National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 646 Results for subject:"Hong Kong (China) -- Politics and government."
Sort by:
 
 
by Miners, Norman
Hong Kong ; New York : Oxford University Press, 1991
 
 
Gang shi wo wen / Wu Kangmin zhu
港事我問 / 吳康民著
by Wu, Kangmin
吳康民
Xianggang : Ming bao chu ban she, 1994
香港 : 明報出版社, 1994
 
 
Yi hui liang ju zong heng tan / Xin Xianggang lian meng
一會兩局縱橫談 / 新香港聯盟
Xianggang : Xin Xianggang lian meng, 1989
香港 : 新香港聯盟, 1989
 
 
by Walden, John
Hong Kong : Corporate Communications Ltd., 1983
 
 
Xianggang wen ti shi mo / Jiang Bingzheng
香港问题始末 / 姜秉正
by Jiang, Bingzheng
姜秉正
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1987
西安 : 陕西人民出版社 : 新華書店经銷, 1987
 
 
Xianggang min zhu yun dong / Yang Sen zhu
香港民主運動 / 楊森著
by Yang, Sen
楊森
Xianggang : Guang jiao jing chu ban she : Fa xing Hua feng shu ju, 1988
香港 : 廣角鏡出版社 : 發行華風書局, 1988
 
 
Shui lai jing li Xianggang / Lu Zijian zhu
誰來經理香港 / 盧子健著
by Lu, Zijian, 1958-
盧子健, 1958-
Xianggang : Guang jiao jing chu ban she : Fa xing Hua feng shu ju you xian gong si, 1987
香港 : 廣角鏡出版社 : 發行華風書局有限公司, 1987
 
 
Xianggang wei lai lan tu / Situ Huifen, Lu Shaoqing deng zhu
香港未來藍圖 / 司徒蕙芬, 盧少卿等著
Xianggang : Guang jiao jing chu ban she : Hua feng shu ju fa xing, 1988
香港 : 廣角鏡出版社 : 華風書局發行, 1988
 
 
Xianggang she hui de zheng zhi gai ge / Liu Zhaojia zhu
香港社會的政制改革 / 劉兆佳著
by Liu, Zhaojia
劉兆佳
Xianggang : Shang wu yin shu guan, 2017 , ©2017
香港 : 商務印書館, 2017
BookBook [text, volume]
 
 
by Walden, John
Hong Kong : Corporate Communications Ltd., 1983
 
 
by Walden, John
Hong Kong : Corporate Communications Ltd., 1983
 
 
Xianggang wen ti / Li fa yuan tu shu guan bian yin
香港問題 / 立法院圖書館編印
Taibei Shi : Li fa yuan tu shu guan, Minguo 75 [1986]
臺北市 : 立法院圖書館, 民國75 [1986]
 
 
Gu Xinghui lun Xianggang / Gu Xinghui zhu
古星輝論香港 / 古星輝著
by Gu, Xinghui
古星輝
Xianggang : Jing bao wen hua qi ye you xian gong si ; Jiulong : Fa xing Li yuan shu bao she, 1987
香港 : 鏡報文化企業有限公司 ; 九龍 : 發行利源書報社, 1987
 
 
Xianggang zheng zhi yu Gang ren zhi Gang / Ai Fan ... [et al.] zhu ; [Guang jiao jing chu ban she bian]
香港政制與港人治港 / 艾凡 ... [et al.] 著 ; [廣角鏡出版社編]
Xianggang Wanzi : Guang jiao jing chu ban she ; Xianggang : Hua feng shu ju fa xing, 1984
香港灣仔 : 廣角鏡出版社 ; 香港 : 華風書局發行, 1984
 
 
Xin Weisi zheng lun xin ji / Xin Weisi zhu
辛維思政論新集 / 辛維思著
by Xin, Weisi
辛維思
Xianggang : Ming bao chu ban she, 1990
香港 : 明報出版社, 1990
 
 
97 dao shu / Xi Qiaozhi
97 倒數 / 希喬治
by Hicks, George L
Xianggang : Ji xian she, 1989
香港 : 集賢社, 1989
 
 
Jiu qi te kan : Gang ren zhi Gang mo ni jian li she tuan zi zhi zheng fu
九七特刊 : 港人治港模擬建立社團自治政府
Xianggang : Gai hui kan wu zu, [1984]
香港 : 該會刊務組, [1984]
 
 
Mai xiang Gang ren min zhu zhi Gang / [bian ji Feng yuhua]
邁向港人民主治港 / [編輯馮玉華]
Xianggang : Jinling chu ban she : Fa xing Yi mei tu shu gong si, 1987
香港 : 金陵出版社 : 發行藝美圖書公司, 1987
 
 
Guo du qi yu Xianggang fa zhang / Xu Shixiong zhu
過渡期與香港發展 / 徐是雄著
by Xu, Shixiong
徐是雄
[Hong Kong] : Ming bao chu ban she, 1988
[Hong Kong] : 明報出版社, 1988
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.