National Library of Australia

The National Library building is closed temporarily until further notice, in line with ACT Government COVID-19 health restrictions.
Find out more

Showing 1 - 20 of 4752 Results for subject:Illustrations.
Sort by:
 
 
Zhu pi ping zan Shi tou ji shi hua ji
硃批評贊石頭記詩畫集
Taibei : Zhonghua shi jie zi liao gong ying chu ban she, Minguo 65 [1976]
台北 : 中華世界資料供應出版社, 民國65 [1976]
 
 
Hong lou meng cha tu / Wang Chao
红楼梦插圖 / 王钊
by Wang, Zhao
王钊
[Tsinan] : Shandong ren min chu ban she : Shandong sheng xin hua shu dian fa xing, 1982
[Tsinan] : 山東人民出版社 : 山東省新华书店发行, 1982
BookBook [text, volume]
 
 
Shui hu ren wu quan tu / Du Jin hui
水滸人物全圖 / 杜堇繪
by Du, Jin, active 1465-1487
杜堇, active 1465-1487
Taibei : Yi wen yin shu guan, Minguo 65 [1976]
台北 : 藝文印書館, 民國 65 [1976]
 
 
Shui hu ye zi / Chen Laolian zuo ; Gu Bingxin shou cang
水滸葉子/ 陈老莲作; 顾炳鑫收藏
by Chen, Hongshou, 1598-1652
陈洪绶, 1598-1652
[Chengdu shi?] : Sichuan mei shu chu ban she : Sichuan sheng xin hua shu dian fa xing, 1986
[成都市?] : 四川美术出版社: 四川省新华书店发行, 1986
 
 
Shui hu ren wu quan tu / Du Jin hui
水滸人物全圖 / 杜堇繪
Uniform title: Shui hu quan tu
by Du, Jin, active 1465-1487
杜堇, active 1465-1487
Shanghai : Duo yun xuan, 1959
上海 : 朶雲軒, 1959
 
 
Hui hua Lu Xun xiao shuo / Feng Zikai zuo
繪畫魯迅小說 / 豐子愷作
by Feng, Zikai, 1898-1975
豐子愷, 1898-1975
[Xianggang : s.n., 1977?]
[香港 : s.n., 1977?]
 
 
Wu jiao tu / [Lin Chunshui juan]
武教圖 / [林春水鐫]
[S.l. : s.n., between 1800 and 1899?]
 
 
Man hua Zhou yi / yuan zhu Cui Yingchen, Li Jidong ; hui hua Bian Yingyu ; bian yi Yu Jia
漫画周易 / 原著崔英辰, 李基东 ; 绘画边暎雨 ; 编译雨家
Uniform title: Manhwa Chuyŏk. Chinese
漫畫周易. Chinese
by Chʻoe, Yŏng-jin
崔英辰
Beijing : Zhongguo guang bo dian shi chu ban she, 1995
北京 : 中国广播电视出版社, 1995
 
 
Feng Zikai man hua xiao shuo / [Feng Zikai]
丰子恺漫画小說 / [丰子恺]
Uniform title: Man hua A Q zheng zhuan
漫画阿Q正传
by Feng, Zikai, 1898-1975
丰子恺, 1898-1975
Hangzhou : Zhejiang wen yi chu ban she : Zhejiang sheng xin hua shu dian jing xiao, 1992
杭州 : 浙江文艺出版社 : 浙江省新华书店经销, 1992
 
 
Shui hu tu zan / [Du Jin hui zhuan]
水滸圖贊 / [杜堇繪撰]
by Du, Jin, active 1465-1487
杜堇, active 1465-1487
Yangcheng [Guangzhou] : Guang bai song zhai cang ben, [1882?]
羊城 [廣州] : 廣百宋齋藏本, [1882?]
 
 
Qin ding Shu jing tu shuo : [50 juan] / [Sun Jianai ... et al. zuan ji]
欽定書經圖說 : [50卷] / [孫家鼐 ... et al. 纂輯]
by Sun, Jianai, 1827-1909
孫家鼐, 1827-1909
[China : s.n.], Guangxu 31 nian [1905]
[China : s.n.], 光緖31年[1905]
 
 
Hui hua Lu Xun xiao shuo / Feng Zikai zuo
繪畫魯迅小說 / 豐子愷作
by Feng, Zikai, 1898-1975
豐子愷, 1898-1975
Xianggang : Wan ye shu dian, 1954
香港 : 萬葉書店, 1954
 
 
Wu Song da hu / Liu Jiyou hui ; Liu Jiezhang, Wu Yuling gai bian
武松打虎 / 刘继卣绘 ; 刘洁彰, 吴玉龄改编
by Liu, Jiyou, 1918-
刘继卣, 1918-
Beijing : Ren min mei shu chu ban she : fa xing zhe Xin hua shu dian Beijing fa xing suo, 1978
北京 : 人民美術出版社 : 发行者新华书店北京发行所, 1978
 
 
Li sao tu / (Qing) Xiao Yuncong hui
離騷圖 / (清)蕭雲從繪
by Xiao, Yuncong, 1596-1673
蕭雲從, 1596-1673
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2013
上海 : 上海古籍出版社, 2013
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Hwachʻŏp e tamgin Chosŏn Ilbo pʻunggtŏng / Kim Chŏng chiŭm
화첩 에 담긴 조선 일보 풍경 / 김 정 지음
by Kim, Chŏng, 1939-
김 정, 1939-
Sŏul-si : Yegyŏng, 2005
서울시 : 예경, 2005
 
 
Oku no hosomichi emaki, Matsuo Bashō bun, Yosa Buson hitsu, Okada Rihei kaisetsu
奥の細道画卷, 松尾芭蕉・文, 與謝蕪村・筆, 岡田利兵衛・解說
by Yosa, Buson, 1716-1784
與謝蕪村, 1716-1784
Kyōto, Yutaka Shobō, Shōwa 48 (1973)
京都, 豊書房, 昭和48 (1973)
BookBook [text, volume]
 
 
Uniform title: Manʾyōshū. English & Japanese
萬葉集. English & Japanese
Tōkyō : Pie Bukkusu, 2002
東京 : ピエ・ブックス, 2002
 
 
Ming Rong yu tang ke Shui hu zhuan tu / Zhonghua shu ju Shanghai bian ji suo bian ji
明容與堂刻水滸傳圖 / 中華書局上海編輯所編輯
Beijing : Zhonghua shu ju, 1965
北京 : 中華書局, 1965
 
 
Da zang jing. Tu xiang bu : Dazheng yuan ban
大藏經. 圖像部 : 大正原版
Taibei shi : Xin wen feng chu ban gong si, Minguo 72 [1983]
臺北市 : 新文豐出版公司, 民國72 [1983]
 
 
Bai she zhuan / [Yangliuqing hua she]
白蛇傳 / [楊柳靑画社]
[Tianjin] : Yangliuqing hua she, [1997?]
[Tianjin] : 楊柳靑画社, [1997?]
BookBook [text, still image, volume]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.