National Library of Australia

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 539214 Results for subject:History.
Sort by:
 
 
Shenzhen kou shu shi, 1992-2002 = An oral history of Shenzhen / zhu bian Dai Beifang ; fu zhu bian Wang Pu
深圳口述史, 1992-2002 = An oral history of Shenzhen / 主编戴北方 ; 副主编王璞
Shenzhen : Hai tian chu ban she, 2017
深圳 : 海天出版社, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Haidian Qu jian zhi yan ge / Wang Songwen zhu
海淀区建置沿革 / 王宋文著
by Wang, Songwen
王宋文
Beijing : Beijing Shi Haidian Qu di fang zhi ban gong shi, 2002
北京 : 北京市海淀区地方志办公室, 2002
 
 
Ji'an shi zhi / zhu bian Ouyang Xuan ; fu zhu bian Xiong Meisheng, Li Guangqian, Liu Chunsheng ; Ji'an shi di fang zhi bian zuan wei yuan hui bian
吉安市志 / 主编欧阳轩 ; 副主编熊梅生, 李光前, 刘春生 ; 吉安市地方志编纂委员会编
Zhuhai : Zhuhai chu ban she, 1997
珠海 : 珠海出版社, 1997
 
 
8 pī khō̜ng Rāmkhamhǣng / Rư̄angyot Čhanthrakhīrī, Sēnī Pānkawong na ʻAyutthayā bannāthikān
๘ ปีของรามคำแหง / เรืองยศ จันทรคีรี, เศรณีย์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา บรรณาธิการ
Krung Thēp : Pān, 2523 [1980]
กรุงเทพฯ : ปาล, 2523 [1980]
BookBook [text, volume]
 
 
Kenkyūsha Hachijūgonen no ayumi / [hensha Kenkyūsha Shashi Henshūshitsu]
研究社八十五年の步み / [編者研究社社史編集室]
Tōkyō : Kenkyūsha Honsha, 1992
東京 : 研究社本社, 1992
BookBook [text, volume]
 
 
Zhejiang Sheng ke xue ji shu xie hui zhi / Zhejiang Sheng ke xue ji shu xie hui zhi bian zuan wei yuan hui bian
浙江省科学技术协会志 / 浙江省科学技术协会志编纂委员会编
[Beijing] : Fang zhi chu ban she, 1999
[北京] : 方志出版社, 1999
 
 
Wanrong gu jin ming ren [electronic resource] / Jie Fang zhu
万荣古今名人 [electronic resource] / 解放著
by Jie, Fang
解放
Taiyuan : Shanxi jing ji chu ban she, 2011
太原 : 山西经济出版社, 2011
BookBook, OnlineOnline
 
 
Monogatari Kōdansha no 100-nen / hensan Kōdansha Shashi Hensanshitsu
物語講談社の100年 / 編纂講談社社史編纂室
Tōkyō : Kabushiki Kaisha Kōdansha, Heisei 22 [2010] , ©2010
東京 : 株式会社講談社, 平成22 [2010]
BookBook [text, still image, volume, videodisc]
 
 
Jing du : qian nian zhi du de li shi / Gaoqiao Changming ; Ren Junhua yi
京都 : 千年之都的歷史 / 高橋昌明 ; 任鈞華譯
Uniform title: Kyōto "sennen no miyako" no rekishi. Chinese
京都〈千年の都〉の歴史. Chinese
by Takahashi, Masaaki, 1945-
高橋昌明, 1945-
Xinbei Shi : Yuan zu wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2017
新北市 : 遠足文化事業股份有限公司, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
Shanghai cai zheng shui wu zhi, 1991-2005 / "Shanghai cai zheng shui wu zhi" bian zuan wei yuan hui bian
上海财政稅务志, 1991-2005 / 上海财政稅务志编纂委员会编
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 2009
上海 : 上海辞书出版社, 2009
BookBook [text, volume]
 
 
Shui jiao she ji yi / Xiao Wen zhu
水交社記憶 / 蕭文著
by Xiao, Wen, active 2014
蕭文, active 2014
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan gu fen you xian gong si, 2014
台北市 : 臺灣商務印書館股份有限公司, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Taibei de qian shi jin sheng : Tu wen shuo Taibei kai fa de gu shi / Chen Fucheng zhu
臺北的前世今生 : 圖文說臺北開發的故事 / 陳福成著
by Chen, Fucheng, 1952-
陳福成, 1952-
Taibei shi : Wen shi zhe chu ban she, Minguo 103 [2014]
臺北市 : 文史哲出版社, 民國103 [2014]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Qing dai Minguo si fa dang an yu Beijing di qu fa zhi / Zhongguo zheng fa da xue fa lü gu ji zheng li yan jiu suo bian
清代民国司法档案与北京地区法制 = Qingdai Minguo sifa dang'an yu Beijing diqu fazhi / 中国政法大学法律古籍整理研究所编
Beijing : Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 2014
北京 : 中国政法大学出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Prīapthīap phonngān khō̜ng sēnābō̜dī Krasūang Kasēttrāthikān (Phō̜. Sō̜. 2435-Phō̜. Sō̜. 2475) / Phūangphet Surattanakawīkun
เปรียบเทียบผลงานของเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ (พ.ศ. 2435-พ.ศ. 2475) / พวงเพชร สุรัตนกวีกุล
by Phūangphet Surattanakawīkun
พวงเพชร สุรัตนกวีกุล
Krung Thēp-- : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2524 [1981]
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2524 [1981]
BookBook [text, volume]
 
 
Henan ren min gong she hua yun dong / Zhong gong Henan Sheng wei dang shi yan jiu shi bian
河南人民公社化运动 / c 中共河南省委党史研究室编
Zhengzhou : Henan ren min chu ban she, 2005
郑州 : 河南人民出版社, 2005
 
 
Xiang jun ji tuan yu xi bei Hui min da qi yi zhi shan hou yan jiu : yi Gan Ning Qing di qu wei zhong xin / Zhao Weixi zhu
湘军集团与西北回民大起义之善后研究 : 以甘宁青地区为中心 / 赵维玺著
by Zhao, Weixi, 1974-
赵维玺, 1974-
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2014
上海 : 上海古籍出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Wu si yun dong zai Beijing / Peng Ming
五四运动在北京 / 彭明
by Peng, Ming, 1924-2008
彭明, 1924-
Beijing : Beijing chu ban she : Beijing Shi xin hua shu dian fa xing, 1979
北京 : 北京出版社 : 北京市新华书店发行, 1979
BookBook, OnlineOnline [text, volume]
 
 
Guo gong he zuo Chongqing tan pan tu shi / zhu bian Zhou Yong, Pan Xun
国共合作重庆谈判图史 / 主编周勇, 潘洵
Chongqing : Chongqing chu ban she, 2012
重庆 : 重庆出版社, 2012
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Ming cha tian xia / zuo zhe Ming bao
明察天下 / 作者明報
Xianggang : Ming bao chu ban she, 2015 nian 3 yue-
香港 : 明報出版社, 2015年3月-
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Hokuyō gyogyō to Kaigun : "chinmoku no iatsu" to "kokueki" o megutte / Ogino Fujio cho
北洋漁業と海軍 : 「沈黙ノ威圧」と「国益」をめぐって / 荻野富士夫著
by Ogino, Fujio, 1953-
荻野富士夫, 1953-
Tōkyō : Azekura Shobō, 2016
東京 : 校倉書房, 2016
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.