National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 28 Results for subject:"Hong Kong (China) -- Politics and government -- 21st century."
Sort by:
 
 
Mao li 689 / Tianmanan
茂利689 / 添馬男
by Tamarman
添馬男
Xianggang : Shang shu ju, 2013
香港 : 上書局, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Xianggang, 2014 : ming ren yan zhong de Xianggang zheng ju / Xue Longshu xuan bian
香港,2014 : 名人眼中的香港政局 / 薛龍樹選編
Xianggang : Zhong hua shu ju (Xianggang), 2014
香港 : 中華書局(香港), 2014
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Zhe yi dai de yu men : cong xiao shi zhong de Xianggang dao shi dai zhi zhan / Zou Chongming, Han Jiangxue zhu
這一代的鬱悶 : 從消失中的香港到世代之戰 / 鄒崇銘, 韓江雪著
by Zou, Chongming
鄒崇銘
Xianggang : Yin xiang wen zi, 2015 , ©2015
香港 : 印象文字, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Du li zhi jing shen : zi you zhi si xiang / Li Yi
獨立之精神 : 自由之思想 / 李怡
by Li, Yi, 1936-
李怡, 1936-
Xianggang : Sheng chu ban you xian gong si, 2016
香港 : 升出版有限公司, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Tu lu zheng ming : er ling yi si shi shi lun cong / Zhao Yongjia, Zhang Miaoqing bian
吐露爭鳴 : 二零一四時事論叢 / 趙永佳, 張妙清編
Xianggang : Xianggang Zhong wen da xue Xianggang Ya Tai yan jiu suo, 2015
香港 : 香港中文大學香港亞太研究所, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Mei you zui hao, zhi you geng hao! : Wu Kangmin zheng zhi ping lun xin ji / Wu Kangmin zhu
沒有最好, 只有更好! : 吳康民政治評論新集 / 吳康民著
by Wu, Kangmin
吳康民
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 2012 , ©2012
香港 : 天地圖書有限公司, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
San ju / Ou Jialin zhu
傘聚 / 區家麟著
by Ou, Jialin
區家麟
Xianggang : Tian chuang chu ban she you xian gong si, 2015 , ©2014
香港 : 天窗出版社有限公司, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
"Zhan zhong" chu mu jing xin de Gang ban "yan se ge ming" / Xianggang wen hui bao bian
「佔中」怵目驚心的港版「顏色革命」 / 香港文匯報編
Xianggang : Xianggang wen hui chu ban she you xian gong si, 2015
香港 : 香港文匯出版社有限公司, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Dui hua x zhan ling / Dai Yaoting, Tan Huiyun zhu
對話 x 佔領 / 戴耀廷, 譚蕙芸著
by Dai, Yaoting
戴耀廷
Xianggang : Ming bao chu ban she you xian gong si, 2013
香港 : 明報出版社有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Gen zhe san yun kan dian ying / Gao Li zhu
跟着傘運看電影 / 高立著
by Gao, Li
高立
Jiulong : Ci wen hua tang, 2015
九龍 : 次文化堂, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Xi Jinping hou fa zhi ren bi mian Xianggang liu xue / Zhong Zhong bian zhuan
習近平後發制人避免香港流血 / 鍾鐘编撰
by Zhong, Zhong
鍾鐘
Xianggang : Huan qiu shi ye (Xianggang) gong si, 2014
香港 : 環球實業(香港)公司, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Zhan ling Zhong huan : he ping kang zheng xin zhan shi / Dai Yaoting zhu
佔領中環 : 和平抗爭心戰室 / 戴耀廷著
by Dai, Yaoting
戴耀廷
Xianggang : Tian chuang chu ban she you xian gong si, 2013 , ©2013
香港 : 天窗出版社有限公司, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
Xianggang yi min lun / zuo zhe Chen Yun
香港遺民論 / 作者陳雲
by Chen, Yun, 1961-
陳雲, 1961-
Jiulong : Ci wen hua tang, 2013
九龍 : 次文化堂, 2013
BookBook [text, volume]
 
 
by Dapiran, Antony
Brunswick, Victoria : Scribe Publications, 2020 , ©2020
BookBook [still image, text, volume]
 
by Golley, Jane
Acton, Australian Capital Territory : ANU Press, 2020
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2018 , ©2018
BookBook [text, volume]
 
 
Shi dai zhi zhan / Xiao Shaotao zhu
世代之戰 / 蕭少滔著
by Xiao, Shaotao
蕭少滔
Xianggang : Tian chuang chu ban she you xian gong si, 2015
香港 : 天窗出版社有限公司, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
San li san wai : min zhu qian xi de Xianggang gu shi / Chen Yiting zhu
傘裡傘外 : 民主前夕的香港故事 / 陳奕廷著
by Chen, Yiting, 1985-
陳奕廷, 1985-
Taibei Shi : Shui niu wen hua shi ye you xian gong si, 2015
台北市 : 水牛文化事業有限公司, 2015
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.