National Library of Australia

Showing 1 - 20 of 413 Results for subject:"Industrial management -- China."
Sort by:
 
 
Lie bian [electronic resource] : 60 wei Zhe shang jing xiang : lai zi cai jing ji zhe de yi xian bao dao / Cui Lijin
裂变 [electronic resource] : 60位浙商镜像 : 来自财经记者的一线报道 / 崔砺金
Hangzhou : Zhejiang da xue chu ban she, 2009
杭州 : 浙江大学出版社, 2009
BookBook, OnlineOnline
 
 
Nikkei kigyō no keiei to koyō kanri / [shippitsusha Imano Kōichirō ... et al.]
日系企業の経営と雇用管理 / [執筆者今野浩一郎 ... et al.]
Tōkyō : Nihon Rōdō Kenkyū Kikō, Heisei 8 [1996]
東京 : 日本労働研究機構, 平成 8 [1996]
 
 
Ti gao qi ye guan li shui ping / Ma Hong ... [et al.] zhu
提高企业管理水平 / 马洪 ... [et al.]著
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 1979
北京 : 中国社会科学出版社, 1979
 
 
Zhongguo qi ye xin mo shi chu tan / zhu bian Wang Kongxu
中国企业新模式初探/ 主编王孔旭
[Wuhan] : Wuhan chu ban she : Xin hua shu dian Hubei fa xing suo fa xing, 1987
[武汉] : 武汉出版社 : 新华书店湖北发行所发行, 1987
 
 
Zhongguo de jing ji gai ge he qi ye gai ge / Zhou Shulian zhu
中国的经济改革和企业改革 / 周叔莲著
by Zhou, Shulian
周叔莲
Beijing : Jing ji guan li chu ban she : Xin hua shu dian shou du fa xing suo zong fa xing, 1989
北京 : 经济管理出版社: 新华书店首都发行所总发行, 1989
 
 
Ge ti hu shou ji / Fang Nanping
個體戶手記/ 方南平
by Fang, Nanping
方南平
Xianggang : Chuang jian chu ban gong si : fa xing Li yuan shu bao she, 1990
香港 : 創建出版公司 : 發行利源書報社, 1990
 
 
Qi ye nei bu jing ji ze ren zhi / He Tianyuan bian
企业内部经济责任制 / 贺天元编
[Beijing] : Neng yuan chu ban she, 1988
[北京] ; 能源出版社, 1988
 
 
Guan li chuang xin : shou jie guo jia ji qi ye guan li xian dai hua chuang xin cheng guo / Quan guo qi ye guan li xian dai hua chuang xin cheng guo ping shen wei yuan hui ban...
管理创新 : 首届国家级企业管理现代化创新成果 / 全国企业管理创新成果评审委员会办公室, 中国企业管理协会企业管理现代化研究会编
Beijing Shi : Qi ye guan li chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1991
北京市 : 企业管理出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1991
 
 
Dang dai Zhongguo de gong shang xing zheng guan li / ["Dang dai Zhongguo" cong shu bian ji bu bian ji]
当代中国的工商行政管理 / [《当代中国》丛书编辑部编辑]
Beijing : Dang dai Zhongguo chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1991
北京 : 当代中国出版社 : 新华书店经销, 1991
 
 
Gong ye qi ye ban zu guan li zhi shi wen da / Wang Yuchen bian xie
工业企业班组管理知识问答/ 王玉臣编[写]
by Wang, yuchen
王玉臣
Beijing : Gong ren chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1981
北京: 工人出版社: 新华书店北京发行所发行, 1981
 
 
Zhongguo qi ye guan li xian dai hua de gou xiang yu shi jian / Guo jia jing wei qi ye guan li ju bian
中国企业管理现代化的构想与实践 / 国家经委企业管理局编
[Peking] : Neng yuan chu ban she : Beijing shi xing hua shu dian fa xing, 1986
[Peking] : 能源出版社 : 北京市新华书店发行, 1986
 
 
Gong ye jing ji guan li xin bian / Sheng Jiemei zhu bian
工业经济管理新编 / 盛介眉主编
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 1988
北京 : 中国人民大学出版社, 1988
 
 
She hui zhu yi guo ying gong ye qi ye ze ren zhi / Gui Shiyong zhu
社会主义国营工业企业責任制 / 桂世鏞著
by Gui, Shiyong
桂世鏞
Beijing : Zhongguo gong ye chu ban she, 1964
北京 : 中国工业出版社, 1964
 
 
Gong ye qi ye guan li wen xuan [microform] / Zhongguo gong ye chu ban she bian
工业企业管理文选 [microform] / 中国工业出版社编
Beijing : Zhongguo gong ye chu ban she, 1964
北京 : 中国工业出版社, 1964
MicroformMicroform, BookBook
 
 
Jing ying qi shi lu / Kong Xiaojian
经营启示录 / 孔小健
by Kong, Xiaojian
孔小健
Beijing : Zhongguo shang ye chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986 [i.e. 1987]
北京 : 中國商业出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1986 [i.e. 1987]
 
 
Zhongguo chuan tong wen hua yu qi ye guan li: ji yu li yi xiang guan zhe li lun de shi jiao / Liu Gang zhu
中国传统文化与企业管理: 基于利益相关者理论的视角 / 刘刚著
by Liu, Gang
刘刚
Beijing : Zhongguo ren min ta xue chu ban she, 2010
北京 : 中国人民大学出版社, 2010
 
 
Quan guo jian quan qi ye ling dao zhi du jing yan jiao liu hui wen jian xuan bian / Zhonghua quan guo zong gong hui ban gong ting zheng ce yan jiu shi bian
全国健全企业领导制度经验交流会文件选编 / 中华全国总工会办公厅政策研究室编
Beijing : Gong ren chu ban she, 1983
北京 : 工人出版社, 1983
 
 
Zhongguo qi ye de gai ge yu fa zhan / Song Jin'gong, Chen Zhong, Tian Quanhua
中国企业的改革与发展 / 宋进攻, 陈重, 田全华
by Song, Hongyuan, 1959-
宋洪远, 1959-
Beijing : Zhongguo cai zheng jing ji chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1989
北京 : 中國財政经济出版社 : 新华书店北京发行所发行, 1989
 
 
Jin sheng VS tiao cao [electronic resource] / Jiang Duo
晋升VS跳槽 [electronic resource] / 蒋多
by Jiang, Duo
蒋多
Beijing : Qi ye guan li chu ban she, 2010
北京 : 企业管理出版社, 2010
BookBook, OnlineOnline
 
Aboriginal and Torres Strait Islander Flags
Aboriginal, Torres Strait Islander and other First Nations people are advised that this catalogue contains names, recordings and images of deceased people and other content that may be culturally sensitive. Please also be aware that you may see certain words or descriptions in this catalogue which reflect the author’s attitude or that of the period in which the item was created and may now be considered offensive.