National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 131 Results for subject:"Income distribution -- China."
Sort by:
 
 
She hui zhu yi shi chang jing ji zhong de shou ru fen pei ti zhi yan jiu / Zhang Zuoyun, Lu Yanchun zhu
社会主义市场经济中的收入分配体制硏究 / 张作云, 陆燕春著
by Zhang, Zuoyun
张作云
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2004
北京 : 商务印书馆, 2004
 
 
Gong ping yu bu ping : dang dai Zhongguo de lao dong shou ru wen ti yan jiu / Xin Weiping zhu
公平与不平 : 当代中国劳动收入问题硏究 / 信卫平著
by Xin, Weiping
信卫平
Beijing Shi : Zhongguo lao dong she hui bao zhang chu ban she, 2002
北京市 : 中国劳动社会保障出版社, 2002
 
 
Xian fu! Gong fu? : Zhongguo zhuan xing qi de shou ru fen pei / Lai Desheng
先富!共富? : 中国转型期的收入分配 / 赖德胜
by Lai, Desheng
赖德胜
Wuhan Shi : Hubei ren min chu ban she, 1999
武汉市 : 湖北人民出版社, 1999
 
 
Zhongguo lao dong li shi chang zhuan xing zhong de ge ren shou ru fen pei yan jiu [electronic resource] / Shen Danhong
中国劳动力市场转型中的个人收入分配研究 [electronic resource] / 申丹虹
by Shen, Danhong
申丹虹
Beijing : Jing ji ke xue chu ban she, 2009
北京 : 经济科学出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Xiao kang mu biao he shi xian tu jing / Wang Mengkui, Guo Zhenying bian
小康目標和實现途徑 / 王梦奎,郭振英编
Beijing shi : Hong qi chu ban she, 1992
北京市 : 红旗出版社, 1992
 
 
Ping deng yu xiao lü de dui hua : Zhongguo ge ren shou ru fen pei xian zhuang ji qi chu lu / Zhong Dong
平等与效率的对话 : 中国个人收入分配现状及其出路 / 忠东
by Zhong, Dong, 1954-
忠东, 1954-
[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1993
[Peking] : 中国社会科学出版社 : 新华书店经销, 1993
 
 
by Meng, Xin
Adelaide, S. Aust. : Chinese Economy Research Unit, University of Adelaide, 1995
 
 
Gong ping yu xiao lü : dang dai Zhongguo de shou ru fen pei wen ti / Yang Yiyong deng zhu
公平与效率 : 当代中国的收入分配问题 / 杨宜勇等著
BeiJing : Jin ri Zhongguo chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1997
北京 : 今日中国出版社 : 新华书店经销, 1997
 
 
Zhuan huan fen pei ji zhi, li shun fen pei guan xi / Guo wu yuan fen pei zhi du gai ge wei yuan hui ban gong shi ke ti zu
转换分配机制, 理顺分配关系 / 国务院分配制度改革委员会办公室课题组
Beijing shi : Zhongguo jing ji chu ban she, 1994
北京市 : 中国经济出版社, 1994
 
 
by Shi, Li
Helsinki, Finland : United Nations University, World Institute for Development Economics Research, 2001
 
 
Ge ren shou ru fen pei bi jiao yan jiu / zhu zhe Zeng Linghua ... [et al.]
个人收入分配比较硏究 / 著者曾令华 ... [et al.]
Wuchang : Hua zhong li gong da xue chu ban she, Xin hua shu dian Hubei fa xing suo jing xiao, 1995
武昌 : 华中理工大学出版社 : 新华书店湖北发行所经销, 1995
 
 
by Lui, Hon-Kwong
Hong Kong : City University of Hong Kong Press, 1997
 
 
Wo guo shou ru fen pei ti zhi yan jiu / xiang mu fu ze ren Song Xiaowu
我国收入分配体制研究 / 项目负责人宋晓梧
Beijing Shi : Zhongguo lao dong she hui bao zhang chu ban she, 2005
北京市 : 中国劳动社会保障出版社, 2005
 
 
by Wan, Guang-Hua
Helsinki, Finland : United Nations University, World Institute for Development Economics Research, c2002
 
 
Zhuan xing jing ji zhong de hong guan shou ru fen pei = Macro-income distribution in the transition period of China / Yang Canming zhu
转型经济中的宏观收入分配 = Macro-income distribution in the transition period of China / 杨灿明著
by Yang, Canming
杨灿明
Beijing Shi : Zhongguo lao dong she hui bao zhang chu ban she, 2003
北京市 : 中国劳动社会保障出版社, 2003
 
 
by Li, Hongbin
Helsinki, Finland : United Nations University, World Institute for Development Economics Research, 2006
BookBook, OnlineOnline
 
 
Lun Zhongguo xian jie duan si ying qi ye de fen pei guan xi / Li Ling'e zhu
论中国现阶段私营企业的分配关系 / 李玲娥著
by Li, Ling'e, 1964-
李玲娥, 1964-
Beijing : Jing ji ke xue chu ban she : xin hua shu dian jing xiao, 2004
北京 : 经济科学出版社 : 新华书店经销, 2004
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.