National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 2761 Results for subject:"Hong Kong (China)"
Sort by:
 
 
Gai ge zhan ji : ying zao Wanzai / Huang Yingqi
改革戰記 : 營造灣仔 / 黃英琦
by Huang, Yingqi, 1959-
黃英琦, 1959-
Xianggang : Si wang luo you xian gong si, 2011
香港 : 思網絡有限公司, 2011
 
 
Zhong Ying jie yu Shatoujiao jin qu / Xianggang di fang zhi ban gong shi, Shenzhen Shi shi zhi ban gong shi bian zuan ; [zhu bian: Liu Zhipeng, Huang Ling, Sun Xiao]
中英街與沙頭角禁區 / 香港地方志辦公室, 深圳市史志辦公室編纂 ; [主編: 劉智鵬, 黃玲, 孫霄]
Xianggang : He ping tu shu you xian gong si, 2011
香港 : 和平圖書有限公司, 2011
 
 
Wen wu jiao yu zai Da'ao / Liao Disheng, Zhang Zhaohe zhu bian
文物教育在大澳 / 廖迪生, 張兆和主編
Xianggang : Xianggang ke ji da xue hua nan yan jiu zhong xin, 2008
香港 : 香港科技大學華南研究中心, 2008
 
 
Pingshan Deng zu qian nian shi tan suo / Deng Shengshi bian zhuan
屏山鄧族千年史探索 / 鄧聖時編撰
[Xianggang] : Deng Guangxian, 1999
[香港] : 鄧廣賢, 1999
 
 
Zhong Gang bian jie de bai nian bian qian : cong Shatoujiao Lianmakeng Cun shuo qi / Ruan Zhi zhu
中港邊界的百年變遷 : 從沙頭角蓮蔴坑村說起 / 阮志著
by Ruan, Zhi
阮志
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2012 , ©2012
香港 : 三聯書店(香港)有限公司, 2012
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Shan he, jia guo, nan min qing : Tiaojingling xiao gu shi / Luo Jinyi, Lei Haochang bian zhu
山河・家國・難民情 : 調景嶺小故事 / 羅金義, 雷浩昌編著
by Luo, Jinyi
羅金義
Xianggang : Hui zhi chu ban you xian gong si, 2015
香港 : 匯智出版有限公司, 2015
BookBook [text, volume]
 
 
Wo shi jie dao guan cha yuan : hua yuan jie de wen hua de jing / Guo Siheng
我是街道觀察員 : 花園街的文化地景 / 郭斯恆著
by Guo, Siheng
郭斯恆
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2016
香港 : 三聯書店(香港)有限公司, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Ming wa kou : yi pie jing hong = A glimpse through Ming-Wa-Kou / zhu bian: Hong Xuelian, Wu Lezhi
明瓦口 : 一瞥驚鴻 = A glimpse through Ming-Wa-Kou / 主編: 洪雪蓮, 伍樂之
Xianggang : Ming ai she qu fa zhan fu wu, 2019
香港 : 明愛社區發展服務, 2019
BookBook [text, performed music, volume, audio disc]
 
 
Zhong Ying jie wang shi : te qu zhong de "te qu" = Memories of the Chung Ying Street / Sun Xiao zhu
中英街往事 : 特区中的"特区" = Memories of the Chung Ying Street / 孙霄著
by Sun, Xiao
孙霄
Shenzhen : Shenzhen bao ye ji tuan chu ban she, 2018
深圳 : 深圳报业集团出版社, 2018
BookBook [text, volume]
 
 
Bei hu lüe de zhu jue : Xinjie xiang yi ju fa zhan ji qi Zhonghua min zu wen hua cheng chuan / Liao Shulan zhu
被忽略的主角 : 新界鄉議局發展及其中華民族文化承傳 / 廖書蘭著
by Liao, Shulan
廖書蘭
Xianggang : Shang wu yin shu guan, 2018 nian 6 yue
香港 : 商務印書館, 2018年6月
BookBook [text, volume]
 
