National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 536 Results for subject:"Hong Kong (China) -- History."
Sort by:
 
 
Zhong Ying jie yu Shatoujiao jin qu / Xianggang di fang zhi ban gong shi, Shenzhen Shi shi zhi ban gong shi bian zuan ; [zhu bian: Liu Zhipeng, Huang Ling, Sun Xiao]
中英街與沙頭角禁區 / 香港地方志辦公室, 深圳市史志辦公室編纂 ; [主編: 劉智鵬, 黃玲, 孫霄]
Xianggang : He ping tu shu you xian gong si, 2011
香港 : 和平圖書有限公司, 2011
 
 
Shan he, jia guo, nan min qing : Tiaojingling xiao gu shi / Luo Jinyi, Lei Haochang bian zhu
山河・家國・難民情 : 調景嶺小故事 / 羅金義, 雷浩昌編著
by Luo, Jinyi
羅金義
Xianggang : Hui zhi chu ban you xian gong si, 2015
香港 : 匯智出版有限公司, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Zhong Gang bian jie de bai nian bian qian : cong Shatoujiao Lianmakeng Cun shuo qi / Ruan Zhi zhu
中港邊界的百年變遷 : 從沙頭角蓮蔴坑村說起 / 阮志著
by Ruan, Zhi
阮志
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2012 , ©2012
香港 : 三聯書店(香港)有限公司, 2012
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Lianmakeng Cun zhi / Liu Shuyong, Su Wanxing zhu bian
蓮麻坑村志 / 劉蜀永, 蘇萬興主編
Xianggang : Zhonghua shu ju (Xianggang) you xian gong si, 2015 , ©2015
香港 : 中華書局(香港)有限公司, 2015
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Xianggang Dong hua san yuan yi bai er shi wu nian shi lüe / Li Donghai bian zhuan
香港東華三院一百二十五年史略 / 李東海編撰
by Li, Donghai
李東海
Beijing : Zhongguo wen shi chu ban she, 1998
北京 : 中国文史出版社, 1998
 
 
Xianggang da de xue yuan : Zhongguo zhi shi fen zi de zhui qiu yu ming yun / Liu Zhipeng zhu
香港達德學院 : 中國知識份子的追求與命運 / 劉智鵬著
by Liu, Zhipeng
劉智鵬
Xianggang : Zhonghua shu ju, 2011
香港 : 中華書局, 2011
 
 
Zhongguo, Xianggang, Shengbaoluo : 165 nian de ren yu shi dai / Shengbaoluo shu yuan tong xue hui bian zhu
中國・香港・聖保羅 : 165年的人與時代 / 聖保羅書院同學會編著
Xianggang : Shang wu yin shu guan (Xianggang) you xian gong si, 2016
香港 : 商務印書館(香港)有限公司, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Wen wu jiao yu zai Da'ao / Liao Disheng, Zhang Zhaohe zhu bian
文物教育在大澳 / 廖迪生, 張兆和主編
Xianggang : Xianggang ke ji da xue hua nan yan jiu zhong xin, 2008
香港 : 香港科技大學華南研究中心, 2008
 
 
Pingshan Deng zu qian nian shi tan suo / Deng Shengshi bian zhuan
屏山鄧族千年史探索 / 鄧聖時編撰
[Xianggang] : Deng Guangxian, 1999
[香港] : 鄧廣賢, 1999
 
 
Zhong Ying jie wang shi : te qu zhong de "te qu" = Memories of the Chung Ying Street / Sun Xiao zhu
中英街往事 : 特区中的"特区" = Memories of the Chung Ying Street / 孙霄著
by Sun, Xiao
孙霄
Shenzhen : Shenzhen bao ye ji tuan chu ban she, 2018
深圳 : 深圳报业集团出版社, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Zhong xi rong he, Luo He Jinzi = Lady Victoria Jubilee Lo / Liang Xiongji zhu
中西融和, 羅何錦姿 = Lady Victoria Jubilee Lo / 梁雄姬著
by Liang, Xiongji
梁雄姬
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2013 , ©2013
香港 : 三聯書店 (香港) 有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Shan yu ren tong : yu Xianggang tong bu cheng zhang de Dong hua san yuan, 1897-1997 / [Ding Xinbao zhu]
善與人同 : 與香港同步成長的東華三院, 1897-1997 / [丁新豹著]
by Ding, Xinbao
丁新豹
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2010
香港 : 三聯書店 (香港) 有限公司, 2010
 
 
Wo shi jie dao guan cha yuan : hua yuan jie de wen hua de jing / Guo Siheng
我是街道觀察員 : 花園街的文化地景 / 郭斯恆著
by Guo, Siheng
郭斯恆
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2016
香港 : 三聯書店(香港)有限公司, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Kitte ga kataru Honkon no rekishi : sutanpu media to shokuminchi / Naitō Yōsuke
切手が語る香港の歴史 : スタンプ・メディアと植民地 / 内藤陽介
by Naitō, Yōsuke, 1967-
内藤 陽介, 1967-
Tōkyō : Shakai Hyōronsha, 1997
東京 : 社会評論社, 1997
 
 
Xiangjiang jiu shi / Shuangya bian zhu
香江舊事 / 霜崖編著
by Shuangya
霜崖
Xianggang : Xianggang yi qun chu ban she, 1968
香港 : 香港益群出版社, 1968
 
 
 
Xianggang li shi yan jiu / Xiao Guojian zhu
香港歷史研究 / 蕭國健著
by Xiao, Guojian
蕭國健
Xianggang : Xian zhao shu shi, 2004
香港 : 顯朝書室, 2004
 
 
Xianggang li shi yu she hui / Xiao Guojian zhu
香港歷史與社會/ 蕭國健著
by Xiao, Guojian
蕭國健
Xianggang : Xianggang jiao yu tu shu gong si, 1994
香港 : 香港教育圖書公司, 1994
 
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.