National Library of Australia

We’re delighted to be able to re-open the Library for pre-booked ticketed access to our collections. Read more...

Showing 1 - 4 of 4 Results for subject:"Hong Kong (China) -- Relations -- China -- Guangdong Sheng."
Sort by:
 
 
'Shi yi wu' xia Fan Zhu san jiao yu Xianggang yan jiu xi lie. II, Guangdong yu Xianggang / Yang Ruwan, Shen Jianfa, Ji Weiwen
「十一五」下泛珠三角與香港研究系列. II, 廣東與香港 / 楊汝萬, 沈建法, 紀緯紋
by Yeung, Yue-man
楊汝萬
Xianggang : Xianggang Ya Tai yan jiu suo, 2007
香港 : 香港亞太研究所, 2007
 
 
Guangdong sheng zhi. Yue Gang Ao guan xi zhi / Guangdong sheng di fang shi zhi bian zuan wei yuan hui bian
广东省志. 粤港澳关系志 / 广东省地方史志编纂委员会编
Guangzhou : Guangdong ren min chu ban she, 2005
广州 : 广东人民出版社, 2005
 
 
Yue Gang Ao she hui guan xi / zhu bian Li Weimin
粤港澳社会关系 / 主编李伟民
Guangzhou : Zhongshan da xue chu ban she : Guangdong xin hua fa xing ji tuan jing xiao, 2001
广州 : 中山大学出版社 : 广东新华发行集团经销, 2001
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.