National Library of Australia

Our reading rooms will be closed on Monday 30 May. Check our opening hours before your visit.
Showing 1 - 20 of 78 Results for subject:"Hong Kong (China) -- History -- Transfer of Sovereignty from Great Britain, 1997."
Sort by:
 
 
Zi jin hua geng yan : qing zhu Xianggang hui gui shi zhou nian : 1997-2007 = Hongkong / Li Zibiao, Huang Shangli zhu bian
紫荊花更艳 : 庆祝香港回归十周年 : 1997-2007 = Hongkong / 李子彪, 黄尚立主编
Guangzhou Shi : Guangdong jiao yu chu ban she, 2007
广州市 : 广东教育出版社, 2007
 
 
Chatham House, London : [publisher not identified], November 27, 1996
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Xianggang yi jiao san zhou nian qing shi yan xi / [bian zhu zhe Xing zheng yuan Da lu wei yuan hui]
香港移交三週年情勢硏析/ [編著者行政院大陸委員會]
Taibei shi : Xing zheng yuan da lu wei yuan hui, Minguo 89 [2000]
臺北市: 行政院大陸委員會, 民國89 [2000]
 
 
 
Xianggang hui gui da shi ji / Yuan Qiushi bian zhu
香港回歸大事記 / 袁求實編著
by Yuan, Qiushi
袁求實
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang), 1997
香港 : 三聯書店(香港), 1997
 
 
 
 
Taipei, Taiwan : Mainland Affairs Council, The Executive Yuan, Republic of China, 1998
 
 
Yi bai ren shuo yi bai tian / Ming chuang chu ban she bian ji bu bian
一百人說一百天 / 明窗出版社編輯部編
Xianggang : Ming chuang chu ban she, 1997
香港 : 明窗出版社, 1997
 
 
Xianggang guo du shi qi zhong yao wen jian hui bian / Yuan Qiushi bian
香港過渡時期重要文件匯編 / 袁求實編
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 1997
香港 : 三聯書店 (香港) 有限公司, 1997
 
 
Mo dai zhi min di Xianggang / Xue Fengxuan zhu
末代殖民地的香港 / 薛鳳旋著
by Xue, Fengxuan
薛鳳旋
Xianggang : Nan yue chu ban she, 2015 , ©2015
香港 : 南粤出版社, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Gong min yi shi yu min zu ren tong : hou guo du shi qi Xianggang ren de jing yan / Wang Jiaying
公民意識與民族認同 : 後過渡時期香港人的經驗 / 王家英
by Wang, Jiaying, 1960-
王家英, 1960-
[Xianggang] : Xianggang Zhong wen da xue Xianggang Ya Tai yan jiu suo, 1997
[香港] : 香港中文大學香港亞太研究所, 1997
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.