin dacidian / 来新夏, 郭凤岐主编
Tianjin Shi : Tianjin she hui ke xue yuan chu ban she, 2001
天津市 : 天津社会科学院出版社, 2001
 
 
Zhongguo gong chan dang chuang jian shi ci dian / Ni Xingxiang zhu bian
中国共产党创建史辞典 / 倪兴祥主编
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2006
上海 : 上海人民出版社, 2006
 
 
Zhongguo gong chan dang li shi da ci dian : 1921-2011 = A dictionary of the history of the Chinese Communist Party / Li Jingtian zhu bian
中国共产党历史大辞典 : 1921-2011 = A dictionary of the history of the Chinese Communist Party / 李景田主编
Beijing Shi : Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she, 2011
北京市 : 中共中央党校出版社, 2011
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo gong chan dang li shi da ci dian. Chuang li shi qi fen ce
中国共产党历史大辞典. 创立时期分册
[Peking] : Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1989
[Peking] : 中共中央党校出版社 : 新华书店经销, 1989
 
 
Zhongguo ren min jie fang jun li shi ci dian / ["Zhongguo ren min jie fang jun li shi ci dian" bian wei hui bian]
中国人民解放军历史辞典 / [《中国人民解放军历史辞典》编委会编]
Beijing : Jun shi ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1990
北京 : 军事科学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1990
 
 
Zhongguo gong chan dang li shi da ci dian = A dictionary of the history of the Chinese communist party / [zhu bian Liao Gailong]
中国共产党历史大辞典= A dictionary of the history of the Chinese communist party / [主编廖盖隆]
Beijing : Zhong gong zhong yang dang xiao chu ban she, 2001
北京 : 中共中央党校出版社, 2001
 
 
Hunan ge ming shi ci dian / Hunan ge ming shi ci dian bian ji wei yuan hui bian ; [zhu bian Zhao Peiyi, Wang Zhongjie]
湖南革命史词典 / 湖南革命史词典编辑委员会编 ; [主编赵培义, 王中杰]
Changsha Shi : Hunan shi fan da xue chu ban she, 1992
长沙市 : 湖南师范大学出版社, 1992
 
 
London : J.M. Dent, [1971]
 
 
Uniform title: Grand dictionnaire historique. English. 1694
by Moreri, Louis, 1643-1680
London : Printed for Henry Rhodes ... [and 3 others], MDCXCIV [1694]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
 
 
 
by Moreri, Louis, 1643-1680
Lyon : Jean Girin & Barthelem Riviere. Et se veno a Paris chez Denis Theirry, 1683
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.