National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 222 Results for subject:"Hong Kong (China) -- Politics and government -- 1997-"
Sort by:
 
 
Xianggang zheng zhi chang shi jie nan 101 / Chen shufeng zhu
香港政制常識解難101 / 陳曙峰著
by Chen, Shufeng
陳曙峰
Xianggang : Shang wu yin shu guan, 2011
香港 : 商務印書館, 2011
 
 
Ying zhi shi dai / zuo zhe: Wu Zhisen
英治時代 / 作者: 吳志森
by Ng, Chi-sum
吳志森
Xianggang : Ci wen hua you xian gong si, 2012
香港 : 次文化有限公司, 2012
 
 
Xianggang cheng bang lun : yi guo liang zhi, cheng bang zi zhi, shi Xianggang sheng si you guan zhi shi / Chen Yun zhu
香港城邦論 : 一國兩制, 城邦自治, 是香港生死攸關之事 / 陳雲著
by Chen, Yun, 1961-
陳雲, 1961-
Xianggang : Tian chuang chu ban she you xian gong si, 2011
香港 : 天窗出版社有限公司, 2011
 
 
Xianggang Tequ de guan zhi he shi wu : Bulujinsi zhi ku zhi dao / Huang Weihao
香港特區的管治和失誤 : 布魯金斯智庫之道 / 黃偉豪
by Huang, Weihao
黃偉豪
Xianggang : Ming bao chu ban she you xian gong si, 2003
香港 : 明報出版社有限公司, 2003
 
 
Zeng jue shi, ni shi Zhongguo ren ma? / Wu Zhisen zhu
曾爵士・你是中國人嗎? / 吳志森著
by Ng, Chi-sum
吳志森
Xianggang : Ci wen hua you xian gong si, 2008
香港 : 次文化有限公司, 2008
 
 
Xianggang zheng ju si chao / zuo zhe Ye Liu Shuyi
香港政局思潮 / 作者葉劉淑儀
by Ip Lau, Suk Yee Regina
葉劉淑儀
Xianggang : Ming bao chu ban she you xian gong si, 2014
香港 : 明報出版社有限公司, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo Xianggang : wen hua yu zheng zhi de shi ye / Jiang Shigong
中國香港 : 文化與政治的視野 / 強世功
by Jiang, Shigong, 1967-
強世功, 1967-
Xianggang : Niujin da xue chu ban she, 2008
香港 : 牛津大學出版社, 2008
 
 
"Yi guo liang zhi" yu Xianggang hui gui hou de zheng zhi fa zhan / Meng Qingshun zhu
"一国两制"与香港回归后的政治发展 / 孟庆顺著
by Meng, Qingshun
孟庆顺
Xianggang : Xianggang she hui ke xue chu ban she you xian gong si, 2005
香港 : 香港社会科学出版社有限公司 2005
 
 
Hong Kong : Hong Kong University Press ; London : Eurospan [distributor], 2007
 
 
Xianggang Tequ zheng zhi ti zhi yan jiu = The study of political structures of the Hong Kong Special Administrative Region / Zhu Guobin bian zhu
香港特區政治體制研究 = The study of political structures of the Hong Kong Special Administrative Region / 朱國斌編著
Xianggang : Xianggang cheng shi da xue chu ban she, [2017] , ©2017
香港 : 香港城市大學出版社, [2017]
BookBook [text, volume]
 
 
Guan zhi Xianggang de nan ti : hui gui shi nian fan si / Zhang Bingliang
管治香港的難題 : 回歸十年反思 / 張炳良
by Cheung, Anthony B. L. (Anthony Bing-leung), 1952-
張炳良, 1952-
Xianggang : Jin yi bu duo mei ti you xian gong si, 2007
香港 : 進一步多媒體有限公司, 2007
 
 
Hui gui hou de Xianggang zheng zhi / Liu Zhaojia zhu
回歸後的香港政治 / 劉兆佳著
by Liu, Zhaojia
劉兆佳
Xianggang : Shang wu yin shu guan (Xianggang) you xian gong si, 2013 , ©2013
香港 : : 商務印書館(香港)有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Hui gui shi wu nian yi lai Xianggang te qu guan zhi ji xin zheng quan jian she / Liu Zhaojia zhu
回歸十五年以來香港特區管治及新政權建設 / 劉兆佳著
by Liu, Zhaojia, 1947-
劉兆佳, 1947-
Xianggang : Shang wu yi shu guan (Xianggang) you xian gong si, 2012
香港 : : 商務印書館(香港)有限公司, 2012
 
 
Peng jian ji / Zeng Yucheng
蓬間集 / 曾鈺成
by Zeng, Yucheng
曾鈺成
Xianggang : Xin min zhu chu ban she, 2011
香港 : 新民主出版社, 2011
 
 
Te qu zheng zhi hua zhuang shu / Ye Genquan
特區政治化妝術 / 葉根銓
by Ye, Genquan
葉根銓
Xianggang : Shang shu ju, 2006
香港 : 上書局, 2006
 
 
Qiang Gang zhen yan. Zheng zhi pian / Liu Naiqiang zhu
強港箴言. 政治篇 / 劉迺強著
by Liu, Naiqiang
劉迺強
Xianggang : Zhonghua shu ju (Xianggang) you xian gong si, 2009
香港 : 中華書局(香港)有限公司, 2009
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.