National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 67 Results for subject:"Hong Kong (China) -- Economic policy."
Sort by:
 
 
Hong Kong ; Oxford : Oxford University Press, 1996
 
 
Xianggang xin chan ye zheng ce de li lun yu shi jian : "liu xiang you shi chan ye" de fa zhan he ping yi / Luo Xiangguo
香港新產業政策的理論與實踐 : 「六項優勢產業」的發展和評議 / 羅祥國
by Law, Cheung-Kwok
羅祥國
Xianggang : Xin li liang wang luo, 2014 nian 10 yue , ©2014
香港 : 新力量網絡, 2014年10月
BookBook [text, volume]
 
 
Xianggang jing ji : li shi zhuan zhe dian / Zhou Bajun zhu
香港經濟 : 歷史轉折點 / 周八骏著
by Zhou, Bajun, 1949-
周八骏, 1949-
Xianggang : San lian shu dian, 1992
香港 : 三聯書店, 1992
 
 
Xianggang : ban sui zheng zhi guo du de jing ji guo du / Zhou Bajun, Chen Wei, Qu Wei zhu
香港 : 伴隨政治過渡的經濟過渡 / 周八駿, 陳為, 曲韋著
by Zhou, Bajun, 1949-
周八駿, 1949-
Xianggang : San lian shu dian (XiangGang) you xian gong si, 1992
香港 : 三聯書店 (香港) 有限公司, 1992
 
 
Xianggang jing ji yu jing ji zheng ce / Wu Tianqing zhu
香港經濟與經濟政策 / 吳天青著
by Wu, Tianqing, 1962-
吳天青, 1962-
Xianggang Jiulong : Zhongguo shu ju, 1990
香港九龍 : 中華書局, 1990
 
 
Xianggang jing ji fu chen jian zheng lu / Ho Lesheng
香港經濟浮沉見證錄 / 何濼生
by Ho, Lok-sang
Xianggang : Ming bao chu ban she you xian gong si, 2003
香港 : 明報出版社有限公司, 2003
 
 
Gai shan zhong xiao qi ye jing ying huan jing : Xianggang jing yan zhi po xi yu yi zhi / wei tuo dan wei Jing ji bu zhong xiao qi ye chu ; yan jiu dan wei Zhonghua jing ji yan...
改善中小企業經營環境 : 香港經驗之剖析與移植 / 委託單位經濟部中小企業處 ; 執行單位中華經濟研究院
Taibei shi : Jing ji bu zhong xiao qi ye chu, Minguo 86 [1997]
台北市 : 經濟部中小企業處, 民國86 [1997]
 
 
by Latter, Tony
Hong Kong : Hong Kong University Press ; London : Eurospan [distributor], 2007
 
 
 
 
 
Xianggang jing ji yu jin rong : hui gui hou de tiao zheng yu fa zhan / Mu Huaipeng zhu
香港经济与金融 : 回归后的调整与发展 / 穆怀朋著
by Mu, Huaipeng
穆怀朋
Beijing Shi : Zhongguo jin rong chu ban she : Jing xiao xin hua shu dian, 2004
北京市 : 中国金融出版社 : 经销新华书店, 2004
 
 
Hong Kong : Hong Kong University Press, c2004
 
 
Guo du qi de Xianggang / Zheng Yushuo bian
過渡期的香港 / 鄭宇碩編
Xianggang : San lian shu dian, 1989
香港 : 三聯書店, 1989
 
 
Xianggang, shang xia qiu suo, he qu he cong? : zheng zhi, she hui ji jing ji lun wen ji / [bian ji Wang Zhuoqi]
香港, 上下求索, 何去何從? : 政治, 社會及經濟論文集 / [編輯王卓祺]
Xianggang : Xianggang she hui min zhu ji jin hui, 2003
香港 : 香港社會民主基金會, 2003
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.