National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 68 Results for subject:"Hong Kong (China) -- Relations -- China."
Sort by:
 
 
Shenzhen, Xianggang ke ji chan ye he zuo : guo ji ke ji hui ju / diao yan ji gou, Shenzhen shi mao yi ke ji ju, Shenzhen shi ke ji he xin xi ju, Xianggang mao yi fa zhan ju ;...
深圳、香港科技產業合作 : 國際科技匯聚 / 調研機構, 深圳市貿易科技局, 深圳市科技和信息局, 香港貿易發展局 ; 協辦機構, 深港產學研基地 ; 合作編寫, 劉佩瓊及香港貿易發展局硏究部
by Liu, Peiqiong
劉佩瓊
Xianggang : Xianggang mao yi fa zhan ju yan jiu bu, 2007
香港 : 香港貿易發展局研究部, 2007
 
 
Jiu qi lan tu : "yi shi lun shi Chen Yuxiang lun wen ji" / Chen Yuxiang zhu
九七藍圖 : 《議事論事陳毓祥論文集》 / 陳毓祥著
by Chen, Yuxiang, 1950-
陳毓祥, 1950-
Xianggang :bKuang jiao jing chu ban she : Fa xing Hua feng shu ju, 1991
香港 : 廣角鏡出版社 : 發行華風書局, 1991
 
 
by Preston, P. W. (Peter Wallace), 1949-
Cheltenham, Glos ; Northampton, Massachusetts : Edward Elgar Publishing, [2016] , ©2016
BookBook [text, volume]
 
 
Xianggang yi jiu jiu qi / Li fa yuan tu shu zi liao shi [bian]
香港一九九七 / 立法院圖書資料室 [編]
Taibei Shi : Li fa yuan tu shu zi liao shi, Minguo 87 [1998]
台北市 : 立法院圖書資料室, 民國87 [1998]
 
 
Zi jing kai chu sheng zhao xia / Zhou Nan
紫荊開處勝朝霞 / 周南
by Zhou, Nan
周南
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 1997
香港 : 三聯書店(香港)有限公司, 1997
 
 
Qiang Gang zhen yan. Jia guo pian / Liu Naiqiang zhu
強港箴言. 家國篇 / 劉迺強著
by Liu, Naiqiang
劉迺強
Xianggang : Zhonghua shu ju (Xianggang) you xian gong si, 2009
香港 : 中華書局(香港)有限公司, 2009
 
 
Beijing ru he kong zhi Xianggang / He Pin, Gao Xin zhu
北京如何控制香港 / 何頻,高新著
by He, Pin, 1965-
何頻, 1965-
Ontario, Canada ; Flushing, NY : Ming jing chu ban she, 1998
Ontario, Canada ; Flushing, NY : 明鏡出版社, 1998
 
 
Xianggang yu jin dai Zhongguo / Huo Qichang zhu
香港與近代中國/ 霍啟昌著
by Fok, Kai Cheong
Xianggang : Shang wu yin shu guan, 1992
香港 : 商務印書館, 1992
 
 
Gang Shen du hui : cong li nian dao xing dong = HongKong-Shenzhen metropolis / Tan Gang, Zhang Yuge deng zhu
港深都会 : 从理念到行动 = HongKong-Shenzhen metropolis / 谭刚, 张玉阁等著
Beijing : Zhongguo jing ji chu ban she, 2009
北京 : 中國經濟出版社, 2009
 
 
Lu Gang dui hua / Zuo zhe, Deng Jiayi, Han Yuxiao
陸港對話 / 作者, 鄧家怡, 韓雨筱
by Deng, Jiayi
鄧家怡
Xianggang: Jin ri chu ban you xian gong si, 2014
香港: 今日出版有限公司, 2014
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Rong hui guan tong : Xianggang nei di jin rong he zuo yu fa zhan / Xianggang Zhongguo jin rong xie hui zhu
融匯貫通 : 香港內地金融合作與發展 / 香港中國金融協會著
by Xianggang Zhongguo jin rong xie hui
香港中國金融協會
Xianggang : Tian chuang chu ban she you xian gong si, 2014 , © 2014
香港 : 天窗出版社有限公司, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Deng Xiaoping lun Xianggang wen ti
鄧小平論香港問題
by Deng, Xiaoping, 1904-
鄧小平, 1904-
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 1993
香港 : 三聯書店 (香港) 有限公司, 1993
 
 
Taiwan hai, Shenzhen he : bian dong zhong de Zhong Gang Tai guan xi / Zhang Jiefeng zhu
台灣海.深圳河 : 變動中的中港台關係 / 張結鳳著
by Zhang, Jiefeng, 1960-
張結鳳, 1960-
Xianggang : "Bai xing" ban yue kan, 1987
香港 : 《百姓》半月刊, 1987
 
 
Zhong yang yu te bie xing zheng qu guan xi : yi zhong fa zhi jie gou de jie xi / Wang Zhenmin zhu
中央与特别行政区关系 : 一种法治结构的解析 / 王振民著
by Wang, Zhenmin
王振民
Beijing : Qing hua da xue chu ban she, 2002
北京 : 清华大学出版社, 2002
 
 
'Shi yi wu' xia Fan Zhu san jiao yu Xianggang yan jiu xi lie. I, Jiangxi yu Xianggang / Shen Jianfa, Yang Ruwan, Su Wenshan
「十一五」下泛珠三角與香港研究系列. I, 江西與香港 / 沈建法, 楊汝萬, 蘇文珊
by Shen, Jianfa
沈建法
Xianggang : Xianggang Zhong wen da xue Xianggang ya tai yan jiu suo, 2007
香港 : 香港中文大學香港亞太研究所, 2007
 
 
Zhong yang yu Tebie Xingzhengqu guan xi : yi zhong fa zhi jie gou de jie xi = Relationship between the Central Authorities and the Special Administrative Region : an analysis of...
中央與特別行政區關係 : 一種法治結構的解析 = Relationship between the Central Authorities and the Special Administrative Region : an analysis of legal structures / 王振民著
by Wang, Zhenmin
王振民
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2014 , 2014
香港 : 三聯書店(香港)有限公司, 2014
BookBook [text, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.