National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 47 Results for subject:"Hong Kong (China) -- Civilization."
Sort by:
 
 
Xianggang wen hua se cai / Xia chunping zhu
香港文化色彩 / 夏春平著
by Xia, Chunping
夏春平
Beijing : Long men shu ju, 1997
北京 : 龍門書局, 1997
 
 
by Wang, Hongzhi
Taibei shi : Mai dian chu ban : Fa xing Cheng bang wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 1997
 
 
Fou xiang Xianggang : li shi, wen hua, wei lai / Wang Hongzhi, Li Xiaoliang, Chen Qingqiao zhu
否想香港 : 歷史, 文化, 未來 / 王宏志, 李小良, 陳淸僑著
by Wang, Hongzhi
王宏志
Taibei shi : Mai dian chu ban : Fa xing Cheng bang wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 1997
台北市 : 麥田出版 : 發行城邦文化事業股份有限公司, 1997
 
 
She hui wen hua pi pan / Shi Wenhong zhu
社會文化批判 / 史文鸿著
by Shi, Wenhong
史文鸿
Jiulong : Ci wen hua tang : zong jing xiao Li yuan shu bao she, 1993
九龍 : 次文化堂 : 總經銷利源書報社, 1993
 
 
Xianggang de liu xing wen hua / Liang Bingjun bian
香港的流行文化 / 梁秉鈞編
Xianggang : Sanlian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 1993
香港 : 三聯書店(香港)有限公司, 1993
 
 
Xianggang wen hua fa zhan shi / Wang Guohua zhu bian ; Deng Cong, Xiao Guojian deng zhu
香港文化發展史 / 王國華主編 ; 鄧聰, 蕭國健等著
by Deng, Cong
鄧聰
Xianggang : Zhonghua shu ju, 2014 , ©2014
香港 : 中華書局, 2014年7月
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Tong ku zhong you huan le de shi dai : wu ling nian dai Xianggang wen hua / Liang Bingjun [and 7 others] zhu
痛苦中有歡樂的時代 : 五〇年代香港文化 / 梁秉鈞 [and 7 others]著
by Leung, Ping-kwan, 1949-
梁秉鈞, 1949
Xianggang : Zhong hua shu ju (Xianggang) you xian gong si, 2013 , ©2013
香港 : 中華書局(香港)有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Shu xie cheng shi : Xianggang de shen fen yu wen hua / Pan Yi, Yu Liwen bian = Narrating Hong Kong culture and identity / edited by Pun Ngai and Yee Lai-man
書寫城市 : 香港的身份與文化 / 潘毅, 余麗文 = Narrating Hong Kong culture and identity / edited by Pun Ngai and Yee Lai-man
Hong Kong : Oxford University Press, 2003
 
 
Xianggang pu ji wen hua yan jiu / Shi Wenhong, Wu Junxiong zhu bian
香港普及文化硏究 / 史文鴻, 吳俊雄主编
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 1993
香港 : 三聯書店(香港)有限公司, 1993
 
 
Xianggang, wen hua, yan jiu / Wu Junxiong, Ma Jiewei, Lü Dale
香港・文化・研究 / 吳俊雄, 馬傑偉, 呂大樂編
Xianggang : Xianggang da xue chu ban she, 2006
香港 : 香港大學出版社, 2006
 
 
Uniform title: Collaborative colonial power. Chinese
by Luo, Yongsheng
羅永生
[Xianggang] : Niujin da xue chu ban she, 2015
[香港] : 牛津大學出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
by Lawrence, Anthony, 1912-
Hong Kong : Chinese University Press, c1993
 
 
Lu feng gu jin : Xianggang li shi wen hua jiang zuo 2012 / Xiao Guojian, You Zi'an zhu bian
鑪峰古今 : 香港歷史文化講座2012 / 蕭國健, 游子安主編
[Hong Kong] : Zhuhai xue yuan Xianggang li shi wen hua yan jiu zhong xin chu ban, 2013
[Hong Kong] : 珠海學院香港歷史文化研究中心出版, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
by Jiang, Shigong, 1967-
Singapore : Springer, [2017] , ©2017
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Xianggang wen hua shen ceng jie gou / Hu Enwei zhu
香港文化深層結構 / 胡恩威著
by Hu, Enwei
胡恩威
Xianggang : Jin nian, er shi mian ti E+E, 2012
香港 : 進念・二十面體E+E, 2012
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.