National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 2742 Results for subject:"Human ecology."
Sort by:
 
 
Nong cun cheng zhen hua yu sheng tai an quan / Yang Jiadong, Qin Xingfang, Shan Yihu zhu
农村城镇化与生态安全 / 杨家栋, 秦兴方, 单宜虎著
by Yang, Jiadong
杨家栋
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2005
北京市 : 社会科学文献出版社, 2005
 
 
Alashan sheng tai huan jing de e hua yu she hui wen hua de bian qian / Liu Kuili, Gao Bingzhong zhu bian ; Ma Qiang ... [et al.] zhu
阿拉善生态环境的恶化与社会文化的变迁 / 刘魁立, 高丙中主编 ; 马强 ... [et al.]著
Beijing Shi : Xue yuan chu ban she, 2007
北京市 : 學苑出版社, 2007
 
 
Ningxia Hui zu she qu ren di guan xi yan jiu = Research of man-land relationship in Hui community of Ningxia / Chen Zhongxiang, Sha Aixia, Ma Hailong zhu
宁夏回族社区人地关系研究 = Research of man-land relationship in Hui community of Ningxia / 陈忠祥, 沙爱霞, 马海龙著
by Chen, Zhongxiang
陈忠祥
Yinchuan Shi : Ningxia ren min chu ban she, 2007
银川市 : 宁夏人民出版社, 2007
 
 
Oxford : Pergamon Press, 1977-1985
 
 
Tokyo] Tōkyō Daigaku Shuppankai
 
 
Zhi you yi ge di qiu : dui yi ge xiao xiao xing xing de guan huai he wei hu / Babala Wode, Leinei Dubosi zhu bian ; Guo wai gong hai zi liao bian yi zu yi
只有一個地球 : 对一个小小行星的关怀与维护 / 芭芭拉 沃德, 雷内杜博斯主编 ; 国外公害资料编译组译
Uniform title: Only one earth : the care and maintenance of a small planet. Chinese
by Ward, Barbara, 1914-1981
Beijing : Shi you gong ye chu ban she, 1981
北京 : 石油工业出版社, 1981
BookBook [text]
 
 
 
Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1968
 
New search | User lists | Site feedback | Ask a librarian | Help
-
Members of Aboriginal, Torres Strait Islander and Maori communities are advised that this catalogue contains names and images of deceased people. All users of the catalogue should also be aware that certain words, terms or descriptions may be culturally sensitive and may be considered inappropriate today, but may have reflected the author's/creator's attitude or that of the period in which they were written.