National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 19784 Results for subject:Home.
Sort by:
 
 
Zhu De gu li / Zhu De tong zhi gu ju ji nian guan bian ; [zhi bi Xiao Xiangcheng ; she ying Liu Benliang, Li Yonghe, He Qirong]
朱德故里 / 朱德同志故居纪念馆编 ; [执笔肖向成 ; 摄影刘本良, 黎用和, 何启荣]
by Xiao, Xiangcheng
肖向成
Beijing : Wen wu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 文物出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Ta de cheng : Zhang Ailing di tu / zuo zhe Chunzi
她的城 : 張愛玲地圖 / 作者淳子
by Chunzi
淳子
Xinbei Shi : Li xu wen hua shi ye you xiang gong si, Minguo 101 [2012]
新北市 : 立緒文化事業有限公司, 民國101 [2012]
 
 
Jiang Fan liu shi nian, Cao Juren zhu
蔣畈六十年, 曹聚仁著
by Cao, Juren, 1903-1972
曹聚仁, 1903-1972
Xianggang, Xinjiapo, Chuang ken chu ban she, 1957
香港, 新加坡, 創墾出版社, 1957
 
 
Zhucha xiao zhi / [Zhu Yizun zhu] ; Ruan Yuan shou ding ; Yang Pan bian lu
竹垞小志 / [朱彝尊著] ; 阮元手訂 ; 楊蟠編錄
by Zhu, Yizun, 1629-1709
朱彝尊, 1629-1709
Taibei : Guang wen, Minguo 60 [1971]
台北 : 廣文, 民國 60 [1971]
 
 
Guangzhou Lu Xun gu ju / Guangzhou Lu Xun ji nian guan bian ; [Zhang Jing zhi bi]
广州鲁迅故居 / 广州鲁迅纪念馆编 ; [张竟执笔]
[Peking] : Wen wu chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
[Peking] : 文物出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
Peng Zhen zai Beijing / Zhong gong Beijing Shi wei dang shi yan jiu shi bian
彭真在北京 / 中共北京市委党史硏究室编
Beijing Shi : Zhong yang wen xian chu ban she, 2002
北京市 : 中央文献出版社, 2002
 
 
Lun Lu Xun zai Guangzhou / Guangdong Lu Xun yan jiu xiao zu bian
论鲁迅在广州/ 广东鲁迅研究小组编
[Hong Kong? : s.n., 1988?]
 
 
"Hong lou meng" zuo zhe - Cao Xueqin gu ju de fa xian / Hu Deping
"紅樓夢"作者 - 曹雪芹故居的發現 / 胡德平
by Hu, Deping
胡德平
[Hong Kong] : Wen hua yi shu chu ban she, [1983?]
[Hong Kong] : 文化藝術出版社, [1983?]
 
 
Lu Xun zai Shaoxing / Zhu Min ... [et al.] bian zhu
魯迅在绍兴 / 朱忞 ... [et al.] 编著
Hangzhou : Zhejiang ren min chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian fa xing, 1981
杭州 : 浙江人民出版社 : 浙江省新华书店发行, 1981
 
 
by Wang, Weidong
王维东
Taiyuan : Shanxi jing ji chu ban she, 2013
太原 : 山西经济出版社, 2013
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Antoku Tennō senkō iseki / [henjutsusha Takayama Noboru]
安德天皇濳幸遺蹟 / [編述者高山昇]
by Takayama, Noboru
高山昇
Tōkyō : Kōten Kōkyūjo Insatsubu, Meiji 31 [1898]
東京 : 皇典講究所印刷部, 明治 31 [1898]
 
 
Lu Xun bi xia de Shaoxing cai / Mao Tianyao zhu
鲁迅笔下的绍兴菜 / 茅天尧著
by Mao, Tianyao
茅天尧
Ningbo : Ningbo chu ban she, 2014
宁波 : 宁波出版社, 2014
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Ding Ling zai bei da huang / Zheng Xiaofeng zhu
丁玲在北大荒 / 郑笑枫著
by Zheng, Xiaofeng
郑笑枫
[Wuhan shi] : Hubei ren min chu ban she : Xin hua shu dian Hubei fa xing suo jing xiao, 1989
[武汉市]: 湖北人民出版社 : 新华书店湖北发行所经销, 1989
 
 
Jing hua man bu / She Shusen
京华漫步 / 佘树森
by She, Shusen
佘树森
Hefei : Anhui ren min chu ban she : Anhui sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
合肥 : 安徽人民出版社 : 安徽省新華書店发行, 1984
 
 
Sŏul ŭi hanok : Hongmunsŏt-kol Yi Pyŏktong taek : Kyongbokkung chunggŏn topʻyŏnsu Yi Sŭng-ŏp i chiŭn twi Namsan-gol ro omgin chip / Yi Sang-ŏk pʻyŏnjo ;...
서울의韓屋 : 홍문섯골이벽동댁 : 경복궁중건도편수이승업이지은뒤남산골로옮긴집 / 이상억편저 ; 김진균협찬
by Lee, Sang Oak, 1944-
Sŏul Tʻŭkpyŏlsi : Hallim Chʻulpʻansa, 1998
서울특별시 : 한림출판사, 1998
 
 
Lao She zai Beijing de zu ji / Li Liyun zhu
老舍在北京的足迹 / 李犁耘著
by Li, Liyun
李犁耘
Beijing Shi : Beijing Yanshan chu ban she : Beijing shi xin hua shu dian fa xing, 1986
北京市 : 北京燕山出版社 : 北京市新华书店发行, 1986
 
 
Sun Zhongshan Shanghai shi ji xun zong / Wang Zhixian, Duan Lian bian zhu
孫中山上海史迹尋踪 / 王志鲜, 段炼编著
by Wang, Zhixian
王志鲜
Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 2009
上海 : 上海辞书出版社, 2009
 
 
Beijing Song Qingling gu ju / Sheng Yonghua
北京宋庆龄故居 / 盛永华
by Sheng, Yonghua
盛永华
[Peking] : Wen wu chu ban she, 1986
[Peking] : 文物出版社, 1986
 
 
Wo yu Sichuan / Ye Shengtao
我与四川 / 叶圣陶
by Ye, Shengtao, 1894-1988
叶圣陶, 1894-1988
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1984
成都 : 四川人民出版社 : 四川省新华书店发行, 1984
 
 
Li Bai zai Anhui / Chang Xiufeng, He Qingshan, Shen Hui
李白在安徽 / 常秀峰, 何庆善, 沈晖
by Chang, Xiufeng
常秀峰
Hefei Shi : Huangshan shu she : Anhui Sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
合肥市 : 黄山书社 : 安徽省新華書店发行, 1986
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.