National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 9 of 9 Results for subject:"Hong Kong (China) -- Religious life and customs."
Sort by:
 
 
Zhu shen jia nian hua : Xianggang zong jiao yan jiu = A carnival of gods : studies of religions in Hong Kong / bian zhe Chen Shenqing
諸神嘉年華 : 香港宗教硏究 = A carnival of gods : studies of religions in Hong Kong / 編者陳慎慶
Hong Kong : Oxford University Press, 2002
 
 
Da jiao : Xianggang de jie ri he di yu she hui / zhu zhe, she ying Cai Zhixiang
打醮 : 香港的節日和地域社會 / 著者, 攝影蔡志祥
by Cai, Zhixiang
蔡志祥
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2000
香港 : 三聯書店(香港)有限公司, 2000
 
 
Xing you Xianggang : 28 ge feng su guan li quan shuo / Xu Zhenbang zhu
行遊香港 : 28個風俗慣例全說 / 徐振邦著
by Xu, Zhenbang, 1973-
徐振邦, 1973-
Xianggang : Jing ji ri bao chu ban she, 2009
香港 : 經濟日報出版社, 2009
 
 
Xianggang tian hou chong bai / zhu zhe, she ying Liao Disheng
香港天后崇拜 / 著者,攝影廖迪生
by Liao, Disheng
廖迪生
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2000
香港 : 三聯書店(香港)有限公司, 2000
 
 
Yan xu yu bian ge : Xianggang she qu jian jiao chuan tong de min zu zhi / Cai Zhixiang, Wei Jinxin bian
延續與變革 : 香港社區建醮傳統的民族誌 / 蔡志祥, 韋錦新編
Xianggang : Zhong wen da xue chu ban she, 2014 , ©2014
香港 : 中文大學出版社, 2014
BookBook [text, volume]
 
 
Bai si yi zhi zha zuo yu Xianggang min jian feng su / Wu Meimei, Liu Ruihong he zhu
拜祀衣紙札作與香港民間風俗 / 巫美梅, 劉銳宏合著
by Wu, Meimei, 1950-
巫美梅, 1950-
Xianggang : Zhonghua wen jiao jiao liu fu wu zhong xin, 2011
香港 : 中華文教交流服務中心, 2011
 
 
Xianggang Huang Daxian xin yang / Wu lizhen zhu ; Lin Jianxiong she
香港黃大仙信仰 / 吳麗珍著 ; 林健雄攝
by Wu, Lizhen
吳麗珍
Xianggang : San lian shu dian, 1997
香港 : 三聯書店, 1997
 
 
Xianggang le huo jie qi wen hua / Luo Sijia
香港樂活節氣文化 / 駱思嘉
by Luo, Sijia
駱思嘉
Xianggang : Zhi chu ban she, er ling yi wu nian [2015] , ©2015
香港 : 知出版社, 二零一五年[2015]
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.