National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 217 Results for subject:"Hong Kong (China) -- Social conditions."
Sort by:
 
 
Wen wu jiao yu zai Da'ao / Liao Disheng, Zhang Zhaohe zhu bian
文物教育在大澳 / 廖迪生, 張兆和主編
Xianggang : Xianggang ke ji da xue hua nan yan jiu zhong xin, 2008
香港 : 香港科技大學華南研究中心, 2008
 
 
Xianggang she hui wen ti yan jiu / He Zhaofa, Qiu Haixiong zhu bian
香港社会问题研究 / 何肇发, 丘海雄主编
[Canton] : Zhongshan da xue chu ban she, 1992
[Canton] : 中山大学出版社, 1992
 
 
Qing chu qian hai qian hou Xianggang zhi she hui bian qian / Xiao Guojian zhu
清初遷海前後香港之社會變遷 / 蕭國健著
by Xiao, Guojian
蕭國健
Taibei Shi : Taiwan shang wu yin shu guan fa xing, Minguo 75 [1986]
臺北市 : 臺灣商務印書館發行, 民國75 [1986]
 
 
 
Ta men cong huan mie zhong xing lai / Hunan ren min chu ban she bian
他们从幻灭中醒来 / 湖南人民出版社编
Changsha : Hunan ren min chu ban she, 1983
长沙 : 湖南人民出版社, 1983
 
 
Chang shuai Xianggang ren / zuo zhe Feng Zhixiang
唱衰香港人 / 作者馮智翔
by Feng, Zhixiang
馮智翔
Xianggang : Ci wen hua you xian gong si, 1997
香港 : 次文化有限公司, 1997
 
 
Jian zheng Xianggang wu shi nian / Zhou Yongxin
見證香港五十年 / 周永新
by Zhou, Yongxin, 1947-
周永新, 1947-
Xianggang : Ming bao chu ban she, 1997
香港 : 明報出版社, 1997
 
 
Ling hou feng yun : Xianggang cheng shi de re yan pang guan / Zhang Qianyi zhu
〇後風雲 : 香港城市的熱眼旁觀 / 張倩儀著
by Zhang, Qianyi, 1959-
張倩儀, 1959-
Xianggang : Sheng huo shu fang, 2011
香港 : 生活書房, 2011
 
 
by Yin, Baoshan
Hong Kong : Hong Kong Institute of Asia-Pacific Studies, The Chinese University of Hong Kong, c2005
 
 
Mu du Xianggang si shi nian / Zhou Yongxin zhu
目睹香港四十年 / 周永新著
by Zhou, Yongxin, 1947-
周永新, 1947-
Xianggang : Ming bao chu ban she, 1990
香港 : 明報出版社, 1990
 
 
Bian qian zhong de Xianggang zheng zhi he she hui / Li Mingkun zhu
變遷中的香港政治和社會 / 李明堃著
by Li, Mingkun
李明堃
Xianggang : Shang wu yin shu guan, 1987
香港 : 商務印書館, 1987
 
 
Ba shi hou yun dong : Xianggang xin qing nian ge ming / Lin Kuangzheng zhu
八十後運動 : 香港新青年革命 / 林匡正著
by Lin, Kuangzheng, 1983-
林匡正, 1983-
Xianggang : Ci wen hua you xian gong si, 2010
香港 : 次文化有限公司, 2010
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.