National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 54 Results for subject:"Human capital -- China."
Sort by:
 
 
Guangxi ren cai fa zhan bao gao 2008 [electronic resource] / Xiao Hua
广西人才发展报告2008 [electronic resource] / 肖化
by Xiao, Hua
肖化
Nanning : Guangxi ren min chu ban she, 2009
南宁 : 广西人民出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Ren yuan su zhi ce ping li lun yu fang fa [electronic resource] / Zhao Jianwei, He Ling
人员素质测评理论与方法 [electronic resource] / 赵建伟, 何玲
by Zhao, Jianwei
赵建伟
Chengdu : Sichuan da xue chu ban she, 2007
成都 : 四川大学出版社, 2007
BookBook, OnlineOnline
 
 
Zhongguo ren li zi yuan jie gou da diao zheng = The structure adjustment of Chinese human resources / Wang Zhigui zhu
中国人力资源结构大调整 = The structure adjustment of Chinese human resources / 王知桂著
by Wang, Zhigui
王知桂
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2006
北京市 : 社会科学文献出版社, 2006
 
 
2005 Zhongguo ren cai bao gao : gou jian he xie she hui li shi jin cheng zhong de ren cai kai fa / Zhongguo ren shi ke xue yan jiu yuan
2005中国人才报告 : 构建和谐社会历史进程中的人才开发 / 中国人事科学研究院
Beijing : Ren min chu ban she, 2005
北京 : 人民出版社, 2005
 
 
Zhongguo ren li zi ben ding jia yan jiu / Duan Xingmin, Zhang Zhihong ... [et al.] zhu
中国人力资本定价硏究 / 段兴民, 张志宏等著
Xi'an : Xi'an jiao tong da xue chu ban she, 2005
西安 : 西安交通大学出版社, 2005
 
 
Fu nü ren li zi yuan kai fa yu fu nü fa zhan / Hu Jin, Jiang Chaoying zhu
妇女人力资源开发与妇女发展 / 胡近, 蒋超英著
by Hu, Jin
胡近
[Shanghai] : Shanghai gu ji chu ban she, [2004]
[上海] : 上海古籍出版社, [2004]
 
 
Ren cai zi yuan xue dao lun / zhu bian Su Tinglin, Wang Tongxun ; fu zhu bian Zhen Yuantai, Wu Xuefang, Wang Heping
人才资源学导论 / 主编苏廷林, 王通讯 ; 副主编甄源泰, 吴雪芳, 王和平
Beijing : Zhongguo ren shi chu ban she, 1994
北京 : 中国人事出版社, 1994
 
 
Shui lai cheng qi ming tian de Zhongguo : ren cai wen ti re dian tou shi / Wen Jinhai zhu
谁来撑起明天的中国 : 人才问题热点透视 / 温金海著
by Wen, Jinhai, 1963-
温金海, 1963-
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2007
北京 : 中国社会科学出版社, 2007
 
 
Zhongguo da lu ren li zi yuan fen pei wen ti zhi yan jiu : cong zhi du mian fen xi / Gao Chang
中國大陸人力資源分配問題之硏究 : 從制度面分析 / 高長
by Gao, Chang
高長
Taibei Shi : Zhonghua jing ji yan jiu yuan, Minguo 71 [1982]
台北市 : 中華經濟硏究院, 民國71 [1982]
 
 
Zhongguo qi ye ji tuan ren li zi yuan guan li zhan lue yan jiu / Zhao Shuming zhu
中国企业集团人力资源管理战略研究 / 赵曙明著
by Zhao, Shuming
赵曙明
Nanjing Shi : Nanjing da xue chu ban she, 2003
南京市 : 南京大学出版社, 2003
 
 
Ren li zi ben bu jun deng yu wo guo di qu shou cha ju [electronic resource] / Zhang Ouxiang
人力资本不均等与我国地区收入差距 [electronic resource] / 张藕香
by Zhang, Ouxiang
张藕香
Beijing Shi : Jing ji ke xue chu ban she, 2009
北京市 : 经济科学出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Dang dai Zhongguo nü xing ren li zi ben tou zi yan jiu / Yan Yueping zhu
当代中国女性人力资本投资研究 / 晏月平著
by Yan, Yueping
晏月平
Beijing : Ren min chu ban she, 2008
北京 : 人民出版社, 2008
 
 
Wo guo shou ru cha ju de cheng yin yu yan bian : ji yu ren li zi ben shi jiao de fen xi / Jin Weidong zhu
我国收入差距的成因与演变 : 基于人力资本视角的分析 / 靳卫东著
by Jin, Weidong
靳卫东
Beijing : Ren min chu ban she, 2011
北京 : 人民出版社, 2011
 
 
Nong cun ren cai kai fa lun / Zhao Shirong zhu
农村人才开发论 / 赵世荣著
by Zhao, Shirong
赵世荣
Beijing shi : Zhongguo ren shi chu ban she, 1992
北京 : 中国人事出版社, 1992
 
 
Jie chu ke ji ren cai de cheng zhang li cheng : Zhongguo ke xue yuan ke ji ren cai cheng zhang gui lu yan jiu / zhu bian Bai Chunli
杰出科技人才的成长历程 : 中国科学院科技人才成长规律研究 / 主编白春礼
Beijing : Ke xue chu ban she, 2007
北京 : 科学出版社, 2007
 
 
Ren li zi yuan gai lun / Yao Yuqun zhu
人力资源概论 / 姚裕群著
by Yao, Yuqun
姚裕群
Beijing Shi : Zhongguo lao dong chu ban she : Xin hua shu dian zong dian ke ji fa xing suo fa xing, 1992
北京市 : 人中国劳动出版社 : 新华书店总店科技发行所发行, 1992
 
 
Dongbei lao gong ye ji di lao dong li jiu ye yan jiu / Mu Huaizhong, Song Limin zhu
东北老工业基地劳动力就业研究 / 穆怀中, 宋丽敏著
by Mu, Haizhong
穆怀中
Beijing : Jing ji ke xue chu ban she, 2011
北京 : 经济科学出版社, 2011
BookBook [text, volume]
 
 
Zhongguo ren cai shi : cheng cai xuan cai yong cai zhi dao / zhu bian Li Shuxi ; fu zhu bian Zhu Yaoting, Chang Jiaozhen
中国人才史 : 成才选才用才之道 / 主编李树喜 ; 副主编朱耀廷, 常校珍
Beijing : Zhongguo guo ji guang bo chu ban she, 1992
北京 : 中国国际广播出版社, 1992
 
 
Nan fang ren cai 2009 nian du Guangdong di qu xin chou diao cha bao gao / Zhongguo nan fang ren cai shi chang, Guangzhou ren li zi yuan guan li xue hui, Guangzhou Shi ren cai...
南方人才2009年度广东地区薪酬调查报告 / 中国南方人才市场, 广州人力资源管理学会, 广州市人才研究院联合编著
Guangzhou : Guangdong jing ji chu ban she, 2009
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.