National Library of Australia

Preview the redeveloped Catalogue before it launches late July.

Due to major building activity, some collections are unavailable. Please check your requests before visiting. Learn more.

Showing 1 - 20 of 197 Results for subject:"Industrial laws and legislation -- China."
Sort by:
 
 
Xiang zhen qi ye chang yong fa gui ji lan / ben shu bian ji zu bian ; Guo wu yuan nong cun fa zhan yan jiu zhong xin shen ding
乡镇企业常用法规辑览 / 本书编辑组编 ; 国务院农村发展研究中心审定
by China
Beijing : Nong cun du wu chu ban she : Xin hua shu dian shou du fa xing suo fa xing, 1987
北京 : 农村读物出版社 : 新华书店首都发行所发行, 1987
 
 
Zhonghua Renmin Gongheguo gong si fa gui hui bian / Guo jia ti gai wei jing ji guan li si bian
中华人民共和国公司法规汇编 / 国家体改委经济管理司编
by China
Beijing : Fa lü chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1991
北京 : 法律出版社 : 新华书店经销, 1991
 
 
Zhongguo gong ye jing ji fa gui hui bian, 1949-1981 / [Zhongguo she hui ke xue yuan gong ye jing ji yan jiu suo qing bao zi liao shi bian]
中国工业经济法规汇编, 1949-1981 / [中国社会科学院工业经济硏究所情报资料室编]
Uniform title: Laws, etc
by China
[Hong Kong : s.n., 1991?]
 
 
Zhongguo jing ji fa xue / "Zhongguo jing ji fa xue" bian xie zu
中国经济法学 / 《中国经济法学》编写组
[Wuhan] : Wuhan gong ye da xue chu ban she, 1988
[武汉] : 武汉工业大学出版社, 1988
 
 
Qi ye fa zhi mian mian guan / Xue Qingyu, Huang Shilin deng zhu
企业法制面面观 / 薛庆予, 黄士林等著
by Xue, Qingyu
薛庆予
Beijing : Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 中國財政經济出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
 
You guan jing ji fa lü hui bian : 1987 nian-1990 nian / Quan guo ren min dai biao da hui chang wu wei yuan hui fa zhi gong zuo wei yuan hui bian
有关经济法律汇编 : 1987年-1990年 / 全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会编
by China
Beijing : Fa lü chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1991
北京 : 法律出版社 : 新华书店经销, 1991
 
 
Jing ji fa / Liu Chenggao, Zhang Shufang zhu bian
经济法 / 刘成高, 张淑芳主编
Chengdu : Xi nan cai jing da xue chu ban she, 2014
成都 : 西南财经大学出版社, 2014
BookBook, OnlineOnline [text, online resource]
 
 
Zhongguo jing ji fa lun ji / Weng Songran bian zhu
中國經濟法論集 / 翁松燃編著
Jiulong : Da xue chu ban yin wu gong si ; Xianggang : Fa xing Li tong tu shu you xian gong si, 1986-
九龍 : 大學出版印務公司 ; 香港 : 發行利通圖書有限公司, 1986-
 
 
Qi ye bi bei fa gui hui bian / Hu Xuedong, Li Enzi zhu bian
企业必备法规汇编 / 胡学冬, 李恩滋主编
Beijing : Hua xue gong ye chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa hsng suo fa xing, 1987
北京 : 化学工业出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1987
 
 
Jing ji shen pan yu min fa tong ze / Shen Guansheng zhu
经济审判与民法通则 / 沈关生著
by Shen, Guansheng
沈关生
[Peking] : Zhongguo zheng fa da xue chu ban she : Xin hua shu dian shou du fa xing suo fa xing, 1987
[Peking] : 中国政法大学出版社 : 新华书店首都发行所发行, 1987
 
 
Guo wu yuan guan yu jin yi bu tui dong heng xiang jing ji lian he ruo gan wen ti de gui ding
国务院关于进一步推动横向经济联合若干问题的规定
by China. Guo wu yuan
China. 国务院
[Peking] : Fa lü chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1986
[Peking] : 法律出版社 : 新华书店发行, 1986
 
 
Chang zhang jing li fa lü gu wen / Liu Ruifu bian zhu
厂长经理法律顾问/ 刘瑞复编著
by Liu, Ruifu
刘瑞复
Beijing : Dian zi gong ye chu ban she : xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 电子工业出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Jing ji fa can gao zi liao : gong ye qi ye guan li bu fen / Shanghai Shi zhe xue she hui ke xue xue hui lian he hui bian
经济法参考资料 : 工业企业部分 / 上海市哲学社会科学学会联合会编
Shanghai : Zhi shi chu ban she : Xin hua shu dian Shanghai fa xing suo fa xing, 1980
上海 : 知识出版社 : 新华书店上海发行所发行, 1980
 
 
Jing ji fa zi xue fu dao / Zhongguo fa zhi bao bian ji bu ; Jin Nenggang zhu bian
经济法自学辅导 / 中国法制报编辑部 ; 金能刚主编
[Peking] : Fa lü chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1987
[Peking] : 法律出版社 : 新华书店发行, 1987
 
 
Jing ji fa / Beijing shi guang bo dian shi zhong deng zhuan ye xue xiao "Jing ji fa" bian xie zu bian
经济法 / 北京市广播电视中等专业学校《经济法》编写组编
Beijing : Jing ji ke xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986
北京 : 经济科学出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986
 
 
Zhonghua Renmin Gongheguo fa lü fen lei zong lan. Jing ji fa juan / Quan guo ren da chang wei hui fa zhi gong zuo wei yuan hui shen ding
中华人民共和国法律分类总览. 经济法卷 / 全国人大常委会法制工作委员会审定
Beijing : Fa lü chu ban she, 1994
北京 : 法律出版社, 1994
 
 
Gong shang qi ye shi yong fa lü fa gui da quan. Xu bian / Ben shu bian ji zu
工商企业实用法律法规大全. 续编 / 本书编辑组
by China
Beijing : Gong shang chu ban she : Beijing xin hua shu dian fa xing, 1988
北京 : 工商出版社 : 北京新华书店发行, 1988
 
 
Jing ji fa ci dian / "Jing ji fa ci dian" bian zhuan wei yuan hui bian
经济法辞典 / 《经济法辞典》编撰委员会编
[Peking] : Fa lü chu ban she : Xin hua shu dian fa xing, 1987
[Peking] : 法律出版社 : 新华书店发行, 1987
 
 
Zu lin yu cheng bao fa lü zhi shi da quan / Zou Zhenlü, Zhu Xiaoliang zhu bian ; Wang Xiaoyan ... [et al.] bian zhu
租赁与承包法律知识大全 / 邹振旅, 朱效亮主编 ; 王小燕 ... [et al.]编写
[Peking] : Ge xue ji shu wen xian chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
[Peking] : 科学技术文献出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.