 
Xianggang chou wei ren wu / [zuo zhe Wu Xiangmin ; bian ji Zhang Liyu, Tan Yanyu]
香港籌委人物 / [作者吳祥珉 ; 編輯張麗瑜, 譚燕瑜]
Xianggang : Xianggang shang bao : Fa xing Zhonghua shu ju, 1996-<1997 >
香港 : 香港商報 : 發行中華書局, 1996-<1997 >
 
 
Lianmakeng Cun zhi / Liu Shuyong, Su Wanxing zhu bian
蓮麻坑村志 / 劉蜀永, 蘇萬興主編
Xianggang : Zhonghua shu ju (Xianggang) you xian gong si, 2015 , ©2015
香港 : 中華書局(香港)有限公司, 2015
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Xinjie xiang yi ju shi : you zu jie di dao yi guo liang zhi / Xue Fengxuan, Kuang Zhiwen bian zhu
新界鄉議局史 : 由租借地到一國兩制 / 薛鳳旋, 鄺智文編著
by Xue, Fengxuan
薛鳳旋, 1947-
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si : Xianggang Jin hui da xie dang dai Zhongguo yan jiu suo, 2011
香港 : 三聯書店(香港)有限公司 : 香港浸會大學當代中國研究所, 2011
 
 
Shenzhen, Xianggang ke ji chan ye he zuo : guo ji ke ji hui ju / diao yan ji gou, Shenzhen shi mao yi ke ji ju, Shenzhen shi ke ji he xin xi ju, Xianggang mao yi fa zhan ju ;...
深圳、香港科技產業合作 : 國際科技匯聚 / 調研機構, 深圳市貿易科技局, 深圳市科技和信息局, 香港貿易發展局 ; 協辦機構, 深港產學研基地 ; 合作編寫, 劉佩瓊及香港貿易發展局硏究部
by Liu, Peiqiong
劉佩瓊
Xianggang : Xianggang mao yi fa zhan ju yan jiu bu, 2007
香港 : 香港貿易發展局研究部, 2007
 
 
Zhe ge te shou bu tai leng / zuo zhe : Qu Yingyan
這個特首不太冷 / 作者 : 屈穎妍
by Qu, Yingyan
屈穎妍
Xianggang : Quan chuan mei you xian gong si, [2017]
香港 : 圈傳媒有限公司, [2017]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Qing song guan ren shen jiu er peng zai zhan = Ching Chung bonsai / [bian ji Qing song guan pen zai zhan chu guan li wei yuan hui]
靑松觀壬申九二盆栽展 = Ching Chung bonsai / [編輯靑松觀盆栽展出管理委員會]
by Qing song guan pen zai zhan (1992)
靑松觀盆栽展 (1992)
[Xianggang] : Qing song guan, [1992?]
[香港] : 靑松觀, [1992?]
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Shan yu ren tong : yu Xianggang tong bu cheng zhang de Dong hua san yuan, 1897-1997 / [Ding Xinbao zhu]
善與人同 : 與香港同步成長的東華三院, 1897-1997 / [丁新豹著]
by Ding, Xinbao
丁新豹
Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2010
香港 : 三聯書店 (香港) 有限公司, 2010
 
 
Zhongguo, Xianggang, Shengbaoluo : 165 nian de ren yu shi dai / Shengbaoluo shu yuan tong xue hui bian zhu
中國・香港・聖保羅 : 165年的人與時代 / 聖保羅書院同學會編著
Xianggang : Shang wu yin shu guan (Xianggang) you xian gong si, 2016
香港 : 商務印書館(香港)有限公司, 2016
BookBook [text, volume]
 
 
Gei chuan guo hei yi de ren / Xue min si chao ; [bian ji Lu Ziying]
給穿過黑衣的人 / 學民思潮 ; [編輯盧梓塋]
[Hong Kong] : Bai juan chu ban she, 2013
[Hong Kong] : 白卷出版社, 2013
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Tie wu na han / Xue min si chao
鐵屋吶喊 / 學民思潮
Xianggang : Ming chuang chu ban she you xian gong si, er ling yi san [2013]
香港 : 明窗出版社有限公司, 二〇一三 [2013]
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.