National Library of Australia

Enjoy a CovidSafe visit to the National Library. Read more...

Showing 1 - 20 of 70980 Results for subject:India.
Sort by:
 
 
Zhongguo Yunnan yu Yindu li shi xian zhuang he wei lai / Ren Jia, Niu Hongbin, Zhou Zhisheng zhu
中国云南与印度历史现状和未来 / 任佳, 牛鸿斌, 周智生著
by Ren, Jia
任佳
Kunming Shi : Yunnan ren min chu ban she, 2006
昆明市 : 云南人民出版社, 2006
 
 
Yindu gu fo guo you ji / zhu zhe Li Juncheng
印度古佛國遊記 / 著者李俊承
by Li, Juncheng
李俊承
Xinjiapo : Xinjiapo fo jiao zong hui, Minguo 53 [1964]
新嘉坡 : 新嘉坡佛教總會, 民國53 [1963]
 
 
Wai phra thī ʻIndīa / Witsanu Khrư̄angām ; bannāthikān, Praphā Hētrakūn
ไหว้พระที่อินเดีย / วิษณุ เครืองาม ; บรรณาธิการ, ประภา เหตระกูล
by Witsanu Khrư̄angām
วิษณุ เครืองาม
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Khrư̄angām , 2561 [2018] , Krung Thēp : Sī Phrayā Kānphim, 2561 [2018]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวเครืองาม, ๒๕๖๑ , กรุงเทพฯ : สี่พระยาการพิมพ์, ๒๕๖๑
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Tianzhu xing / Zeng Zhanqiang zhu
天竺行 / 曾展強著
by Zeng, Zhanqiang
曾展強
Xianggang : Bo yi chu ban ji tuan : Fa xing Xiao tai yang you xian gong si, 1984
香港 : 博益出版集團 : 發行小太陽有限公司, 1984
 
 
Chao fo mu en ji / Lin Yutang
朝佛沐恩記/ 林鈺堂
by Lin, Yutang
林鈺堂
El Cerrito, CA : Yutang Lin, 1991
 
 
Zhong yin ji xing / Chen Sicheng
中印紀行 / 陳思誠
by Chen, Sicheng
陳思誠
[Hong Kong : s.n., 1987?]
 
 
Starai︠a︡ Indii︠a︡ : zametki na "Khozhenie za tri morii︠a︡" Afanasii︠a︡ Nikitina / I.P. Minaev
Старая Индия : Заметки на "Хожение за три моря" Афанасия Никитина / И.П. Минаев
by Minaev, I. P. (Ivan Pavlovich,), 1840-1890
Минаев, И. П. (Иван Павлович), 1840-1890
Moskva : Knizhnyĭ dom Librokom : URSS, 2009
Москва : Книжный дом Либроком : УРСС, 2009
 
 
Thīralư̄k nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Dō̜Rō̜. Phō̜nchai ʻAranyakānon na Wat Sōmmanatwihān, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n, Wanthī 6...
ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ ดร. พรชัย อรัณยกานนท์ ณ วัดโสมนัสวิหาร, กรุงเทพมหานคร, วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa ʻAranyakānon, 2560 [2017]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวอรัณยกานนท์, ๒๕๖๐
BookBook [text, still image, volume]
 
 
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Naī Yongsak Khanāthanawanit, na mēn Wat Thāt Thō̜ng, Wanʻāthit thī 4 Kumphāphan Phō̜.Sō̜. 2561
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายยงศักดิ์ คณาธนะวนิชย์ ณ เมรุวัดธาตุทอง วันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
Krung Thēp : Khrō̜pkhrūa Khanāthanawanit, 2561 [2018]
กรุงเทพฯ : ครอบครัวคณาธนะวนิชย์, ๒๕๖๑
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Da Tang Xiyu ji [microform] : 12 juan / Xuanzang ji ; [Bianji bian]
大唐西域記 [microform] : 12卷 / 玄奘記 ; [辯機編]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Da Tang Xiyu ji = DaTangXiyuji / Xuanzang (zhu) ; Ji Xianlin (dian jiao)
大唐西域记 = DaTangXiyuji / 玄奘(著) ; 季羡林(点校)
by Xuanzang, approximately 596-664
玄奘, approximately 596-664
Changchun Shi : Shi dai wen yi chu ban she, 2008
长春市 : 時代文藝出版社, 2008
 
 
Da Tang Xiyu ji / Xuanzang zhuan ; Zhang Xun jiao dian
大唐西域記 / 玄奘撰 ; 章巽校點
by Xuanzang, approximately 596-664
玄奘, ca. 596-664
Shanghai : Ren min chu ban she, 1977
上海 : 人民出版社, 1977
 
 
Da Tang Xiyu ji / fu Tang Xuanzang sanzang fashi zhuan lüe / Xuanzang, Bianji zhuan
大唐西域记 : 附唐玄奘三藏法师传略 / 玄奘, 辩机撰
by Xuanzang, approximately 596-664
玄奘, approximately 596-664
Taibei : Di ping xian chu ban she, 1978
台北 : 地平线出版社, 1978
 
 
Da Tang Xiyu ji [microform] : 12 juan / Xuanzang ji ; [Bianji bian]
大唐西域記 [microform] : 12卷 / 玄奘記 ; [辯機編]
by Xuanzang, approximately 596-664
玄奘, approximately 596-664
[Japan : s.n.], Chengying 2 [1653]
MicroformMicroform, BookBook
 
 
"Da Tang Xiyu ji" jin yi / Ji Xianlin ... [et al.]
《大唐西域记》今译 / 季羡林 ... [et al.]
Uniform title: Da Tang Xiyu ji
大唐西域记
by Xuanzang, approximately 596-664
玄奘, approximately 596-664
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she : Shanxi sheng xin hua shu dian fa xing, 1985
西安 : 陕西人民出版社 : 陕西省新華書店发行, 1985
 
 
Da Tang Xiyu ji / Shi Xuanzang yi ; Bianji zhuan
大唐西域記 / 釋玄奘譯;辯機撰
by Xuanzang, approximately 596-664
玄奘, approximately 596-664
Beijing : Zhonghua shu ju, 1991
北京: 中華書局, 1991
 
 
Somdet-- yū ʻIndia
สมเด็จฯ อยู่อินเดีย
by Phra Thīrayānamunī (Thī), Somdet, 1897-1984
พระธีรญาณมุนี (ธีร์), สมเด็จ, 1897-1984
[Krung Thēp] : Phon ʻĒk ʻĀthit Kamlangʻēk, 2527 [1984]
[กรุงเทพฯ] : พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก, ๒๕๒๗
BookBook [text, still image, volume]
 
 
Da Tang Xiyu ji jiao zhu / Xuanzang, Bianji yuan zhu ; Ji Xianlin deng jiao zhu
大唐西域記校注 / 玄奘, 辯機原著 ; 季羡林等校注
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1985
北京 : 中華書局 : 新華書店北京發行所發行, 1985
 
 
Da Tang Xiyu ji shi di yan jiu cong gao / Zhou Liankuan zhu
大唐西域记史地研究丛稿 / 周连宽著
by Zhou, Liankuan
周连宽
Beijing : Zhonghua shu ju : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984
北京 :b中华书局 : 新华书店北京发行所发行, 1984
 
 
Da Tang Xiyu ji jin yi / Ji Xianlin deng yi
大唐西域記今譯 / 季羨林等译
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she, 2008
西安 : 陜西人民出版社, 2008
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.