National Library of Australia

Preview the redeveloped Catalogue before it launches late July.

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 7769 Results for subject:"Indonesia -- History."
Sort by:
 
 
Du shi zha ji : guan yu Yindunixiya li shi yu Yindunixiya Hua ren / Yang Chengzhong
读史札记 : 关于印度尼西亚历史与印度尼西亚华人 / 杨诚中
by Yang, Chengzhong
杨诚中
[Jakarta : s.n.], 2002
 
 
by Moedjanto, G., 1938-
Yogyakarta [Indonesia] : Penerbitan Universitas Sanata Dharma, 2002
 
 
 
 
Feng xian, xi sheng, fen jin, jue qi : Xi Jia Hua ren er nü feng yun lu / Li Zhuohui bian zhu
奉献, 牺牲, 奋进, 崛起 : 西加华人儿女风云录 / 李卓辉编著
by Li, Zhuohui, 1938-
李卓辉, 1938-
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia : Xingzhou ri bao, 2012 , ©2012
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia : 星洲日报, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
by Nasution, Abdul Haris, 1918-2000
[Jakarta] : Yayasan Kasih Adik bekerjasama dengan Disbintalad, 2008
 
 
by Soenaryo, F. X
Senayan, Jakarta : Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012
BookBook [text, still image, volume]
 
 
by Reksodihardjo, Soegeng
[Jakarta] : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
by Anhar, Ratnawati
[Jakarta] : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, 2012
BookBook [text, volume]
 
 
 
Yindunixiya gu dai shi / Wang Renshu zhu ; Zhou Nanjing, Qiu Liben zheng li
印度尼西亚古代史 / 王任叔著 ; 周南京, 丘立本整理
by Ba, Ren, 1897-
巴人, 1897-
[Peking] : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, < >-1987
[ ] : 中國社会科学出版社, < >-1987
 
 
[Jakarta] : Pusat Dokumentasi dan Perpustakaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Penerangan, Departemen Penerangan, [1976]
 
 
Jakarta : National Family Planning Coordinating Board, 1996
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.