National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 2578 Results for subject:Incidence.
Sort by:
 
 
Ji an / Da Mu bian. Jinan can an / Tongxinren ji
濟案 / 大木編. 濟南惨案 / 痛心人輯
[Taibei xian Yonghe Shi] : Wen hai chu ban she, [1987?]
[台北縣永和市] : 文海出版社, [1987?]
 
 
Xi'an shi bian shi liao / Zhu Wenyuan bian
西安事變史料 / 朱文原編
Taibei Shi : Guo shi guan, Minguo 82-<86 > [1993-<1997 >
台北市 : 國史館, 民國82-<86 > [1993-<1997 >
 
 
Jinan wu san can an / Jiang Yongjing bian
濟南五三慘案/ 蔣永敬編
Taibei Shi : Zheng zhong shu ju, Minguo 67 [1978]
臺北市 : 正中書局, 民國67 [1978]
 
 
Xi'an shi bian xin lun / Luo Yuming zhu
西安事变新论 / 罗玉明著
by Luo, Yuming
罗玉明
Beijing : Zhong yang wen xian chu ban she, 2000
北京 : 中央文献出版社, 2000
 
 
Xi'an shi bian yan jiu / Xi'an shi bian yan jiu hui bian ; Cong Yiping zhu bian
西安事變研究 / 西安事变研究会编 ; 丛一平主编
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she, 1988
西安 : 陕西人民出版社, 1988
 
 
Jinan can an / Li Jiazhen zhu
济南惨案 / 李家振著
by Li, Jiazhen
李家振
[Peking] : Zhongguo zheng fa da xue chu ban she, 1987
[Peking] : 中国政法大学出版社, 1987
 
 
Xi'an shi bian zhen shi / Yao Lifu deng bian zhu
西安事變珍史 / 姚立夫等編著
Taibei Shi : Yao sheng wen hua shi ye you xian gong si : Zong jing xiao San you tu shu gong si, Minguo 77 [1988]
台北市 : 躍升文化事業有限公司 : 總經銷三友圖書公司, 民國77 [1988]
 
 
Xi shuo Xi'an shi bian / Zhu zuo zhe Wang Yuting ; bian ji zhe Zhuan ji wen xue za zhi she
細說西安事變/ 著作者王禹廷;編輯者傳記文學雜誌社
by Wang, Yuting
王禹廷
Taibei Shi : Zhuan ji wen xue chu ban she , Minguo 78 [1989]
臺北市: 傳記文學出版社, 民國78 [1989]
 
 
Xi'an shi bian / Li Jie bian xie
西安事变 / 李捷编写
by Li, Jie
李捷
[Peking] : Xin hua chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1990
[Peking] : 新华出版社 : 新华书店经销, 1990
 
 
Wu san xue ji / Zhongguo guo min dang Hebei sheng dang wu zhi dao wei yuan hui bian
五三血跡 / 中國國民黨河北省黨務指導委員會編
Taibei Xian Yonghe Shi : Wen hai chu ban she, Minguo 76 [1987]
台北縣永和市 : 文海出版社 , 民國76 [1987]
 
 
Jie Jiang zhe zhi meng : xin pi lu de Xi'an shi bian nei mu / Chen Shouzhong zhu
劫蔣者之夢 : 新披露的西安事變内幕 / 陳守中著
by Chen, Shouzhong
陳守中
[Carle Place, NY] : Ming jing chu ban she, 2010
[Carle Place, NY] : 明鏡出版社, 2010
 
 
Xi'an shi bian shi liao / Yi ming bian
西安事變史料 / 佚名編
[Taibei xian Yonghe zhen] : Wen hai chu ban she, [Minguo 62 i.e. 1973]
[台北縣永和鎮] : 文海出版社, [民國 62 i.e. 1973]
 
 
Mei li dao shi jie shi mo / ben she bian
美麗島事件始末 / 本社編
Taibei : Min zhong ri bao chu ban bu : Min zhong wen hua chu ban she, Minguo 69 [1980]
台北 : 民衆日報出版部 : 民眾文化出版社, 民國69 [1980]
 
 
Wan wei jiu wang de shi shi : Xi'an shi bian / Zhang Kuitang zhu
挽危救亡的史诗 : 西安事变 / 张魁堂著
by Zhang, Kuitang
张魁堂
Guilin shi : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 1994
桂林市 : 广西师范大学出版社, 1994
 
 
Jinan wu sa can an qin li ji
济南五三惨案亲历记
Beijing : Zhongguo wen shi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 中国文史出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Xi'an shi bian shi lu / Ji Naijun, Shen Hui zhu
西安事变实录 / 姬乃军, 申辉著
by Ji, Naijun
姬乃军
Xi'an : Shaanxi ren min chu ban she, 2007
西安 : 陕西人民出版社, 2007
 
 
Mei li dao shi nian feng yun / [bian ji Xin xin wen zhou kan bian ji bu]
美麗島十年風雲 / [編輯新新聞周刊編輯部]
Taibei Shi : Xin xin wen wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 1989
台北市 : 新新聞文化事業股份有限公司, 1989
 
 
by Li, Yunhan, 1927-
Taibei shi : Jin dai Zhongguo chu ban she : zong jing xiao Zhong yang wen wu gong ying she, Minguo 71 [1982]
 
 
Kenshō Kōbe Jiken / chosha Nemoto Katsuo
検証神戶事件 / 著者根本克夫
by Nemoto, Katsuo, 1917-
根本克夫, 1917-
Ōsaka-shi : Sōgei Shuppan, 1990
大阪市 : 創芸出版, 1990
 
 
Xi'an shi bian ji shi / Shen Bochun
西安事变纪实 / 申伯纯
by Shen, Bochun
申伯纯
Beijing : Ren min chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1979
北京 : 人民出版社 : 新華書店发行, 1979
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.