National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 112729 Results for subject:Housing.
Sort by:
 
 
Shen zhen fang gai quan ji lu (1988-2005) = Complete record of housing system reform in Shenzhen / Shenzhen Shi zhu fang he jian she ju bian zhu
深圳房改全记录 (1988-2005) = Complete record of housing system reform in Shenzhen / 深圳市住房和建设局编著
by Shenzhen Shi zhu fang he jian she ju
深圳市住房和建设局
Shenzhen Shi : [publisher not identified], [2005]
深圳市 : [publisher not identified], [2005]
BookBook [text, volume]
 
 
Cang zai shan ao li de shen mi jia yuan : Zhongguo Kejia tu lou wen hua / He Zhixi, Zhang Shengben bian zhu
藏在山坳里的神秘家园 : 中国客家土楼文化 / 何志溪, 张胜本编著
by He, Zhixi
何志溪
Ha'erbin Shi : Heilongjiang ren min chu ban she, 2012
哈尔滨市 : 黑龙江人民出版社, 2012
 
 
Chang jia zhuang yuan / zhu bian, Geng Yanbo ; fu zhu bian, Li Linwa, Zhao Jiguang, Liu Yuhe
常家庄园 / 主编, 耿彦波 ; 副主编, 李林娃, 赵继光, 刘玉和
Taiyuan Shi : Shanxi ren min chu ban she, 2008
太原市 : 山西人民出版社, 2008
 
 
Zhang Gaoli, Wang Ju zai Shenzhen de yi zhuang xing zheng su song an / Gong Ming bian zhu
張高麗、王炬在深圳的一樁行政訴訟案 / 公明編著
by Gong, Ming
公明
Xianggang : Huan qiu shi ye (Xianggang) gong si, 2007
香港 : 環球實業(香港)公司, 2007
 
 
Sichuan min zu di qu shui dian gong cheng yi min zheng ce yan jiu = Sichuan minzu diqu shuidian gongcheng yimin zhengce yanjiu / Zhuang Wanlu zhu bian
四川民族地区水电工程移民政策研究 = Sichuan minzu diqu shuidian gongcheng yimin zhengce yanjiu / 庄万禄主编
Beijing Shi : Min zu chu ban she, 2007
北京市 : 民族出版社, 2007
 
 
Uniform title: Mémoires pour servir à l'histoire de Brandebourg. English
by Frederick King of Prussia, 1712-1786
Edinburgh : Printed by E. and J. Robertsons; for W. Gray in the front of the east wing of the Exchange, MDCCLIX. [1759]
BookBook, OnlineOnline
 
 
Uniform title: Mémoires pour servir à l'histoire de Brandebourg. English
by Frederick King of Prussia, 1712-1786
Dublin : Printed for William Williamson, at Mecn̆as's Head, in Bride-Street, M,DCC,LX. [1760]
BookBook, OnlineOnline
 
 
Glass House Mountains : Friends of Bankfoot House Inc, 2013 , ©2013
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.