National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 329 Results for subject:"Hong Kong (China) -- Economic conditions."
Sort by:
 
 
Xianggang jing ji nian jian
香港經濟年鑑
Uniform title: Xianggang jing ji nian jian (Xianggang da gong bao she)
香港經濟年鑑 (香港大公報社)
Xianggang : Xianggang da gong bao she
香港 : 香港大公報社
 
 
Xianggang jing ji fa zhan yu wen hua : jian lun dui nei di de ying xiang / Zheng Deliang zhu
香港经济发展与文化 : 兼论对内地的影响 / 郑德良著
by Zheng, Deliang
郑德良
[Canton] : Zhongshan da xue chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian , 1989
[Canton] : 中山大学出版社 : 广东省新华书店, 1989
 
 
Xianggang jing ji wen ti chu tan / Zheng Deliang
香港经济问题初探 / 郑德良
by Zheng, Deliang
郑德良
[Canton] : Zhongshan da xue chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian jing xiao, 1987
[Canton] : 中山大学出版社 : 广东省新华书店经销, 1987
 
 
Xianggang jin dai jing ji shi, 1840-1949 / Zhang Xiaohui zhu
香港近代经济史, 1840-1949 / 张晓辉著
by Zhang, Xiaohui
张晓辉
[Guangzhou] : Guangdong ren min chu ban she, 2001
[广州]: 广东人民出版社, 2001
 
 
Zhuan zhe shi qi de Xianggang jing ji / Xianggang dong nan jing ji xin xi zhong xin
转折时期的香港经济 / 香港东南经济信息中心
[Haikou shi] : Hainan ren min chu ban she ; [Canton] : Guangdong sheng xin hua shu dian jing xiao, 1989
[海口市] : 海南人民出版社 ; [Canton] : 广东省新华书店经销, 1989
 
 
Jing ji jin rong yu Xianggang / Cai Ke
經濟金融與香港 / 蔡克
by Cai, Ke, 1953-
蔡克, 1953-
Xianggang : Xianggang Zhong wen da xue chu ban she, c1991
香港 : 香港中文大學出版社, c1991
 
 
Xianggang jing ji yi pie / Chen Kekun zhu
香港经济一瞥 / 陈可焜著
by Chen, Kekun
陈可焜
Beijing : Zhongguo zhan wang chu ban she : Beijing shi xin hua shu dian fa xing, 1986
北京 : 中国展望出版社 : 北京市新华书店发行, 1986
 
 
Xianggang, dong xi fang wen hua de jiao hui chu / Qian Yibing, He Yaomin zhu
香港, 东西方文化的交会处 / 钱益兵,贺耀敏著
by Qian, Yibing
钱益兵
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 1995
北京 : 中国人民大学出版社, 1995
 
 
Xianggang shang ye yu jing ji 58 ci = 58 keywords of commerce and economy of Hong Kong / Wan Ying'en zhu bian ; Wu Zhihao ... [et al.] zhu
香港商業與經濟58詞 = 58 keywords of commerce and economy of Hong Kong / 萬穎恩主編 ; 伍志豪 ... [et al.]著
Xianggang : Hui zhi chu ban you xian gong si, 2011
香港 : 匯智出版有限公司, 2011
 
 
by Yam, Joseph
Hong Kong : Hong Kong Monetary Authority, 1998
 
 
 
 
Xianggang er shi yi : zhan wang Xianggang jing ji shi nian lu xiang
香港廿一 : 展望香港經濟十年路向
Xianggang : Xianggang gong shang zhuan ye lian hui, [1993?]
香港 : 香港工商專業聯會, [1993?]
 
 
by Rabushka, Alvin
Washington, American Enterprise Institute for Public Policy Research [1973]
 
 
Xianggang jing ji yao lan / gai zu bian
香港经济要览 / 广东省社会科学院世界经济研究组编
[Guangzhou] : Guangdong ren min chu ban she, 1981
[广州] : 广东人民出版社, 1981
 
 
Xianggang qi fei de ao mi / Huang Biaoxiong, Liang Zhisen bian zhu
香港起飛的奥秘 / 黄标熊, 梁秩森编著
by Huang, Biaoxiong
黄标熊
Shenyang : Liaoning ren min chu ban she : Liaoning sheng xin hua shu dian fa xing, 1987
沈阳 : 辽宁人民出版社 : 辽宁省新华书店发行, 1987
 
 
Jing ji guan li de tiao zhan yu hui ying : Xianggang jing ji fa zhan yan jiu / Duan Qiao zhu
经济管理的挑战与回应 : 香港经济发展硏究 / 段樵著
by Duan, Qiao
段樵
Beijing Shi : Jing ji guan li chu ban she : Xin hua shu dian shou du fa xing suo zong fa xing, 1992
北京市 : 经济管理出版社 : 新华书店首都发行所总发行, 1992
 
 
Xian dai Xianggang jing ji / Zheng Deliang bian zhu
现代香港经济 / 郑德良编著
by Zheng, Deliang
郑德良
Beijing : Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982
北京 : 中国财政经济出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1982
 
 
Xianggang jing ji cheng zhang te zheng / Zheng Deliang zhu
香港经济成长特征 / 郑德良著
by Zheng, Deliang
郑德良
[Canton] : Zhongshan da xue chu ban she : Guangdong sheng xin hua shu dian jing xiao, 1988
[Canton] : 中山大学出版社 : 广东省新华书店经销, 1988
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.